Mestringsvejledning

Formålet er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. Mestringsvejledning bevilges efter Servicelovens § 85 og kan tilbydes uvisiteret efter Servicelovens § 82b.

I recoveryprocessen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder.

At leve med psykisk sårbarhed kan være svært, og der kan være brug for forskellige former for støtte og vejledning i hverdagen.

Et mestringsvejledningsforløb kan foregå dels som individuel støtte dels i mindre grupper. Hvis borgeren kan profitere af det, kan støtten også suppleres eller erstattes med råd og vejledningsforløb eller virtuel bostøtte. Virtuel støtte gives i form af videosamtaler over pc'er eller via mobiltelefon.

Når borgeren er blevet visiteret til mestringsvejledning eller tilbudt et individuelt §82b forløb, vil denne blive kontaktet af en mestringsvejleder fra Center for Psykiatri og det første møde aftales.

Et individuelt og tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb er et uvisiteret tilbud til dig, der har en psykisk sårbarhed og bor i egen bolig.     

Formålet med tilbuddet er, at du i højere grad mestrer egen livssituation.
Du kan blive henvist til et individuelt råd- og vejledningsforløb efter Servicelovens § 82b, gennem fremmøde i Fremskudt Rådgivning, Psykiatri.

Råd- og vejledningsforløbet er en tidsafgrænset indsats med en varighed på op til et halvt år og afsluttes derefter med en afsluttende samtale mellem dig og relevante medarbejdere fra råd- og vejledningsforløbet.

Som en del af råd- og vejledningsforløbet laves der en borgerplan med mål for dit forløb. Borgerplanen udarbejdes i Fremskudt Rådgivning.
                                                                        Hvis vi sammen under eller efter forløbet vurderer, at du har behov for anden støtte, hjælper vi dig videre.

Da vi er uddannelsessted for SAA og ergoterapeut studerende, vil du opleve, at elever/studerende i perioder vil indgå i støtten hos dig – dette aftales naturligvis altid i samarbejde med dig.

Mestringsvejledningens tilbud:

Mestringsvejleder har fokus på dine ressourcer, håb og drømme for fremtiden og tager udgangspunkt i netop din opfattelse af egen situation

Mestringsvejlederne arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med et menneskesyn om, at du med den rette støtte kan:

 • Afklare dine behov og ressourcer
 • Udvikle dig / komme dig
 • Opleve højere livskvalitet
 • Udvikle mestringsstrategier ud fra egen livssituation.

 

Ved Mestringsvejleders sygdom, ferie og kursus vil du blive informeret. Der kommer ikke vikar, medmindre andet er aftalt.

Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde med dig.

Mestringsvejledning er et visiteret tilbud til dig, der har en psykisk sårbarhed og bor i egen bolig.
Formålet med tilbuddet er, at du i højere grad mestrer egen livssituation.
Mestringsvejledning efter Service lovens § 85 visiteres af Myndighed i Center for Psykiatri.

Mestringsvejledning tilbydes som:

 • Gruppe
 • Virtuel
 • Individuel

 

Da vi er uddannelsessted for SAA og ergoterapeut studerende, vil du opleve, at elever/studerende i perioder vil indgå i støtten hos dig – dette aftales naturligvis altid i samarbejde med dig.

Mestringsvejledningens tilbud:
Mestringsvejleder har fokus på dine ressourcer, håb og drømme for fremtiden. Mestringsvejleder tager udgangspunkt i netop din opfattelse af egen situation og ud fra mål, du har opstillet i samarbejde med rådgiver i myndighed for Psykiatri.

Mestringsvejlederne arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med et menneskesyn om, at du med den rette støtte kan:

 • Udvikle dig / komme dig
 • Opleve højere livskvalitet
 • Udvikle mestringsstrategier ud fra egen livssituation.

Ved Mestringsvejleders sygdom, ferie og kursus vil du blive informeret.
Der kommer ikke vikar, medmindre andet er aftalt.

Som et led i samarbejdet på tværs mellem Regionen, Randers kommune og de praktiserende læger, er der en fælles aftale om at sætte fokus på helbred for psykisk sårbare borgere.

Det betyder, at borgere tilbydes et årligt helbredstjek hos egen læge. Mestringsvejlederne kan være støttende i forhold til at etablere kontakt mellem borger og egen læge.

Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde med dig.

 

Borgerens inddragelse og medindflydelse ift. egen recoveryproces er helt centralt i et mestringsvejledningsforløb.

Formålet med forløbet er at få støtte og vejledning til at mestre eget liv bedst muligt. I recoveryprocessen arbejdes der hen imod en udvikling og styrkelse af borgerens livskompetencer med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder.

Når borgeren er bevilget et §85 forløb aftales de konkrete mål med støtteindsatsen mellem borgeren og dennes socialrådgiver fra myndighed for Psykiatri.

Når borgeren er i et uvisiteret §82b forløb udarbejdes en borgerplan mellem mestringsvejleder og borger.

Mestringsvejledningen kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 • Planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
 • Fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
 • Deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
 • Afklaring af mestringsmuligheder.
 • Kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
 • Håndtering af post og økonomi.
 • Udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Recovery - hvad er det?

Recovery er en personlig proces frem mod at leve et tilfredsstillende og meningsfyldt liv til trods for psykisk sårbarhed. Recovery betegnes også som "at komme sig". Nogle psykisk sårbare borgere kommer sig helt og bliver med tiden uafhængige af støtte. Andre kommer sig ved i stigende grad at mestre de udfordringer, som deres psykiske sårbarhed medfører.

Socialområdet har flere forskellige tilbud, som kan understøtte en borgers recovery-proces. Den støtte og vejledning samt redskaber, som medarbejderen stiller til rådighed, kaldes med et samlet ord for rehabilitering.

Mestringsvejledning kan overordnet bestå i støtte og vejledning til:

 • planlægning og igangsætning af praktiske gøremål i hjemmet.
 • fastholdelse i beskæftigelse/uddannelse o.a.
 • deltagelse i aktiviteter, som giver positivt livsindhold.
 • afklaring af mestringsmuligheder.
 • kontakt med læge, lokalpsykiatri, myndigheder, jobcenter m.fl.
 • håndtering af post og økonomi.
 • udvikling og vedligeholdelse af livskompetencer.

Det er individuelt, hvor længe et forløb varer, og hvilket niveau for kontakter, den enkelte tildeles pr. måned. Dette er en vurdering, der træffes af sagsbehandleren i samråd med borgeren. Vurderingen træffes med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation. Tilbuddet om et mestringsforløb vurderes løbende og justeres efter behov

Borgeren har ret til at bestemme over eget liv og kan derfor også selv bestemme, hvor stor en del ens pårørende/nærmeste netværk skal involveres. Kontakten og samarbejdet med borgerens pårørende/nærmeste netværk er en vigtig del af den recoveryorienterede støtteindsats. Derfor vil mestringsvejlederen, i samarbejde med borgeren, arbejde hen imod, at pårørende/nærmeste netværk bliver involveret, der hvor det vil give mening og kan være til gavn for borgeren.

Råd og vejledningsforløb har også til sigte at skabe mulighed for netværksdannelse borgerne imellem. Forløbet kan fungere som en selvstændig ydelse eller supplere den individuelle mestringsvejledningsindsats.

Det individuelle mestringsvejledningsforløb er, modsat råd og vejledningsforløb, et visiteret tilbud, som bevilliges af Myndighed for Psykiatri efter §85.