Individuelle råd og vejledningsforløb.

Formålet med individuelle råd og vejledningsforløb er at understøtte dig i at kunne mestre din hverdag.

Vejledningsforløb jf. servicelovens § 82b.

Vi understøtter dit ønske om mestring af hverdagen ved at hjælpe dig med at skabe indsigt i egen situation og dine egne og dit netværks ressourcer. Råd og vejledningsforløbene vil derfor tage udgangspunkt i rehabiliteringsprincippet, som betyder, at vi tager højde for det, som du allerede kan selv.

I forløbet vil du modtage råd, vejledning og støtte, der skal styrke din mestringsevne gennem:

 • Afklaring af dine behov og ressourcer
 • Individuelle råd og vejledningssamtaler
 • Empowermentforløb
 • Fokus på sociale kompetencer, kommunikation og færdighedstræning
 • Psykoedukation.

Mere specifikt kan støtten til dig bestå af:

 • Støtte til at overskue økonomi og forsørgelse
 • Støtte og koordinering i kontakten til offentlige instanser
 • Ledsagelse til lægebehandling, indkøb, værested m.m.
 • Støtte i forhold til dagligdags gøremål
 • Støtte til etablering og opretholdelse af netværk
 • Støtte til at bryde ensomheden i hverdagen
 • Støtte til beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter.

Som en del af råd og vejledningsforløbet vil vi tilbyde dig en borgerplan med mål for dit forløb. Borgerplanen udarbejdes af Fremskudt Rådgivning i samarbejde med dig. Du og din mestringsvejleder arbejder derefter sammen om dine mål beskrevet i borgerplanen. 

Hvis vi sammen under eller efter forløbet vurderer, at du har behov for anden støtte, hjælper vi dig også her videre til den relevante myndighedsafdeling, som hjælper dig videre.

En del af den frivillige indsats kan også komme fra andre borgere, der enten er kommet sig, har fået betydelige flere ressourcer eller styrket deres personlige kompetencer og mestringsevne, således at du kan drage nytte af andre borgeres erfaringer, som står i eller har stået i en lignende situation som dig.

Den støtte, der ydes, skal i videst mulig omfang kompensere for følgerne af din funktionsnedsættelse og tilgodese dit konkrete behov. Hvis formålet med støtten kan opfyldes via flere indsatser, så vælger vi den indsats, som vil matche dine behov mest muligt.

Mødetid/mødested

Første samtale/kontakt aftales med mestringsvejleder. Derefter aftales det individuelt mellem dig og mestringsvejlederen, hvor samtalerne/kontakterne skal foregå fremadrettet, med udgangspunkt i hvordan opgaven løses bedst muligt.

Tidsperspektiv

Råd og vejledningsforløbet er tidsafgrænset og kan vare op til et halvt år. Forløbet evalueres undervejs og. Ved forløbets afslutning vurderes det samlet om der er behov for anden støtte.