11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

(Serviceloven §96) Vedtaget af byrådet den 9. december 2019

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du læse om, hvad formålet med støtten er, hvem der er i målgruppen, og hvad støtten kan bestå af. På den måde kan du danne dig et foreløbigt overblik over hvilke
støttemuligheder, vi kan samarbejde med dig omkring.

Dernæst kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte, hvordan vi behandler din henvendelse, og hvordan vi sammen med dig følger op på støtten. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til en sagsbehandler fra Myndighed Handicap, som vil hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte. Det er dog
vigtigt, at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dig

I Randers Kommune vægter vi dialogen med dig højt. Dette betyder, at vi inddrager dig i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte og omfanget af den støtte, du kan få.
Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at din sag oplyses bedst muligt, sådan at du får den støtte, som passer bedst til dine behov. Det betyder, at du skal hjælpe sagsbehandleren fra Myndighed Handicap med at ”komme hele vejen” rundt om dine behov.

Når vi samarbejder med dig om støtte, gør vi det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle
sig for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske
hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer du står over for ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så du får støtte til dine udfordringer, og det
sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med sagsbehandleren fra Myndighed Handicap, sker det altid med baggrund i din samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap vil foreslå at inddrage andre relevante aktører for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling.
 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap måske også vil fortælle dig om indsatser i andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om kvalitetsstandarderne på voksenområdet

Socialområdet har i alt 10 kvalitetsstandarder på voksenområdet, som omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 • Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse 
 • Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning
 • Botilbud til voksne 
 • Aflastning til voksne 
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 
 • Ledsagerordning til voksne 
 • Merudgifter til voksne 
 • Specialundervisning for voksne 
 • Social behandling for stofmisbrug

Denne kvalitetsstandard vedrører borgerstyret personlig assistance (BPA).I en BPA-ordning modtager du et kontant tilskud, så du selv har mulighed for at udvælge og ansætte nødvendige hjælpere. BPA-ordningen er som udgangspunkt rettet mod dig, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende og sammensat behov for eksempelvis pleje og praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, der ikke kan dækkes via servicelovens øvrige bestemmelser.

Du kan finde flere oplysninger i Randers Kommunes håndbog på BPA-området, som ligger på kommunens hjemmeside. 

Måske du har behov for støtte udover det, som er beskrevet i denne kvalitetsstandard. Derfor vil du måske opleve, at når du kontakter os, vil vi også kigge på indsatser i andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre, at du får en samlet indsats, som imødegår dine behov. 

Kvalitetsstandarderne gælder for dig, hvor Randers Kommune er din handlekommune efter serviceloven, hvilket betyder, at vi behandler dine ansøgninger og foretager opfølgning på støtte efter serviceloven.

Hvad er formålet med den støtte, som jeg modtager?

Formålet med BPA-ordningen er, at skabe en fleksibel ordning for dig med et meget omfattende støttebehov, hvor der tages udgangspunkt i din selvbestemmelse ved tilrettelæggelsen af hjælpen og du gives mulighed for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

BPA-ordningen skal sikre, at du får mulighed for at opbygge eller fastholde en selvstændig tilværelse, både i og udenfor hjemmet.

Hvem omfatter denne støtte?

For at du kan være i målgruppen for en BPA-ordning, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du er fyldt 18 år. 
 • Du har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse 
 • Du har et omfattende behov for støtte og har et ganske særligt behov for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. 
 • Det er ikke muligt at tilgodese dit omfattende behov for støtte efter servicelovens andre bestemmelser eksempelvis personlig og praktisk støtte, overvågning og ledsagelse. 
 • Du er i stand til at fungere som arbejdsleder for dit team af hjælpere. 
 • Du skal også kunne fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, medmindre du vælger at overføre dit tilskud til en nærtstående, en godkendt forening eller privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for dit team af hjælpere

Som udgangspunkt vil du ikke være omfattet af målgruppen, hvis du bor i et botilbud.

Hvad betyder et ”Ganske særligt behov for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats”? 

Et ganske særligt behov kan eksempelvis være, at du har et omfattende behov for støtte, at behovet forekommer på alle tidspunkter af døgnet, og det er ikke nødvendigvis forudsigeligt, hvornår og til hvilke opgaver støtten skal ydes. 

Et ganske særligt behov kan eksempelvis også være, hvis dit behov for støtte er af så personlig karakter, at det er væsentligt for dig selv at kunne sammensætte dit eget team af hjælpere. På grund af dit ganske særlige behov vil det derfor være nødvendigt med en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, for at din dagligdag kan fungere i forhold til eksempelvis arbejdsliv, fritidsliv og uddannelse. 

Et højt aktivitetsniveau betyder ikke i sig selv, at du vil have et ganske særligt behov, hvis det er muligt, at dine øvrige behov eksempelvis personlig og praktisk støtte kan dækkes på en fleksibel måde efter andre bestemmelser i serviceloven.

I vurderingen af et ganske særligt behov vil også indgå, om du har behov for overvågning, hvilket forstås som overvågning i situationer, hvor du risikerer at komme i en hjælpeløs eller livstruende situation. Her vil eksempelvis være tale om respiratorhjælp/overvågning hos respiratorbrugere. 

Hvad indebærer det at være ”Arbejdsleder og arbejdsgiver for dine hjælpere”?

Arbejdslederansvaret indebærer, at du skal være i stand til at tilrettelægge støtten og fungerer som daglig leder for dit team af hjælpere eksempelvis 

 • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere 
 • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce 
 • Udvælge og gennemføre ansættelsessamtaler
 • Varetage oplæring og daglig instruktion af dine hjælpere 
 • Afholde personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler(MUS) 
 • Sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdsgiveransvaret indebærer, at du skal være i stand til at varetage eksempelvis 

 • Ansættelse og afskedigelse af hjælpere 
 • Udarbejdelse af ansættelsesbeviser 
 • Udbetaling af løn indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer mv. og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) 

Hvis du er arbejdsgiver for dine hjælpere, så kan du vælge, at kommunen skal stå for lønudbetalingen til hjælperne. Du vil fortsat være både arbejdsgiver og arbejdsleder for dine hjælpere.

Hvis du opfylder betingelserne for en BPA, vil der herefter ske en konkret og individuel vurdering af dit behov for støtte, og i forlængelse heraf en fastsættelse af timetallet i din BPA-ordning. Dette vil danne grundlaget for din udmåling af dit kontante tilskud til BPA. 

Den konkrete vurdering af, om du er i målgruppen og udmålingen af personlig pleje og praktisk støtte vil ske i et samarbejde mellem Sundhed, Kultur og Omsorg og en sagsbehandler fra Myndighed Handicap.

Hvad kan støtten til mig bestå af?

Når vi udmåler din støtte, gør vi det i samarbejde med dig og tager udgangspunkt i dine ressourcer med henblik på at kunne leve et liv som andre borgere uden en funktionsnedsættelse, både i og uden for hjemmet.
I en BPA-ordning kan der udmåles støtte til: 

 • Personlig pleje 
 • Praktisk støtte 
 • Overvågning 
 • Ledsagelse

I udmålingen vil eksempelvis indgå: 

 • Hvor mange timer i døgnet du har behov for hjælp. Det kan være op til døgndækning, særligt i situationer med behov for respirationshjælp. 
 • Om du har behov for at have flere hjælpere til stede eksempelvis ved forflytninger/løft. 
 • Om din husstand omfatter samlevende og børn. 
 • Om din familie selv ønsker at yde støtte i nogle timer, eller om du selv ønsker at være alene nogle timer i døgnet, så der ikke vil være hjælpere i dit hjem på disse tidspunkter 
 • Om du ønsker at kombinere din støtte, så støtten til alle eller dele af din personlige pleje og praktiske opgaver ydes af kommunens hjemmepleje, mens dit team af hjælpere vil yde ledsagelse og overvågning.

Kan jeg kombinere respiratorbehandling og BPA?

Det er muligt at kombinere en BPA efter serviceloven og respirationshjælp efter sundhedsloven, således at det er den samme person (hjælper), der yder hjælp til de behov, der er udmålt timer til i din BPA efter serviceloven og yder respirationshjælp efter sundhedsloven.

Det vil fortsat være de ansvarlige læger på respirationscentrene, som har det lægelige ansvar for respirationsbehandlingen, og som derfor har pligt til at instruere og føre tilsyn med respirationshjælperne, herunder at vurdere om dine hjælpere er egnede til at varetage behandlingen.

Hvordan udmåler I, hvor mange timer jeg kan modtage til personlig og praktisk støtte?

Der vil blive taget udgangspunkt i, hvad du selv er i stand til at varetage af personlig pleje. Ved udmåling af timer til personlig pleje vil en ægtefælle ikke blive pålagt opgaver, med mindre vedkommende selv har ønske om at indgå I forhold til praktisk støtte vil der ved udmålingen ligeledes blive taget udgangspunkt i, hvad du selv er i stand til at varetage af praktisk støtte. Ved udmåling af timer til praktisk støtte vil indgå, hvordan din husstand ser ud, da enhver person i husstanden skal bidrage til at løse sin andel af de praktiske opgaver i hjemmet. Det kan eksempelvis være, at din samlever står for rengøringsopgaver, mens der så kan udmåles
timer til, at du kan foretage indkøb. Således sikres, at hverken din samlever eller du bliver pålagt alle opgaver i en husholdning. 

Udmålingen af personlig pleje og praktisk støtte vil typisk ske i et samarbejde mellem dig, Visitationen fra Sundhed, Kultur og Omsorg og en sagsbehandler fra Myndighed Handicap.

Hvordan udmåler I, hvor mange timer jeg kan modtage til overvågning?

Der kan udmåles timer til overvågning ud fra en individuel vurdering, hvor din familie- og boligsituation, og hvorvidt du kan være alene, er væsentlige faktorer. I udmålingen vil indgå, om overvågningen kan ske eller støttes via tekniske hjælpemidler, eller om du har behov for en vågen nattevagt. Der vil eksempelvis være tale om overvågning, hvis du er respiratorbruger eller har behov for respiratorhjælp.

Hvis du er respiratorbruger, har regionen ansvaret for din overvågning. Dine egne selvvalgte hjælpere vil kunne varetage opgaver i forbindelse med din respiration, hvis regionen godkender det. Regionen har ansvaret for at oplære dine hjælpere. 

Hvordan udmåler I, hvor mange timer jeg kan modtage til ledsagelse og deltagelse i sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter?

Der er en lang række aktiviteter, som du kan modtage støtte til, og udmålingen af timer vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering.

Indkøb inklusiv transport

I forhold til ledsagelse til indkøb vil det indgå i vurderingen, om der er flere personer i husstanden, og om du har en forsørgelsespligt over for et barn/børn. Der kan være behov for almindelige husholdningsindkøb og indkøb, der har mere personligt præg som for eksempel tøjkøb. Det vil ligeledes indgå, om du har mulighed for indkøb over internettet og i hvilket omfang, det er muligt.

Behandling

Du kan have behov for ledsagelse til egen læge, fysioterapeut, ridning, svømning med videre. Du kan udover ledsagelsen også have behov for støtte til af- og påklædning. Din behandling vil som oftest være lægeordineret

Hvis du bliver behandlet eller indlagt på sygehuset, så er det sygehusets ansvar, at du får den nødvendige støtte under opholdet. Som udgangspunkt skal dine hjælpere derfor ikke møde op på sygehuset og udføre deres daglige arbejde. Du skal derfor varsle ferie for dine hjælpere, hvis det er muligt. 

Ifølge sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner kan sygehuset i særlige tilfælde bede om, at dine hjælpere kommer med under behandling eller indlæggelse. Du skal i disse tilfælde sørge for, at sygehuset skriver under på en aftale, som gør, at kommunen bagefter kan få betaling for dine hjælperes løn. Du kan få udleveret aftaleskemaet hos en sagsbehandler fra Myndighed Handicap. 

Fritidsaktiviteter

Der kan udmåles timer til dig til eksempelvis frivilligt arbejde, sport, deltagelse i kulturelle arrangementer eller til at følge dine børn til fritidsaktiviteter. 

Sagsbehandleren vil i vurderingen inddrage, hvad andre borgere uden funktionsnedsættelse i samme livssituation (alder, børn mv.) har af fritidsaktiviteter og generelt aktivitetsniveau. 

Uddannelse

Dette er særligt vigtigt, hvor der er et erhvervsmæssigt sigte med uddannelse. I sådanne sager udmåles et antal timer efter en konkret vurdering. Opgaver, der er relaterede til din uddannelse, som eksempelvis at tage notater, skal ydes efter anden lovgivning.

Arbejde

Hvis du har behov for pleje, overvågning eller ledsagelse i arbejdstiden, vil støtten hertil være indeholdt i din BPA. 

Hvis du har behov for støtte til selve udførelsen af dit arbejde, skal du henvende dig til jobcentret, som bevilger og administrerer personlig assistance til borgere med funktionsnedsættelse i erhverv.

Weekendophold og ferie

Som udgangspunkt kan du alene forvente den samme udmåling af støtte i forbindelse med weekendophold og ferie – også selv om dine hjælpere er nødt til at overnatte og ikke kan tage hjem. Det forventes, at du selv tager ansvar for, at weekendopholdet og ferie er tilpasset din situation. 

Hvis du har et behov for ekstra udmåling af timer/nødvendige udgifter til weekendophold eller ferie, så vil sagsbehandleren fra Myndighed Handicap tage konkret stilling hertil i hver enkelt tilfælde.

I forhold til weekendophold kan vi som udgangspunkt bevillige ekstra støtte i form af timer/udgiftsgodtgørelse i op til fire weekender (á to døgn) per år i Danmark. 

I forhold til ferie i ind- og udland kan vi som udgangspunkt bevillige ekstra støtte i form af timer/udgiftsgodtgørelse i op til 14 sammenhængende dage per år. 

Rammebevilling

Der er mulighed for at vi kan give dig en rammebevilling i særlige tilfælde udover din faste ugentlige udmåling af timer til konkrete formål. En rammebevilling dækker over aktiviteter, som almindeligvis ikke kan planlægges. Det kan eksempelvis være fritidsaktiviteter eller sociale aktiviteter i form af fødselsdage eller en tur til forlystelsespark med videre. 

Med en rammebevilling vil du selv have mulighed for at råde over et bestemt antal timer i løbet af året, som du kan bruge til de formål, som er nævnt i afgørelsen. Du skal være opmærksom på, at timerne skal bruges inden for det år, de er bevilget, ellers bortfalder de. Du er ansvarlig for, at du ikke bruger flere timer end bevilget i løbet af året. Du kan ikke forvente, at der udmåles flere timer, selv om du har brugt din rammebevilling
før tid. Bruger du flere timer end bevilget, skal du selv betale overforbruget.

Tilskud til følgeudgifter

Vi kan udmåle et beløb til dækning af andre direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i og uden for dit hjem. 

Det kan eksempelvis være ekstraudgifter til: 

 • Ekstra forbrug af vand, varme og el 
 • Diverse små udgifter i husholdningen (sæbe, toiletpapir)

I Randers Kommune er det besluttet, at vi som udgangspunkt udbetaler 300 kr. til BPA-ordninger under 30 timer per uge og 500 kr. til BPA-ordninger over 30 timer per uge, hvis du vurderes at have følgeudgifter. En sagsbehandler fra Myndighed Handicap vil foretage en konkret vurdering af beløbets størrelse, hvis du kan sandsynliggøre/dokumentere, at dine udgifter overstiger tilskudsbeløbet på enten 300 eller 500 kr. – set hen over et år.

Forholdet mellem BPA og bistands-eller plejetillæg

Hvis du modtager bistands- og plejetillæg efter pensionslovgivningen, så skal disse tillæg anvendes til at dække de samme opgaver og udgifter, som varetages i en BPA. Den hjælp, du modtager vil derfor blive modregnet i udmålingen af timer i din BPA, så du ikke dobbeltkompenseres for samme opgave. Bistandstillæg omregnes til 4,5 normaltimer. Plejetillæg omregnes til 9 normaltimer.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på som arbejdsgiver/arbejdsleder?

Du bliver arbejdsgiver og arbejdsleder for dine hjælpere, medmindre du vælger at overføre dit tilskud til en nærtstående, en godkendt forening eller privat virksomhed, der herefter bliver arbejdsgiver for dine hjælpere. 

Du vil fortsat skulle være arbejdsleder for dine hjælpere. I afsnittet om Hvem er omfattet af støtten fremgår, hvilke opgaver der eksempelvis er forbundet med arbejdsgiver/arbejdslederrollen.

Standard for hjælpere og vikarer

I en 24 timers-ordning forventes du at have otte fastansatte hjælpere og tre vikarer og forholdsvist færre i en mindre bevilling. 

Sygdom i hjælperkorpset 

I Randers Kommune accepterer vi op til seks procents sygdom i din BPA-ordning. Hvis udgifterne til sygdom overstiger de seks procent, så vil sagsbehandleren fra Myndighed Handicap indgå i en dialog med dig om nødvendige initiativer for at bringe sygefraværet ned.

Hvilke udgifter vil jeg have og hvornår skal tilbagebetaling ske?

Som udgangspunkt har du ingen udgifter til din BPA.

Du skal dog være opmærksom på, at tilskud, der er blevet anvendt til andet end de formål, der fremgår af din afgørelse, skal tilbagebetales til kommunen. 

Du skal ligeledes være opmærksom på, at du selv skal afholde udgifterne til dine hjælperes løn eller andet, hvis du indgår en privat aftale eller særlig overenskomstmæssig aftale, som ligger ud over den udmålte hjælp og tilskud.

Tilbagebetaling

Tilbagebetaling skal ske, hvis du har brugt færre timer end udmålt, hvorefter tilskuddet til disse timer skal tilbagebetales. Tilbagebetaling skal dog ikke ske, hvis du har lavet en aftale om opsparing og overførsel af uforbrugte timer til næste år. 

Har du brugt et større beløb end budgetteret, må du påregne at få en efterregning for den givne periode. 

Har du overdraget arbejdsgiveropgaven til et godkendt firma eller en forening, er de sammen med dig ansvarlige for, at budgettet overholdes. Firmaet eller foreningen vil ligeledes blive afkrævet regnskab. Stemmer det ikke, vil kommunen nærmere undersøge forholdene om, hvorvidt det er firmaet/foreningen, som ikke har haft styr på lønudbetalingerne, eller det er dig, som ikke har haft styr på timetallet og dermed indberetningerne på timesedlerne. Den ansvarlige vil blive stillet over for et tilbagebetalingskrav.

Hvordan behandler Randers Kommune min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning eller henvendelse, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler fra Myndighed Handicap. 

Sagsbehandleren har brug for, at du hjælper til med at få de nødvendige oplysninger frem om blandt andet dit funktionsniveau, og dine behov. Sagsbehandleren vil desuden ofte have brug for at indhente oplysninger fra andre relevante parter. Det kan eksempelvis være læge, sygehus eller en udtalelse fra din mestringsvejleder, der har ydet støtte til efter servicelovens § 85 i eget hjem. 

Hvorvidt du er i målgruppen og udmålingen af personlig pleje og praktisk støtte vil typisk ske i et samarbejde mellem dig, Visitationen fra Sundhed, Kultur og Omsorg og en sagsbehandler fra Myndighed Handicap. 

Du vil modtage en afgørelse med klagevejledning efter § 96. 

Hvis du kan tilbydes en BPA, vil du ligeledes få tilbudt en handleplan efter servicelovens § 141. Handleplanen indeholder en plan for din hjælp med konkrete mål og aftaler, som vi fællesskab løbende følger op på.
Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for at få vejledning, hvis du ikke bliver bevilget det tilbud, som du har søgt om. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning/henvendelse?

Byrådet i Randers Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på otte uger for ansøgninger om BPA. 

Hvordan følges der op på, at den støtte, som jeg får, fortsat passer til mine behov?

Randers Kommune skal i følge servicelovens § 148, stk. 2 løbende følge den enkelte indsats for at sikre os, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Vi skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. 

Når du modtager støtte, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den modtagne støtte. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 11, stk.2. 

En sagsbehandler fra Myndighed Handicap vil minimum en gang årligt følge op på din BPA, og om den udmålte støtte dækker dit behov. Du vil blive inddraget i opfølgningen, som vil ske ud fra dine forudsætninger. Opfølgning kan desuden ske ved, at der er ændringer i din funktionsevne eller behov. 

En sagsbehandler fra Myndighed Handicap skal føre tilsyn med din BPA-ordning mindst en gang årligt. Opfølgning og tilsyn vil ofte blive slået sammen. Ved et tilsyn skal det undersøges, hvordan du administrer din BPA-ordning. 

En sagsbehandler fra Myndighed Handicap vil minimum følge op og føre tilsyn med din BPA-ordning en gang årligt, herunder: 

 • Om behovet for hjælp til dig er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. 
 • Om du fortsat opfylder betingelserne for hjælpen, herunder kan fungere som arbejdsgiver/ arbejdsleder.
 • Om du tilrettelægger arbejdet efter den givne bevilling. 
 • Om der er hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats. 

Visse sygdomme som ALS, muskelsvind, sklerose gør, at vi også må vurdere, om BPA-ordningen på et tidspunkt skal overgå til en anden støtteforanstaltning, eksempelvis hvis du ikke længere kan være arbejdsleder. 

Hvis opfølgning eller tilsyn fører til en nedsættelse eller ophør af din BPA-ordning,  så modtager du en afgørelse med klagevejledning. 

Ved nedsættelse eller ophør så vil der være et varsel på 14 uger fra den dag, du modtager afgørelsen om nedsættelse eller ophør. Det betyder, at din BPA vil fortsætte uændret i 14 uger.

Lovgrundlag

Servicelovens § 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. 

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. 
Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v.

Herudover findes regler og information i bekendtgørelse, vejledning om BPA, Ankestyrelsens afgørelser og i Randers Kommunes håndbog på BPA-området.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager. 

Funktionsniveau/funktionsnedsættelse:

Det siger noget om din evne til at mestre dine fysiske eller psykiske udfordringer samt særlige sociale problemer, og hvordan de påvirker/begrænser dit hverdagsliv. Det kan f.eks. dreje sig om, at du kan have svært ved at skabe og fastholde relationer til andre, svært ved at gå i gang med opgaver og gennemføre dem eller strukturere din hverdag og aktiviteter eller færdes selvstændigt mm. 

Handlekommune:

Den kommune, der er ansvarlig for at behandle din ansøgning. 

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele din situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som du får, sammen. 

Skøn:

Der er mange bestemmelser i lovgivningen, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af loven. Derfor skal din sagsbehandler lave en vurdering af, om din situation giver dig ret til den støtte, som du har søgt om. Som en del af vurderingen vil din sagsbehandler lave en afvejning af, hvilke forhold, som skal indgå i vurderingen af din situation, og hvilke der skal lægges mest vægt på.