Kvalitetsstandarder på Socialområdet

En kvalitetsstandard beskriver indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder borgerne.

Kvalitetsstandarderne på socialområdet fastlægger udgangspunktet for hvilken hjælp og støtte, en borger kan forvente at få inden for de rammer, som fastlægges i lovgivningen - det vil sige kommunens serviceniveau.

Det er en ramme for, hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer, selvom de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed med afsæt i den enkelte borgers forudsætninger og behov. Socialafdelingen forelægger afdelingens kvalitetsstandarder for politikerne én gang i hver valgperiode for at få en drøftelse af serviceniveauet og en angivelse af de politiske prioriteringer.

Læsevejledning

Randers Byråd har vedtaget 15 kvalitetsstandarder for socialområdet. Kvalitetsstandarderne 1-5 gælder for børneområdet, mens kvalitetsstandarderne 6-15 gælder for voksne i Center for Socialt Udsatte, Center for Psykiatri og Center for Voksenhandicap. Herunder kan du se kvalitetsstandarderne.

1 Kvalitetsstandard for økonomiske tilskud på børne- og ungehandicapområdet

2 Kvalitetsstandard om forebyggende indsatser, ledsagelse og aflastning/afløsning på børne- og ungehandicapområdet

3 Kvalitetsstandard for foranstaltninger i form af familiekonsulent, kontaktperson og døgnaflastning på børne- og ungehandicapområdet

4 Kvalitetsstandard for anbringelse uden for hjemmet på børne- og ungehandicapområdet

5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne- og ungehandicapområdet

6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse

7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud

8 Kvalitetsstandard for afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuelle tidsbegrænsede råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning

9 Kvalitetsstandard for botilbud til voksne

10 Kvalitetsstandard for aflastning for voksne

11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

12 Kvalitetsstandard for ledsagerordning for voksne

13 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne

14 Kvalitetsstandard for Specialundervisning for voksne

15 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug