6 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Beskyttet beskæftigelse

(Serviceloven §103) Vedtaget af byrådet den 9. december 2019

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du læse om, hvad formålet med støtten er, hvem der er i målgruppen, og hvad støtten kan bestå af. På den måde kan du danne dig et foreløbigt overblik over hvilke støttemuligheder, vi kan samarbejde med dig omkring.

Dernæst kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte, hvordan vi behandler din henvendelse, og hvordan vi sammen med dig følger op på støtten. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til en sagsbehandler i Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, som vil hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende ide fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte. Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dig

I Randers Kommune vægter vi dialogen med dig højt. Dette betyder, at vi inddrager dig i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte og omfanget af den støtte, du kan få. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at din sag oplyses bedst muligt, sådan at du får den støtte, som passer bedst til dine behov. Det betyder, at du skal hjælpe sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte med at ”komme hele vejen” rundt om dine behov.

Når vi samarbejder med dig om støtte, gør vi det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet med støtten er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, for at klare sig selv, eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer du står over for ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så du får støtte til dine udfordringer og det sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, sker det altid med baggrund i din samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil foreslå at inddrage andre relevante aktører for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling.
 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte måske også vil fortælle dig om indsatser i andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om kvalitetsstandarderne på voksenområdet

Socialområdet har i alt 10kvalitetsstandarder på voksenområdet, som omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 • Dagtilbud -Beskyttet beskæftigelse
 • Dagtilbud -Aktivitets-og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb samt mestreringsvejledning
 • Botilbud til voksne
 • Aflastning til voksne
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Ledsagerordning til voksne
 • Merudgifter til voksne
 • Specialundervisning for voksne
 • Social behandling for stofmisbrug

Denne kvalitetsstandard vedrører dagtilbud i form af beskyttet beskæftigelse. Beskyttet beskæftigelse kan tilbydes, hvis du er under folkepensionsalderen og ikke har mulighed for at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og du ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Måske du har behov for støtte udover det, som er beskrevet i denne kvalitetsstandard. Derfor vil du måske opleve, at når du kontakter os, vil vi også kigge på andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre, at du får en samlet indsats, som imødegår dine behov.

Kvalitetsstandarderne gælder for dig, hvor Randers Kommune er din handlekommune efter serviceloven, hvilket betyder, at vi skal behandle ansøgninger og foretage opfølgning på dit behov for støtte efter serviceloven.

Hvad er formålet med den støtte, som jeg modtager?

For at være i målgruppen for beskyttet beskæftigelse skal du:

 • Være fyldt 18 år, være under folkepensionsalderen og have en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
 • Have begrænsninger i din arbejdsevne, hvilket betyder, at du ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet

Beskyttet beskæftigelse er subsidiær i forhold til anden lovgivning, og det betyder kort fortalt, at det skal være undersøgt eller afprøvet, om du kan benytte tilbud efter anden lovgivning, før vi eventuelt kan give dig et tilbud om beskyttet beskæftigelse. Afklaringen af, om du kan benytte tilbud efter anden lovgivning, vil ske i et aktivt samarbejde mellem med dig, jobcentret og din sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte. Det kan eksempelvis være tilbud om aktivering, et fleksjob eller et job med løntilskud for førtidspensionister.

Det betyder også, at et tilbud om beskyttet beskæftigelse som udgangspunkt retter sig mod dig, som er mellem 18 år og folkepensionsalderen, og som modtager førtidspension.

Hvad kan støtten til mig bestå af?

Tilbuddet om beskyttet beskæftigelse vil tage udgangspunkt i en konkret vurdering af dit behov for støtte til at mestre og udvikle kompetencer og arbejdsidentitet, så du har mulighed for at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Når du deltager i et tilbud om beskyttet beskæftigelse vil du:

 • Deltage i en produktion eller andet arbejde.
 • Modtage oplæring og støtte til udvikling af dine sociale kompetencer og arbejdsrelaterede færdigheder. Arbejdsrelaterede færdigheder kan f.eks. handle om, at du møder stabilt til arbejdet hver morgen, og at du trænes i at samarbejde med dine kollegaer på en arbejdsplads.

Du kan eksempelvis få opgaver som handler om:

 • Montage og pakkearbejde
 • Bearbejdning og færdiggørelse af produkter
 • Servicefunktioner, som kantinemedhjælper, pedel-og havearbejde og rengøring

Aflønning i beskyttet beskæftigelse

Som udgangspunktvil du få løn for den arbejdsindsats og produktivitet, du leverer.

Hvis du har en stærkt begrænset arbejdsevne og derfor en begrænset arbejdsindsats, så vil løn efter indsats ikke altid være egnet. Her vil din aflønning i stedet fastsættes som en arbejdsdusør med mindst 5 % af det pågældende arbejdsområdes mindste overenskomstmæssige løn.

Hvilke udgifter vil jeg have?

Befordringsudgift

Du skal selv betale for at komme til og fra arbejde for de første 10 km. Nødvendige befordringsudgifter herudover afholdes af kommunen svarende til billigste mulighed.

Din udgift til befordring må ikke overstige 30 procent af din nettoindtægt ved den beskyttede beskæftigelse, jf. bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse mv.

Hvem får jeg støtten fra?

Beskyttet beskæftigelse kan foregå flere steder. Det kan eksempelvis være, at du kommer ud i en privat eller offentlig virksomhed eller et af kommunens egne tilbud, herunder produktionsværksteder kombineret med støttende og udviklende aktiviteter.

Beskyttet beskæftigelse kan også bestå af, at du nogle af ugens dage er på kommunens eget tilbud, og at du så i andre dage er i en privat/offentlig virksomhed.

Vi vil først og fremmest prioritere ud fra såvel et fagligt som dit eget perspektiv, at du kommer ud i en privat eller offentlig virksomhed. Det kan så kombineres med, at du nogle af dagene er på kommunens egne tilbud. Hvis du opnår beskyttet beskæftigelse i en virksomhed, vil der være mulighed for at få støtte og opfølgning fra det beskyttede tilbud.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tilbyde et af kommunens egne tilbud om beskyttet beskæftigelse, så vil du blive tilbudt et andet relevant kommunalt eller regionalt tilbud om beskyttet beskæftigelse uden for kommunen. Tilbuddet skal være registreret på Tilbudsportalen.

Der er ikke frit valg leverandørvalg, hvilket betyder, at du ikke selv kan vælge, hvor dit tilbud om beskyttet beskæftigelse skal foregå. Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil dog altid inddrage dig, når der skal findes et relevant tilbud.

Hvordan behandler Randers Kommune ansøgningen?

Når vi modtager din ansøgning eller henvendelse, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte.

Sagsbehandleren vurderer, om du opfylder betingelserne for at få en beskyttet beskæftigelse. Sagsbehandleren vil ofte havebrug for, at du hjælper til med at få de nødvendige oplysninger frem om dit funktionsniveau og arbejdsevne, herunder særlige skånehensyn mv. Sagsbehandleren vil desuden have brug for at indhente oplysninger fra andre relevante parter, herunder jobcentret – i forhold til mulighederne efter deres lovgivning samt evt. læge, sygehus mv.

Randers Kommune foretager en konkret vurdering ud fra sagens oplysninger, og du vil modtage en afgørelse med klagevejledning efter § 103.

Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for at få vejledning, hvis du ikke bliver bevilget det tilbud, som du har søgt om.

Hvis du opfylder betingelserne for beskyttet beskæftigelse, så vil du samtidig blive tilbudt en handleplan efter servicelovens § 141. Sagsbehandleren laver handleplanen i samarbejde med dig. Handleplanen indeholder en plan for din støtte med konkrete mål og aftaler, som vi i fællesskab med dig løbende følger op på.

I forbindelse med at du starter på dit arbejde, kan der være behov for en fælles samtale mellem dig, og eventuelt din mestreringsvejleder, hvis dette er relevant, din sagsbehandler og kontaktpersonen på arbejdsstedet.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning/henvendelse?

Byrådet i Randers Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 8 uger for ansøgninger om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103

Hvordan følges der op på, at den støtte, som jeg får, fortsat passer til mine behov?

Vi skal i følge servicelovens §148, stk. 2 løbende følge den enkelte indsatsfor at sikre os, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Vi skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp.

Når du modtager støtte, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for din støtte. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 11, stk.2.

Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil følge op på din beskyttede beskæftigelse mindst en gang årligt. Opfølgningen kan ske på et fysisk møde, over telefonen eller online. Du vil blive inddraget i opfølgningen, som vil ske ud fra dine forudsætninger.

Opfølgning kan desuden ske ved, at arbejdsstedet konstaterer ændringer i din funktionsevne. I disse situationer har arbejdsstedet pligt til at kontakte socialområdet med henblik på en opfølgning. Dette kan eksempelvis være, hvis du har længere tids fravær eller sygdom over tre uger.

En opfølgning kan føre til ændring i omfang eller til ophør af din beskyttet beskæftigelse. Et ophør kan blive aktuelt, hvis formålet med indsatsen er opnået. Det kan eksempelvis være, at du kan få et fleks-eller job med løntilskud for førtidspensionister via anden lovgivning, eller at du vil være bedre kompenseret med et aktivitets- og samværstilbud. Du vil modtage en afgørelse med klagevejledning, hvis der sker ændringer i omfang eller ophør. 

Lovgrundlag

Servicelovens § 103. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Reglerne om aflønning og befordring findes i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelses-forløb og aktivitets-og samværstilbud.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager.

At mestre eller opnå mestring i eget liv mest muligt:

Det betyder, at du bliver bedre til at klare forskellige situationer eller udfordringer, som opstår i ens liv. Det kan f.eks. være, at du bliver bedre til at klare praktiske opgaver i dit hjem, eller du får bedre fod på at transportere dig rundt. Det betyder ikke, at man bliver god til alting, men at man så vidt muligt bliver bedre til flere ting. Det kan derfor også variere fra person til person.

Funktionsniveau/funktionsnedsættelse:

Det siger noget om din evne til at mestre dine fysiske eller psykiske udfordringer samt særlige sociale problemer, og hvordan de påvirker/begrænser dit hverdagsliv. Det kan f.eks. dreje sig om, at du kan have svært ved at skabe og fastholde relationer til andre, svært ved at gå i gang med opgaver og gennemføre dem eller strukturere din hverdag og aktiviteter eller færdes selvstændigt mm.

Handlekommune:

Den kommune, der er ansvarlig for at behandle din ansøgning.

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele din situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som du får, sammen.

Skøn:

Der er mange bestemmelser i lovgivningen, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af loven. Derfor skal din sagsbehandler lave en vurdering af, om din situation giver dig ret til den støtte, som du har søgt om. Som en del af vurderingen vil din sagsbehandler lave en afvejning af, hvilke forhold, som skal indgå i vurderingen af din situation, og hvilke der skal lægges mest vægt på.