5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning på børne-og ungehandicapområdet

(Serviceloven §32a) Vedtaget af byrådet den 9. december 2019

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du som forælder læse om, hvad formålet med støtten er, hvem der er i målgruppen, og hvad støtten kan bestå af. På den måde kan du som forældre til et barn med handicap danne dig et foreløbigt overblik over hvilke støttemuligheder, der typisk vil være for dit barns og din families behov.

Dernæst kan du læse om, hvordan Myndighed børn og unge handicapbehandler din ansøgning, hvor lang tid du skal vente på at få svar, og hvordan Myndighed børn og unge handicap følger op, hvis dit barn eller din familie modtager støtte. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til Myndighed børn og unge handicap, som vil hjælpe med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som Myndighed børn og unge handicap kan tilbyde til dit barn og din familie. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og andre forældre til børn med handicapfår samme muligheder for at modtage støtte. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn, og dermed tage afsæt i dit barns og din som forældre og families forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dit barn

I Randers Kommune vægter vi dialogen med både dit barn og dig som forælder højt. Dette betyder, at Myndighed børn og unge handicap inddrager dit barn og dig som forælder i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt dit barn eller du som forældre og din familie kan få støtte og omfanget af den støtte, I kan få. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du som forælder har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at dit barns sag oplyses bedst muligt, så barnet og din familie får den støtte, som passer bedst til jeres behov. Det betyder, at du skal hjælpe Myndighed børn og unge handicapmed at ”komme hele vejen” rundt om barnets og dit/familiens behov.

Når dit barn eller du som forælder og/eller familie modtager støtte, sker det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet med støtten er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer, dit barn og du som forælder står over for, ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så dit barn eller du får støtte til de pågældende udfordringer, og det sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med Myndighed børn og unge handicap, sker det altid med baggrund i dit barns og familiens samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Myndighed børn og unge handicap vil foreslå at inddrage andre relevante aktører både i og uden for kommunen for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling.
 • Myndighed børn og unge handicap måske vil fortælle dig om indsatser i andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om børne-og ungehandicapområdets kvalitetsstandarder

Socialområdet har i alt 5 kvalitetsstandarder på børne-og ungehandicapområdet, der omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 1. Økonomiske tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste
 2. Forebyggende indsatser, ledsagelse og afløsning/aflastning
 3. Foranstaltninger i form af familiekonsulent, kontaktperson eller døgnaflastning
 4. Anbringelse uden for hjemmet
 5. Hjemmetræning

Vi laver kvalitetsstandarder på børneområdet for dels at beskrive de former for støtte, som Myndighed børn og unge handicap ofte modtager henvendelser eller ansøgninger om, og dels give dig som forælder et overblik over, hvor bredt indsatserne kan spænde i variation, omfang og intensitet på børneområdet -fra økonomiske tilskud som den mindst indgribende til anbringelse som den mest vidtgående indsats.

Kvalitetsstandarderne er rettet mod børn og unge under 18 år med betydelige og varige funktionsnedsættelser medmindre andet fremgår af standarderne. Formålet med indsatserne i kvalitetsstandarderne er forskellige, eksempelvis er indsatserne i standard nr. 1 og 5 af økonomisk kompenserende karakter, mens indsatserne i nr. 2 og 3 har fokus på i et samarbejde med dig som forælder at styrke både dit barn og din families samlede mestring af eget liv i hjemmet, med vægt på de ressourcer I hver især har og kan bidrage med. En anbringelse uden for hjemmet vil ske, når det på baggrund af en børnefaglig undersøgelse vurderes, at en anbringelse er den mest hensigtsmæssige indsats i forhold til dit barns støttebehov.

Indsatserne i de 5 kvalitetsstandarder kan kombineres. Derfor vil du måske opleve, at når du som forælder kontakter os, vil vi også kigge på andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre at dit barn og din familie får en helhedsorienteret indsats, som imødegår jeres samlede behov. Du vil ligeledes kunne opleve, at vi vil inddrage anden relevant støtte efter serviceloven, som ikke fremgår af vores kvalitets-standarder.

Som udgangspunkt er ingen indsatser varige, og Myndighed børn og unge handicap følger løbende op på, om den iværksatte indsats fortsat opfylder sit formål og lovens betingelser. Det betyder, at indsatsen omkring dit barn og jeres familie kan ændre sig, så omfanget af f.eks. et tilskud eller indsats enten nedsættes eller forøges. En opfølgning kan også medføre, at der iværksættes en anden form for støtte f.eks. grundet ændringer, eller at indsatsen skal ophøre, hvis formålet er opnået eller dit barns behov har ændret sig.

Du skal være opmærksom på, at når dit barn fylder 18 år, så skal støtten i stedet vurderes efter reglerne i servicelovens afsnit 5, som omhandler støtte til voksne, medmindre der er tale om efterværn eller opretholdt anbringelse. Dit barn og du som forælder vil i god tid modtage grundig vejledning omkring overgangen fra barn til voksen af Randers Kommune.

Kvalitetsstandard nr. 5: Hjemmetræning efter servicelovens § 32 a

Hjemmetræning er et alternativ eller supplement til kommunens tilbud om et særligt dagtilbud. Hjemmetræning vil sige, at du alene eller sammen med barnets anden forælder træner jeres barn i hjemmet.

Hvad er formålet med støtten?

Formålet med indsatsen er, at du som forælder til et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan blive mere aktivt inddraget i indsatsen for dit barn. Dette for at understøtte dit barns udvikling og trivsel.

Indsatsen kan både være et supplement eller alternativ til hjælp og særlig støtte i bl.a. særlige dagtilbud efter dokumenterbare og målbare metoder.

Hvem er i målgruppen for støtten?

Dit barn er i målgruppen for hjemmetræning, hvis barnet er under 18 år, har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og et behov for støtte og behandling, som forudsætter et særligt dagtilbud eller lignende. Det er ikke en betingelse, at der allerede er givet et konkret tilbud om en specifik plads. Hvis du sammen med barnets anden forælder ikke ønsker at modtage den anviste plads, så kan I ansøge Myndighed børn og unge handicap om at få lov til helt eller delvist at træne barnet i hjemmet.

Træningen kan foregå efter metoder, som almindeligvis anvendes i de offentlige tilbud, såsom fysioterapi og ergoterapeutiske metoder, eller efter alternative metoder, der traditionelt ikke indgår i de offentlige tilbud. Myndighed børn og unge handicap skal dog altid vurdere, om den træning, der søges om, opfylder lovgivningens betingelser.

Hvad kan støtten bestå af?

Hvis du og barnets anden forælder godkendes til at hjemmetræne, så kan I modtage økonomisk støtte til at dække udgifter til at træne barnet i hjemmet. Den økonomiske støtte vurderes konkret i hver enkelt sag. Det er muligt at få støtte til tabt arbejdsfortjeneste og nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælper mv.

Særligt om tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du som forælder hjemmetræner dit barn, så er du omfattet af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens §§ 42 og 43.

Omfanget af den tabte arbejdsfortjeneste fastlægges konkret i forhold til trænings-plan, arbejdsforhold og tilknyttede hjælpere. Der er et loft for støtten til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. I 2019 er loftet på 31.249 kr. om måneden.

Der er ikke ret til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til hjemmeundervisning af dit barn, uanset at hjemmeundervisningen foregår i kombination med hjemmetræningen.

Særligt om nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere mv.

Udover tabt arbejdsfortjeneste kan du få støtte til både enkeltstående og løbende ydelser til dækning af udgifter til nødvendige træningsredskaber, kurser, løn til hjælpetrænere mv. Udgifterne til disse ydelser kan dog ikke overstige 633.203 kr. årligt (2019-niveau).

Myndighed børn og unge handicap foretager en konkret og individuel vurdering af, om det ansøgte træningsredskab, kursus mv. er nødvendig for udførelsen af hjemmetræningen. At træningsredskaber skal være nødvendige betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan gennemføres uden det ansøgte træningsred-skab. I vurderingen vil det indgå, om I allerede har fået bevilget træningsredskaber, der kan opfylde samme formål som det ansøgte, samt om det er muligt at anvise alternative træningsredskaber/metoder.

Der kan ikke ydes støtte til deltagelse i kurser i udlandet.

Som udgangspunkt kan der kun ydes støtte til hjælpere i det omfang, træningsøvelserne kræver medvirken af to personer samtidig, og hvor det kun er en af jer forælder, der hjemmetræner. Der kan ikke ydes støtte til, at en hjælper selvstændigt udfører dele af træningen, mens I som forældre udfører andre opgaver. Vær opmærksom på, at I selv skal ansætte hjælpetrænere, hvis det er nødvendigt for den valgte hjemmetræningsform. Du kan læse mere om dette i næste afsnit ’Hvem får jeg støtten fra? ’.

Vi er opmærksomme på, at hjemmetræningen vil blive en integreret del af dit barns hverdag, men dit barn skal som andre børn også have friaftener og weekender, hvil-ket betyder at har du hjælpetræner, så vil denne ikke blive aflønnet efter normal arbejdstid (kl.16), herunder i weekender.

Hvem får jeg støtten fra?

Det vil være du eller I som forældre, der skal stå for at yde hjemmetræningen til jeres barn.

Hvis hjælpetrænere er et nødvendigt led i den valgte hjemmetræningsform, så er det I som familie, der skal ansætte hjælperne. Det betyder, at I bliver arbejdsgiver for hjælpetrænere.

Som arbejdsgiver er I ansvarlig for alle arbejdsgiveropgaver eksempelvis registrering af CVR-nummer, vagtplanlægning, ansættelse/afskedigelse, lønudbetaling, indbetaling af A-skat, ATP mv. samt overholdelse af arbejdsmiljøregler, herunder gennemførelse af APV. Udgifterne godtgøres efter nærmere anvisninger fra Myndighed børn og unge handicap. Lønnen til hjælpetrænere fastsættes som udgangspunkt til samme niveau, som udbetales i Randers Kommunes BPA-ordninger, svarende til ca. 124 kr. pr time (2019 niveau). Dertil kommer feriepenge mv. Fravigelse af udgangspunktet kan ske, hvis hjælperen skal være særligt kvalificeret for at kunne bestride opgaven.

Når I indgår en ansættelseskontrakt med en hjælpetrænerskal I være opmærksom på, at Myndighed børn og unge handicap løbende foretager opfølgning og tilsyn på hjemmetræningen, og at dette kan få betydning for tilskuddet størrelse, herunder eksempelvis tilskud til en hjælpetræner. Dette betyder, at der kan ske ændringer i omfang eller ophør af et tilskud til hjælpetræner. Udbetalingen af økonomisk støtte i hjemmetræning vil derfor ske i overensstemmelse med, hvad der aktuelt er bevilget af økonomisk støtte.

Myndighed børn og unge handicap indbetaler månedlige a conto-beløb på jeres erhvervskonto til dækning af lønudgifter mv., og hvert år skal I indsende en opgørelse over forbrugte timer mv. Tilskud, som ikke er brugt til det planlagte antal timer, skal tilbagebetales.

Hvordan behandler Randers Kommune min ansøgning?

Du eller I kan ansøge om støtte til hjemmetræning ved Myndighed børn og unge handicap. Myndighed børn og unge handicap vil starte med at vejlede jer omkring hjemmetræning, så I er klar over, at det er en ressourcekrævende opgave, som blandt andet indebærer selve træningen, men også tilbagemeldinger, ansøgninger, afrapporteringer, tovholderfunktion og arbejdsgiveransvar (for evt. hjælpetrænere).I vil også blive vejledt om ansøgningsforløbet.

Det er en forudsætning, at dit barn er i målgruppen for et særligt dagtilbud eller lignende. I Randers Kommune er det Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der vurderer om et barn er i målgruppen for et særligt dagtilbud eller lignende. Hvis PPR ikke har foretaget denne målgruppevurdering, så skal denne foretages, før Myndighed børn og unge handicap kan gå videre med ansøgningen om hjemmetræning. Det er ikke et krav, at dit barn skal være henvist til et konkret tilbud.

Hvis dit barn er i målgruppen for et særlig dagtilbud eller lignende, og I ikke ønsker det særlige dagtilbud og dermed ønsker at fastholde ansøgningen om hjemmetræning, så har Myndighed børn og unge handicapbrug for oplysninger om og dokumentation for den træningsmetode, I ønsker at benytte samt eventuelle andre relevante udtalelser og oplysninger om dit barn, som I allerede er i besiddelse af.

Myndighed børn og unge skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter service-lovens § 50, hvori dit barns funktionsevne, behov, trivsel, jeres ressourcer som forældre og familiens samlede situation vil udredes og beskrives. Denne udarbejdes på baggrund af samtaler med jer og eventuelt jeres barn, samt allerede tilgængelige og indhentede beskrivelser af jeres barn.

En børnefaglig undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med dig som forældremyndighedsindehaver/værge og dit barn, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal som udgangspunkt indeholde en afdækning af følgende:

 • Udvikling og adfærd
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold og venskaber
 • Andre relevante forhold

En børnefaglig undersøgelse skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet med undersøgelsen kræver. Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter, at Myndighed børn og unge handicap bliver opmærksom på, at dit barn kan have behov for særlig støtte.

Den børnefaglige undersøgelse skal danne grundlag for en vurdering af, om du eller I som forældre er i stand til at udføre opgaven. I vurderingen vil vi også inddrage hensyn til andre hjemmeboende børn. Du kan læse mere om den børnefaglige undersøgelse i kvalitetsstandard nr. 3.

Myndighed børn og unge handicap vil vurdere, om I lever op til betingelserne for hjemmetræning. Du kan læse betingelserne på næste side. På den baggrund træffer Myndighed børn og unge handicap en afgørelse, om I kan få godkendt jeres ansøgning om hjemmetræning. I vil modtage afgørelsen om eventuel økonomisk støtte til træningsredskaber, tabt arbejdsfortjeneste mm. skriftligt sammen med en klagevejledning.

I skal være opmærksom på, at I har mulighed for at få vejledning, hvis I ikke bliver bevilget det tilbud, som I har søgt om.

Der vil blive fastlagt en tids-og faseplan, som skal anvendes til opfølgning og tilsyn af hjemmetræningen.

Hjemmetræningens omfang fastlægges konkret i samarbejde med jer som forældre og i forhold til jeres barns behov, træningens omfang og formål, familiens situation og andre konkrete omstændigheder.

Ved delvis træning i hjemmet vil dit barn blive tilbudt en kombination af f.eks. en delvis plads i et særligt dagtilbud kombineret med træning i hjemmet.

Særligt om betingelser for godkendelse af hjemmetræning

Der er følgende betingelser, som alle skal være opfyldt, før der kan ske godkendelse af hjemmetræning:

 1. Hjemmetræningen skal imødegå dit barns behov og fremme barnets tarv og trivsel. Vurderingen vil tage udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse og i beskrivelsen af den ønskede træningsmetode.
 2. I skal som forældre være i stand til at udføre opgaverne. Med afsæt i den børne-faglige undersøgelse foretages en vurdering af din families samlede situation, jeres personlige ressourcer som forældre og forudsætninger i øvrigt i forhold til at kunne påtage sig de opgaver og det ansvar, som hjemmetræningen vil kræve.
 3. Hjemmetræningen skal ske efter dokumenterbare træningsmetoder. I har frihed til at vælge træningsmetode. Det er dog et krav, at metoden er dokumenterbar. Det vil altid være individuelt, hvilke elementer netop dit barns træning består af. Træningen kan indebære forskellige indsatser, der udvikler eller vedligeholder dit barns kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle og sociale færdigheder.

Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.

Hvis den foreslåede træningsmetode indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, så er vi forpligtet til at inddrage relevante sundhedsfaglige kompetencer i forbindelse med vores vurdering af jeres ønskede træningsmetode.

Hjemmetræning kan ikke træde i stedet for den undervisning, som alle børn skal have som følge af undervisningspligten. Det betyder, at hvis dit barn er i den undervisningspligtige alder og hjemmetrænes, også vil skulle undervises enten i skole eller i hjemmet.

Myndighed børn og unge handicap skal godkende den træningsmetode, der er valgt af jer, og det er en betingelse, at metoden indeholder målbare indikatorer, som kan anvendes til måling af, om metoden resulterer i den forventede effekt ud fra de fastsatte mål. Denne vurdering sker ud fra den børnefaglige undersøgelse samt vurderingen af metodens effekt i forhold til om hjemmetræningen kan imødekomme dit barns behov for udvikling og trivsel.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Byrådet i Randers Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 6 måneder i ansøgninger om hjemmetræning.

Hvordan følges der op på, om støtten fortsat passer med mit barns behov, og hvordan føres der tilsyn?

Efter loven skal Myndighed børn og unge handicap foretage opfølgning og føre tilsyn mindst to gange om året, hvilket vil ske sammen med relevante samarbejdspartnere. Som udgangspunkt vil Myndighed børn og unge handicap tilrettelægge det sådan, at opfølgning og tilsyn sker samtidigt.

Ved opfølgning og tilsyn observeres og eventuelt testes dit barn. Der vil blive taget udgangspunkt i tids-og faseplanen for evaluering af indsatsen og planen for måling og dokumentation af virkningen af indsatsen for dit barns udvikling. Der vil blive fulgt op og ført tilsyn med både dit barns udvikling, trivsel og familiens trivsel som helhed, herunder eventuelle hjemmeboende søskendes trivsel.

Ophør eller fortsættelse

Efter hvert tilsyn laves en rapport, som tager stilling til og begrunder, om hjemme-træningen kan fortsætte eller skal ophøre.

Rapporten sendes i høring hos jer, det vil sige, at I har mulighed for at give et svar på rapporten, et såkaldt høringssvar. Ligeledes høres dit barn, med mindre afgørende hensyn taler imod dette. Dit barns synspunkter tillægges vægt i forhold til alder og modenhed.

På baggrund af rapport og høringssvar vurderes det, om der er behov for justering af træningen, eller om dit barn skal have et andet tilbud.

De opstillede mål samt muligheden for at imødekomme barnets behov vil ofte være nået indenfor en kortere årrække. Ved et ophør af hjemmetræning modtager I en afgørelse med klagevejledning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 32 a. Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden, at forældrene helt eller delvis udfører hjemmetræning i hjemmet, jf. § 32, stk. 1, 3. pkt., hvis følgende betingelser er opfyldt:

 1. Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges behov.
 2. Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.
 3. Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.
  Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.
  Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen om godkendelse af træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.
  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.
  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Der kan ikke ydes hjælp tildækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af børn efter kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., uanset om undervisningen foregår i kombination med hjemmetræning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen skal, hvis den tillægger omfanget af hjemmeundervisningen betydning i forbindelse med en afgørelse om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, foretage en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisningen med afsæt i barnets eller den unges alder og funktionsevne.
  Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 500.000 kr. årligt.
  Stk. 7. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder, godkendelse af hjemme-træning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tilsyn medindsatsen, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, brug af sundhedsfaglige træningselementer og træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., herunder rammer for udbetaling af støtte hertil.

Herudover kan du finde regler og information i bekendtgørelse og vejledning om hjemmetræning.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager.

At mestre eller opnå mestring:

Det betyder, at dit barn eller du som forælder og din familie bliver bedre til at klare forskellige situationer eller udfordringer, som opstår i jeres liv. Det kan eksempelvis være, at dit barn bliver bedre til at klare personlige og praktiske opgaver. Det betyder ikke, at man bliver god til alting, men at man så vidt muligt bliver bedre til flere ting. Det kan derfor også variere fra person til person.

Dokumenterbare og målbare metoder:

Det vil sige, at der skal kunne findes tegn ved dit barn på om metoden virker eller ikke virker. Vi skal kunne måle disse tegn, så vi kan følge dit barns udvikling.

Funktionsniveau/funktionsnedsættelse:

Det siger noget om dit barns evne til at mestre sine fysiske eller psykiske handicaps, og hvordan det påvirker/begrænser dit barns hverdagsliv.

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele dit barns og din families situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som I får, sammen.

Høring:

Det er din eller dit barns mulighed for at komme med en udtalelse, før vi kan træffe en afgørelse.