15 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

(Serviceloven §§101-101a) Vedtaget af byrådet den 13. december 2021

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du læse om, hvad formålet med behandlingen er, hvem der er i målgruppen, og hvad behandlingen kan bestå af. På den måde kan du danne dig et foreløbigt overblik over hvilke støttemuligheder, der typisk vil være for dine behov.

Dernæst kan du blandt andet læse om, hvordan du kan søge om behandling, hvordan vi behandler din henvendelse, hvornår indsatsen starter op, og hvordan vi følger op, hvis du modtager behandling. Herefter kan du læse om, hvilke overordnede mål og værdier behandlingen bygger på, og hvordan vi sikrer, at du inddrages og dine behandlere har de rette kvalifikationer. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til en behandler, som vil hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte.  Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dig

I Randers Kommune vægter vi dialogen med dig højt. Dette betyder, at vi inddrager dig i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt du kan få behandling og omfanget af den behandling, du kan få. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at din sag oplyses bedst muligt, sådan at du får den støtte, som passer bedst til dine behov.  Det betyder, at du skal hjælpe behandleren med at ”komme hele vejen” rundt om dine behov.

Når vi yder dig behandling, gør vi det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet med støtten er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer, du står over for, ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så du får støtte til dine udfordringer, og det sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med en behandler, sker det altid med baggrund i din samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Behandleren vil foreslå at inddrage andre aktører for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling.
 • Behandleren måske også vil fortælle dig om andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om kvalitetsstandarderne på voksenområdet

Socialområdet har i alt 10 kvalitetsstandarder på voksenområdet, som omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 • Dagtilbud - Beskyttet beskæftigelse
 • Dagtilbud - Aktivitets- og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd- og vejledningsforløb samt mestringsvejledning
 • Botilbud til voksne
 • Aflastning til voksne
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Ledsagerordning til voksne
 • Merudgifter til voksne
 • Specialundervisning for voksne
 • Social behandling for stofmisbrug

Denne kvalitetsstandard vedrører social behandling for stofmisbrug. Randers Kommune skal tilbyde stofmisbrugsbehandling til alle unge og voksne, der har behov for det.

Måske du har behov for støtte udover det, som er beskrevet i denne kvalitetsstandard. Derfor kan du opleve, at når du kontakter os, vil vi også kigge på andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre, at du får en samlet indsats, som imødegår dine behov.

Kvalitetsstandarderne gælder for dig, hvor Randers Kommune er din handlekommune efter serviceloven, hvilket betyder, at vi behandler dine ansøgninger og foretager opfølgning på støtte efter serviceloven.

Hvad er formålet med den behandling, som jeg modtager?

Randers Kommune tilbyder social behandling i forhold til dig, der har stofmisbrugsproblemer. Formålet er, at du bliver i stand til at nå dine mål om at ændre dit rusmiddelforbrug, så du kan få et sundere og bedre fysisk, psykisk, socialt og familiemæssigt liv.

Hvem omfatter behandlingen?

Social behandling for stofmisbrug er for dig, der:

 • Har et behandlingskrævende forbrug/misbrug af cannabis og andre stoffer.
 • Ønsker rådgivning og information, uanset misbrugets varighed, omfang og karakter.
 • Ønsker støtte til fastholdelse af stoffrihed.

Hvad kan behandlingen til mig bestå af?

Behandlingen kan overordnet opdeles i:

 • Rådgivning
 • Ambulant behandling
 • Døgnbehandling

1) Rådgivning

Rådgivning er for dig, som er i tvivl om du har en behandlingskrævende afhængighed, eller dig som er i tvivl om du ønsker at blive indskrevet i behandling. Det er også et tilbud til dig som pårørende. Her kan du få 1-5 individuelle samtaler med en rådgiver. Samtalerne kan foregå på telefon, virtuelt eller som et fysisk møde i centeret.          

2) Ambulant behandling

Ambulant behandling er et tilbud, hvor du typisk får en indsats 2-8 gange om måneden. Indsatsen tilpasses din situation og behov. Indsatsen vil oftest bestå af både individuelle samtaler og gruppeforløb med fokus på din stofafhængighed og med afsæt i evidensbaserede metoder. Der vil om muligt også være fokus på inddragelse af pårørende og andre parter omkring dig. Den ambulante behandling kan desuden kombineres med en eller flere af nedenstående tilbud: A) Familieorienteret rusmiddelbehandling, 2) Mobil indsats, 3) Lægesamtale.

A. Familieorienteret rusmiddelbehandling:

Tilbuddet er til familier, med børn under 18 år, hvor en forældre har rusmiddelproblemer, og bor sammen med eller har samkvem med barnet/børnene. Formålet med familieorienteret rusmiddelbehandling er, at du og din familie sammen kan få den nødvendige støtte til at genfinde jeres balance som familie. Udover at du modtager stofbehandling individuelt og i gruppe, vil du blive tilbudt parsamtaler, hvor dig og din partner deltager, samt familiesamtaler, hvor jeres børn også er med.

B. Mobil indsats:

Tilbuddet er for dig, der er stofafhængig og med en samlet livssituationen, der er så belastet af komplekse problemstillinger, at du ikke er i stand til at møde i Rusmiddelcenteret eller modtage din behandling virtuelt. I det tilfælde kan den ambulante behandling tilbydes i dit eget hjem. Formålet med behandlingen er at motivere dig til reduktion af dit misbrug, til at reducere skaderne af dit misbrug, eller til at opnå stoffrihed.

C. Lægesamtale:

Du har ret til en lægesamtale i forbindelse med indskrivningen i stofbehandlingen, og hvis du ønsker det, kan denne finde sted inden iværksættelse af stofmisbrugsbehandling. Samtalen omhandler de konkrete sundhedsmæssige problemstillinger eller spørgsmål som du måtte have. Det kan også være spørgsmål i forhold til, om du er i risiko for at være udsat for smittet med hepatitis (leverbetændelse) eller HIV. Desuden vil lægen vurdere, om der er behov for abstinensbehandling eller henvisning til anden sundhedsfaglig indsats. Du har også mulighed for at modtage en sundhedssamtale eller forløb ved en af sygeplejerskerne i Rusmiddelcenteret.

Som supplement til den sociale misbrugsbehandling kan du også have behov for alkoholbehandling eller substitutionsbehandling efter sundhedslovens §§141-142, hvilket også tilbydes i Rusmiddelcenter Randers i kombination med den øvrige behandling.

Særligt om brug af gavekort i den ambulante behandlingen:

Randers Kommune anvender i nogle behandlingsforløb gavekort for at understøtte, at du fastholder behandling. Der anvendes udelukkende gavekort i MOVE-forløb, da gavekort er benyttet i disse forløb med stor effekt.                                              

MOVE er et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, behandlingssamtaler og/eller gruppesessioner i 12-14 uger og en opfølgende behandling over seks måneder. Herudover indeholder forløbet også forskellige andre elementer, eksempelvis gavekort. Tilbuddet visiteres på baggrund af en grundig udredning af dine problemstillinger og kræver, at du er i stand til at møde 1 gang ugentligt.

Gavekortet anvendes i de første 12-14 sessioner på den måde, at du får et gavekort for hver andet fremmøde, og vil dermed i alt maksimalt kunne få 7 gavekort. Der vil være tale om et fysisk gavekort med et fastsat beløb på kr. 200, som kan anvendes i udvalgte butikker og online.                                                

Hvis du ikke møder om til en samtale uden at have meldt afbud, mister du muligheden for at få en samtale såvel som muligheden for at få gavekortet. Gavekort anvendes ikke i den 6 måneders opfølgningsbehandling, som du tilbydes efter den primære behandling.

Særligt om mulighed for anonym ambulant behandling:

Randers Kommune tilbyder anonym ambulant stofbehandling til dig som er over 18 år, som har stofmisbrugsproblemer, og som ikke har andre sociale eller psykiske problemer. Behandlingen gives som gruppebehandling med mulighed for en individuel afsluttende samtale. Den anonyme behandling gives som gruppebehandling i det omfang, det lader sig gøre med henvisning til en forventning om, at der er et relativt lavt antal borgere til denne behandling. Der er også indgået aftale med en ekstern leverandør om et anonymt tilbud.

3) Døgnbehandling

En lille del af borgere med stofafhængighed har behov for døgnbehandling. I Randers Kommune tilbydes døgnbehandlingen oftest i kombination med ambulant behandling før og efter et døgnophold. På denne måde kan vi bedre sikre, at der sammenhæng i forløbet, og der er en helhedsorienteret plan omkring dig.

Døgnbehandling varer typisk 1-3 måneder. Behandlingen består af medicinsk behandling, stofbehandling, omsorgsbehandling og forebyggelse af tilbagefald. Behandlingen evalueres midtvejs og i afslutningen af forløbet.

Formålet med døgnbehandling er, at du enten opnår stoffrihed, reducerer skaderne af dit misbrug, eller opnår stabilisering af misbruget.

Tilbuddet er for dig, der er stofafhængig, og hvor din samlede situation er så belastet, at det vurderes at ambulant behandling alene ikke er tilstrækkelig intensiv til af afhjælpe dit behov.

Døgnbehandling bevilges efter servicelovens § 101, jf. § 107, stk.2, nr. 2. 

Hvilke udgifter vil jeg have?

Det er gratis for dig at få ambulant social behandling for stofmisbrug, hvis Randers Kommune vurderer, at du er i målgruppen for tilbuddet.

Særligt for døgnbehandling

Hvis du bliver bevilget døgnbehandling, kan du blive opkrævet egenbetaling til kost og logi. Din behandler vil hjælpe dig med at forklare reglerne og finde ud af, hvilke udgifter du vil have, hvis du bliver visiteret til et døgntilbud.

Din egenbetaling til døgnopholdet vil blive fastsat efter reglerne om betaling for midlertidige ophold i kommunale boformer efter servicelovens § 107 (se mere i kvalitetsstandard nr. 9). Dine udgifter vil blive beregnet ud fra en konkret og individuel vurdering af din indtægt og faste nødvendige udgifter, samt oplysninger fra døgntilbuddet om boligens husleje, el, varme mv. Du vil inden du starter opholdet få at vide, hvad din egenbetaling vil være.

Hvem får jeg behandlingen fra?

Randers Kommune vil som udgangspunkt tilbyde dig kommunens egne tilbud, hvis disse opfylder dine behov for behandling af dit stofmisbrug.

I Randers Kommune varetages den sociale behandling for stofmisbrug af Rusmiddelcenter Randers, som er organisatorisk forankret på socialområdet under Center for Psykiatri og Socialt Udsatte.

Frit valg

Hvis du er blevet visiteret til behandling i Rusmiddelcenter Randers, kan du vælge at blive behandlet på et andet offentligt eller privat behandlingstilbud, som er godkendt af socialtilsynet og registreret i Tilbudsportalen, jf. servicelovens § 101, stk.5. F.eks. i et rusmiddelcenter i en anden by. Du kan få vejledning om reglerne for frit valg af den behandler i Rusmiddelcenteret, som visiterer dig til et tilbud.

Du skal dog være opmærksom på, at det valgte tilbud skal være af tilsvarende det som du er visiteret til af kommunen. Det betyder, at hvis du er visiteret til et ambulant behandlingstilbud, så har du mulighed for at vælge et tilsvarende ambulant tilbud, men kan f.eks. ikke vælge et døgnbehandlingstilbud. Du skal videre være opmærksom på, at det heller ikke nødvendigvis vil være alle godkendte behandlingstilbud, som vil være relevante for det planlagte behandlingsforløb og dermed vil være af tilsvarende karakter.

Du skal også være opmærksom på, at din ret til at vælge et andet behandlingstilbud kan begrænses, hvis hensynet til dig taler herfor, jf. servicelovens § 101, stk. 7.

Hvis du vælger at benytte dig af frit valg, skal du ligeledes være opmærksom på, at du ikke har ret til at kræve, at behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at du har henvendt dig til kommunen, jf. servicelovens § 101, stk.6.

Retten til at vælge et andet behandlingstilbud omfatter ikke kommunens afdækning af dine problemer og behov efter § 101, stk. 2. Altså den kortlægning, som danner baggrund for, at du kan blive visiteret til behandling.

Særlige krav til døgnbehandlingstilbud

For at sikre en høj kvalitet i behandlingen stiller Randers Kommune en række krav til de behandlingssteder, som kommunen samarbejder med.

Behandlingstilbuddet skal:

 • • Bruge evidensbaserede behandlingsmetoder.
  • Have medarbejdere med relevant sundheds- og/eller socialfaglig uddannelse.
  • Være godkendt af Socialtilsynet og fremgå af Tilbudsportalen.dk.
  • Indberette data til Socialstyrelsens Fælles Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen.
  • Samarbejde med henblik på, at du kan få et mindre indgribende foranstaltning hurtigst muligt.
  • Støtte dig i forhold til koordinering af andre sociale indsatser eller praktiske problemstillinger under opholdet.
  • Udarbejde og fremsende midtvejs- og afslutningsstatus og orientere os inden to dage ved afbrudt behandling.
  • Oplyse om priser per dag per ydelse og betalingsvilkår ved ikke planlagt afslutning
  • Informere i tilfælde af, at der sker ændringer på behandlingstilbuddet, som kan påvirke kvaliteten af behandlingen.

Hvordan behandler Randers Kommune min ansøgning?

Du kan henvende dig til Randers Kommune, hvis du har brug for hjælp til at stabilisere, reducere eller komme helt ud af dit stofmisbrug. Du kan finde oplysninger om åbnings- og telefontider for rusmiddelbehandling på Randers Kommunes hjemmeside.

Der er forskel på, hvilken proces der går forud for bevilling af ambulant behandling og døgnbehandling.

 • Hvis du ønsker ambulant behandling foretages vurderingen af, om du er i målgruppen på baggrund af en visitationssamtale i Åben Rådgivning.
 • Hvis du ønsker døgnbehandling skal ansøgningen behandles af et visitationsudvalg. Afgørelsen vil blive truffet på baggrund af en indstilling, som din kontaktperson har udarbejdet i samarbejde med dig.

Hvis du er under 18 år og har stofmisbrugsproblemer gælder det, at beslutning om opstart af behandling træffes af Myndighedscenteret i Randers Kommune. 

Bemærk, at du har mulighed for at få vejledning fra Randers Kommune, hvis du ikke bliver bevilget det tilbud, som du har ansøgt om.

Plan for din behandling/støtte

Inden du starter i behandling vil du i samarbejde med en behandler lave en uddybende afdækning af dine problemer med afhængighed og eventuelle øvrige sociale, psykiske og fysiske problemer.

Formålet er i første omgang, at du får hjælp til at blive afklaret omkring, hvilken forandring du ønsker, og hvordan det skal foregå. Derudover bidrager afdækningen til at klarlægge, om du har behov for støtte til andre problemer end stofmisbrug.

Med afsæt i afdækningen laves en behandlingsplan, som indeholder en beskrivelse af din konkrete indsats.  Behandleren har til opgave at sikre, at din indsats koordineres, så du oplever et relevant forløb. Behandleren vil løbende og i samarbejde med dig vurdere, hvad der i øvrigt er brug for som en del af behandlingsforløbet.

I nogle tilfælde vil du også blive tilbudt en handleplan efter servicelovens §141. Det er særligt tilfældet, hvis afdækningen viser, at du har brug for hjælp til særlige sociale problemer udover dit stofmisbrug. Hvis du modtager flere indsatser, så har handleplanen til formål at koordinere de forskellige indsatser og vil blive udarbejdet i et samarbejde mellem det pågældende myndighedsområde og dig, hvor også behandlingsplanen efter § 101 vil indgå. Handleplanen indeholder en plan for din hjælp til disse problemer med konkrete mål og aftaler, som vi i fællesskab løbende følger op på.

Hvorfor er vi særligt opmærksomme på om du har hjemmeboende børn?

Børn, som vokser op med en forældre med rusmiddelproblemer, er en udsat gruppe med forøget risiko for omsorgssvigt og psykosociale vanskeligheder.

Kommunalt ansatte og private, der udfører opgaver for kommuner, er omfattet af servicelovens regler om underretningspligt efter § 153 og § 154. Det betyder, at behandlerne i Randers Kommune er forpligtet til at lave underretninger for at sikre børn den fornødne hjælp. Derfor spørger vi, når du opstarter behandling, om du har børn under 18 år. Hvis vi vurderer, at dit barn er i risiko for at blive udsat for svigt eller fare, laver vi en underretning. Hvis du har børn, vil vi også indskrive dig i familieindsatsen.

Hvilke muligheder har jeg for at klage? 

Du har mulighed for at klage over den sociale behandling for stofmisbrug og sagsbehandlingen i din sag. Der findes en skriftlig klagevejledning. Du kan finde klagevejledningen på Randers Kommunes hjemmeside eller beder om at få den i Rusmiddelcenteret.

Klager over social behandling for stofmisbrug

Du kan klage over din afgørelse inden for 4 uger. Klagen sendes til Rusmiddelcenter Randers, som revurderer afgørelsen.  Du kan finde kontaktoplysninger på Randers Kommunes hjemmeside. Hvis klagen ikke giver anledning til at ændre på afgørelsen, fremsendes den til afgørelse i Ankestyrelsen. Såfremt du får medhold i din klage af Ankestyrelsen ændres kommunens afgørelse.

Klager over sagsbehandling

Eventuelle klager over sagsbehandlingen kan indsendes til socialchefen. Der er ingen klagefrist. Du kan finde kontaktoplysninger på socialchefen på Randers Kommunes hjemmeside.

Hvornår kan jeg forvente, at behandlingen starter op?

Der er en behandlingsgaranti for social behandling for stofmisbrug for dig, der er over 18 år. Det betyder, at du har krav på, at behandlingen skal starte op senest 14 dage efter, du har henvendt dig til kommunen.

Er du under 18 år og belastet af stofmisbrug i en sådan grad, at det har medført alvorlige social og adfærdsmæssige problemer, gælder behandlingsgarantien på 14 dage også for dig. Det er Myndighedscenteret, som træffer denne afgørelse.

Hvordan følges der op på, at behandlingen, som jeg får, fortsat passer til mine behov?

Randers Kommune skal i følge servicelovens § 148, stk. 2 løbende følge din situation for at sikre os, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Vi skal herunder være opmærksom på, om du har behov for andre former for støtte.

Opfølgningen på behandlingsplanen sker blandt andet ved, at din behandler sammen med dig løbende vurderer og justerer din plan og senest hver 6. måned lave opfølgning herpå. Derudover bliver der fulgt op på din trivsel og effekt af behandlingen ved hver samtale.

Randers Kommune har også pligt til at følge op på din behandlingsplan efter afsluttet behandling. Det skal vi gøre 1 og 6 måneder efter, du har afsluttet behandlingen. Du vil være omfattet af opfølgningen, hvis du har afsluttet et behandlingsforløb med status som »færdigbehandlet«, er udskrevet til et »andet tilbud«, er udskrevet til »hospital« eller udskrevet med »anden årsag« til afsluttet behandling. Det vil fremgå af din behandlingsplan, at der følges op i form af telefonisk samtale med dig senest 1 måned efter behandlingsforløbet afsluttes, og igen 6 måneder efter behandlingsforløbet er afsluttet. I opfølgningssamtalerne vil der være fokus på status på din situation, herunder om du fortsat opretholder målet med behandlingsplanen, og om der er behov for genindskrivning eller rådgivning i forhold til andre sociale eller sundhedsrettede tilbud.

Hvilke overordnede mål er der for stofmisbrugsbehandlingen, og hvordan følger vi op herpå?

Randers Kommune har en overordnet plan for udsatteområdet, som blandt andet sætte visioner og mål for udvikling af området, herunder også rusmiddelområdet.

Randers Kommune har opstillet følgende specifikke mål for stofmisbrugsbehandlingen:

 • Andelen af borgere med stofproblemer, som opnår reduktion eller afholdenhed i forhold til deres misbrug efter endt behandling øges med 3 procentpoint til 60 % frem til 2022.
 • Højest 15 % af de borgere, der er udskrevet som færdigbehandlede, genindskrives i misbrugsbehandling inden for 12 måneder efter udskrivning.

Randers Kommunes følger løbende op på målene. Eksempelvis indgår det første mål i centerets aftale med byrådet og Socialudvalget, som løbende følges op på.

Derudover følger Randers Kommune løbende op på indsatserne og effekterne heraf. Hertil bruges validerede redskaber som TEM, som er et redskab til at følge din trivsel og effekt af behandlingen.

Hvilke værdier bygger stofmisbrugsbehandlingen på?

De værdier, som skal kendetegne Randers Kommunes samspil med dig, dine pårørende og samarbejdspartnere på rusmiddelområdet er åbenhed, ordentlighed og udvikling.

Derudover er der i Randers Kommune fokus på rehabilitering og recovery. Der arbejdes med afsæt i, at du kommer sig bedst, hvis der på alle niveauer i organisationen arbejdes rehabiliterende med udgangspunkt i dine ressourcer, selvbestemmelse og mål for fremtiden.

Hvordan arbejder vi med brugerinddragelse?

I Randers Kommune har vi fokus på samarbejdet med dig. Du inddrages i beslutninger vedrørende dit liv. Vi sikrer blandt andet, at du er inddraget i:

 • Sagsbehandlingen/behandlingen.
 • I udarbejdelse af behandlingsplanen.
 • I den løbende opfølgning på behandlingsplanerne.

Hvordan sikrer vi, at dine behandlere er kvalificerede til at hjælpe dig?

I Randers Kommune er det vigtigt, at du oplever en effektiv service af høj kvalitet. Derfor er det afgørende, at personalets faglige kvalifikationer står mål med nationale retningslinjer om kvalitet og effektivitet.

Dette sikres ved, at alle medarbejdere i Rusmiddelcenter Randers får:

 • Efter- og videreuddannelse i Motiverende Interview og Kognitiv adfærdsterapi (KAT), der er nogle faglige behandlingsmetoder.
 • Supervision
 • Temadage
 • Alle nyansatte gennemfører et 14-dages introduktionsprogram
 • Alle medarbejdere får tilbudt en individuel medarbejderudviklingssamtale med ledelsen og en individuel kompetenceudviklingsplan en gang årligt.

Lovgrundlag

I det følgende beskrives lovgrundlaget for stofmisbrugsbehandlingen:

§10 i Serviceloven: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter denne eller anden lovgivning.

Stk. 2. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om den enkelte har behov for hjælp efter denne eller anden lovgivning.

§ 101 i Serviceloven: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om social behandling efter stk.1 på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode et behandlingstilbud om at foretage afdækning af personens problemer og behov, jf. stk. 2.

Stk. 4. Tilbud efter stk.1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen

Stk. 5. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 6. Fristen efter stk. 4 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1 og 2.

Stk. 7. Retten til at vælge efter stk. 5kan begrænses, hvis hensynet til personen taler for det.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at behandlingstilbuddet ved behandlingens start udarbejder en behandlingsplan, der har til formål at sikre sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket, jf. stk. 2, og den behandling, der iværksættes.

Stk. 9. I forbindelse med tilbud om behandling efter stk. 1 og under behandlingsforløbet kan kommunalbestyrelsen anvende gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling. Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis på et bestemt beløb til at kunne købe varer i en forretning.

Stk. 10. Stk. 9 finder tilsvarende anvendelse som led i behandlingen af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug, der får behandling efter regler fastsat i medfør af stk. 12 eller er i et tilbud efter § 52, stk. 3.

Stk. 11. Gavekort, jf. stk. 9, kan modtages, uden at værdien heraf fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser.

Stk. 12. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 4 af børn og unge under 18 år med et stofmisbrug i særlige tilfælde.

Stk. 13. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om afdækningen af personens problemer og behov efter stk. 2 og om anvendelsen af gavekort efter stk. 9.

§101 a i Serviceloven: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, hvortil der ydes hjælp efter afsnit V.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indgår aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, jf. Stk 2 hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at en person, der ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. Stk. 1 kan henvende sig til kommunen anonymt via hjemmeside eller telefonisk og indgå aftale om en afklarende samtale om behandlingsbehovet. Den afklarende samtale skal tilrettelægges på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om behandling efter stk. 1 på baggrund af en afklarende samtale, jf. Stk. 3, hvorefter personen henvises til de behandlingstilbud, som kommunalbestyrelsen har indgået aftale med efter Stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de leverandører af tilbud, der er indgået aftale med, jf. Stk. 2 skal behandle henvendelser, jf. Stk. 3, og træffe afgørelse om behandling på baggrund af en afklarende samtale.

Stk. 6. Afgørelser om behandling efter Stk. 4 og 5 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 7. Behandlingen efter Stk. 1 skal foregå adskilt fra behandlingstilbud efter § 101 og på en sådan måde, at formålet med anonymitet opnås.

Stk. 8. Behandlingen efter Stk. 1.skal udgøre et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed og indeholde gruppebehandling og mulighed for en individuel, afsluttende samtale.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager. 

Evidensbaserede metoder:

De metoder, hvor der er dokumentation fra eksempelvis forskning på, at behandlingen har en effekt i forhold til at hjælpe mennesker med rusmiddelproblemer. 

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele din situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som de får, sammen. 

Handlekommune:

Den kommune, der er ansvarlig for at behandle din ansøgning. 

Kognitiv Adfærdsterapi (KAT):

KAT har fokus på ændring af dine uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og der arbejdes på at udvikle strategier til at håndtere trang og tilbagefald til stofmisbrug. 

Motiverende Interview (MI):

MI er en evidensbaseret samtalemetode, som har fokus på at fremkalde dine egne argumenter og gode grunde til at lave forandring af dit stofmisbrug. Det handler om at finde ud, hvilke forandringer du selv er motiveret for at lave. 

MOVE

Move er en type stofmisbrugsbehandling, som bygger på en bestemt metode og struktur, som der forskningsmæssigt har vist gode resultater. Hvis du gerne vil vide mere om metoden, kan din behandler fortælle dig mere. 

Rehabilitering og recovery:

Rehabilitering er den professionelle indsats, som din behandler kan tilbyde for at understøtte din recovery-proces. Recovery vedrører din unikke proces i retningen af at ”komme dig” helt eller delvist ovenpå et alkohol- eller stofmisbrug, psykisk sygdom osv. 

Skøn:

Der er mange bestemmelser i lovgivningen, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af loven. Derfor skal din sagsbehandler lave en vurdering af, om din situation giver dig ret til den støtte, som du har søgt om. Som en del af vurderingen vil din sagsbehandler lave en afvejning af, hvilke forhold, som skal indgå i vurderingen af din situation, og hvilke der skal lægges mest vægt på. 

Supervision:

En faglig vejledning, støtte og refleksion, som ofte er givet af en mere erfaren fagperson, som skal medvirke til faglig udvikling hos den/de medarbejdere, den er rettet mod. 

TEM

TEM er en opfølgningsmetode som bruges til at følge op på borgerens trivsel og mestring af hverdagen den seneste uge i forbindelse med et behandlingsforløb i Rusmiddelcenteret.