7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets-og samværstilbud

(Serviceloven §104) Vedtaget af byrådet den 9. december 2019

Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

På de første sider i kvalitetsstandarden kan du læse om, hvad formålet med støtten er, hvem der er i målgruppen, og hvad støtten kan bestå af. På den måde kan du danne dig et foreløbigt overblik over hvilke støttemuligheder, vi kan samarbejde med dig omkring.

Dernæst kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte, hvordan vi behandler din henvendelse, og hvordan vi sammen med dig følger op på støtten. Til sidst kan du finde lovgrundlaget for kvalitetsstandarden.

Når du har læst kvalitetsstandarden, står du måske tilbage med nogle spørgsmål, som du ikke kan finde svar på i kvalitetsstandarden. Disse spørgsmål kan du stille til en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, som vil hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål og forstå indholdet af kvalitetsstandarden.

Hvad er formålet med en kvalitetsstandard?

Kvalitetsstandarden er et supplement til den gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis og en måde at forventningsafstemme med dig om graden af den støtte, som vi kan tilbyde dig. Kvalitetsstandarden beskriver kommunens serviceniveau, det vil sige, hvad der vil være gældende i de fleste situationer. Standarden understøtter dermed, at du og dine medborgere får samme muligheder for at modtage støtte. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de konkrete afgørelser altid skal bero på et individuelt skøn og dermed tage afsæt i dine forudsætninger og behov.

Det er en fælles opgave at finde den rette støtte til dig

I Randers Kommune vægter vi dialogen med dig højt. Dette betyder, at vi inddrager dig i den proces, der leder op til, at der træffes en afgørelse om, hvorvidt du kan få støtte og omfanget af den støtte, du kan få. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, at du har en aktiv rolle i at hjælpe til med, at din sag oplyses bedst muligt, sådan at du får den støtte, som passer bedst til dine behov. Det betyder, at du skal hjælpe sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte med at ”komme hele vejen” rundt om dine behov.

Når vi samarbejder med dig om støtte, gør vi det med udgangspunkt i serviceloven. Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Formålet med støtten er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig, for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Her er det også vigtigt at nævne for dig, at afgørelser efter serviceloven altid skal træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn.

Vi inddrager også andre aktører for at sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats

Vi prioriterer forebyggende indsatser højt, da en tidlig indsats kan bidrage til, at de udfordringer, du står over for, ikke vokser sig større, men at der tilrettelægges et forløb, så du får støtte til dine udfordringer, og det sker på en helhedsorienteret måde.

Det betyder, at når du samarbejder med en sagsbehandler fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte, sker det altid med baggrund i din samlede livssituation. Det betyder, at du også kan opleve, at:

 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil foreslå at inddrage andre relevante aktører for at sikre den helhedsorienterede sagsbehandling
 • Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte måske også vil fortælle dig om indsatser i andre kvalitetsstandarder, som beskriver andre støttemuligheder.

Generelt om voksenområdets kvalitetsstandarder

Socialområdet har i alt 10kvalitetsstandarder på voksenområdet, som omhandler følgende former for støtte i serviceloven:

 • Dagtilbud -Beskyttet beskæftigelse
 • Dagtilbud -Aktivitets-og samværstilbud
 • Afklaringssamtaler, gruppebaserede og individuel tidsbegrænset råd-og vejledningsforløb samt mestreringsvejledning
 • Botilbud til voksne
 • Aflastning til voksne
 • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
 • Ledsagerordning til voksne
 • Merudgifter til voksne
 • Specialundervisning for voksne
 • Social behandling for stofmisbrug

Denne kvalitetsstandard vedrører dagtilbud i form af aktivitets-og samværstilbud og hvor tilbuddet eksempelvis kan bestå af aktiviteter, samvær og gruppe-og læringsforløb. Et aktivitets-og samværstilbud skal medvirke til, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og et socialt fællesskab.

Der kan være tale om tilbud med visitation, hvilket betyder, at du skal have en afgørelse fra en sagsbehandler i Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte om, at du kan benytte dig af tilbuddet og i hvilket omfang. Der kan også være tale om åbne tilbud uden visitation, hvor du kan møde op uden at have haft kontakt med en sagsbehandler.

Måske du har behov for støtte udover det, som er beskrevet i denne kvalitetsstandard. Derfor vil du måske opleve, at når du kontakter os, vil vi også kigge på indsatser i andre kvalitetsstandarder sammen med dig for at sikre, at du får en samlet indsats, som imødegår dine behov.

Kvalitetsstandarderne gælder for dig, hvor Randers Kommune er din handlekommune efter serviceloven, hvilket betyder, at vi skal behandle ansøgninger og foretage opfølgning på dit behov for støtte efter serviceloven.

Hvad er formålet med den støtte, som jeg modtager?

Formålet med et aktivitets-og samværstilbud er, at der med udgangspunkt i din nedsatte funktionsevne eller særlige sociale problem tilbydes aktiviteter eller samvær, hvor du har mulighed for at udfolde dig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab.

Hvem omfatter denne støtte?

For at være i målgruppen for et aktivitets-og samværstilbud skal du:

 • Have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som medfører, at du har behov for:
 • Opretholdelse eller forbedring af din personlige færdigheder eksempelvis personlige og praktiske gøremål eller af dine af livsvilkår eksempelvis for at udvikle sociale relationer eller bryde ud af en isoleret tilværelse.

Særligt vedr. folkepensionister

Når du bliver folkepensionist, så vil du kunne opleve en ændring af tilbuddet, hvis du er visiteret til ét af kommunens egne aktivitets-og samværstilbud. På psykiatri-og udsatteområdet anvendes primært uvisiterede tilbud i kommunen, som du fortsat kan benytte, selvom du bliver folkepensionist. Det er kun på handicapområdet, at man har visiterede aktivitets-og samværstilbud og derfor kan opleve en ændring af sit tilbud.

Hvis du bor på et af kommunens botilbud med døgndækning, så vil du som udgangspunkt modtage dit aktivitets-og samværstilbud som en integreret del af dit botilbud, når du bliver folkepensionist. Det kaldes et helhedstilbud. Det endelige tilbud beror naturligvis på en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag og kan omfatte andre typer af uvisiterede og visiterede tilbud. Hvis du bor i egen bolig eller på et af kommunens botilbud uden døgndækning, så vil du som udgangspunkt modtage dit aktivitets-og samværstilbud i kommunens uvisiterede tilbud. Det vil bero på en konkret og individuel vurdering, hvilket udover ovenstående også kan føre til en kombination af henholdsvis, uvisiterede tilbud (efter servicelovens § 104), et konkret visiteret aktivitets-og samværstilbud (efter servicelovens § 104) eller øvrige aktivitetstilbud for aldersgruppen.

De uvisiterede aktivitets-og samværstilbud i Randers omfatter Perron 4, Slotsgården, aktivitets-og samværstilbud i Psykiatriens Hus og Klub 85. Derudover er der åbne cafetilbud i Aktivitetscenter Randers, Rusfri Cafe, Den Blå Paraply, forskellige væresteder på udsatteområdet og cafetilbud på Hjernecentret og i Tilbuddet Markedsgade. Endelig er der mulighed for at benytte øvrige uvisiterede tilbud for aldersgruppen.

På Randers Kommunes hjemmeside kan du finde en opdateret liste over de uvisiterede aktivitets-og samværstilbud på det sociale område

Hvad kan støtten til mig bestå af?

Dit aktivitets-og samværstilbud vil som udgangspunkt foregå i dagtimerne på hverdage. Der kan være enkelte tilbud, som har åbent eftermiddagen og aften. Du kan læse mere om tilbuddenes åbningstider på Randers Kommunes hjemmeside. Hvis der er tale om et visiteret tilbud, så vil det fremgå af afgørelsen, hvor mange gange om ugen, du kan benytte dig af tilbuddet.

Aktivitets-og samværstilbuddet tilrettelægges ud fra et princip om høj grad af fleksibilitet for dig. Det vil sige, at tilbuddet i så høj grad som muligt tilpasses dine ønsker og behov, samt hvad du ud fra en helhedsbetragtning magter at deltage i.

Dit aktivitets-og samværstilbud kan eksempelvis indeholde:

 • Aktiviteter med fokus på fællesskab og relations dannelse
 • Gruppe-og læringsforløb
 • Daglige praktiske gøremål
 • Daglige personlige gøremål
 • Sociale arrangementer
 • Hobbybetonede aktiviteter
 • Sansestimulation og hverdagsnoezel
 • Motionsaktiviteter

Det kan være, at du i tilknytning til et aktivitets-og samværstilbud også modtager beskæftigelsesforløb, hvor det langsigtede perspektiv kan være at fastholde et mål om at skabe en hverdag for dig, som kompenserer dig bedst muligt for din funktionsnedsættelse.

Da et aktivitets-og samværstilbud ikke direkte har som formål at kvalificere til arbejdsmarkedet, kan tilbuddet ikke træde i stedet for et aktivt tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Hvilke udgifter vil jeg have?

De visiterede aktivitets-og samværstilbud er gratis, men du kan opleve at blive op-krævet betaling for frivillige tilvalgte aktiviteter. Det kan eksempelvis være udgifter til særlige materialer, mad, entré og transport i forbindelse med udflugter.

Hvem får jeg støtten fra?

Hvis du har behov for et visiteret tilbud, så vil du som udgangspunkt blive tilbudt et af kommunens egne tilbud, hvis dette opfylder dine behov.

I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at visitere til et af kommunens egne tilbud, så vil du blive tilbudt et andet relevant kommunalt, regionalt eller privat tilbud. Tilbuddet skal være registreret på Tilbudsportalen.

Der er ikke frit valg leverandørvalg, hvilket betyder, at du ikke selv kan vælge, hvor dit visiterede aktivitets-og samværstilbud skal foregå. Sagsbehandleren vil dog altid inddrage dig, når der skal findes et relevant tilbud, men du har altså ikke krav på få et andet tilbud end det, vi tilbyder dig.

Hvordan behandler Randers Kommune min ansøgning/henvendelse?

Når vi modtager din ansøgning eller henvendelse, vil sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte indgå i et samarbejde med dig, og hvis du ønsker det eventuelt også dine pårørende om at få afklaret, hvilke behov du har brug for støtte til.

Sagsbehandleren vil ofte have brug for, at du hjælper til med at finde de nødvendige oplysninger frem. Der kan ofte være brug for at indhente oplysninger fra de tilbud, som du i dag modtager på socialområdet eller andre forvaltninger i Randers Kommune fx sundheds-eller omsorgsområdet. Derudover kan vi også have brug for at få oplysninger fra andre relevante parter som eksempelvis din læge, skole, sygehus eller en udtalelse fra din mestreringsvejleder, der har ydet støtte til efter servicelovens § 85 i eget hjem og lignende.

Randers Kommune foretager en konkret vurdering ud fra sagens oplysninger, og du vil modtage en afgørelse med klagevejledning efter § 104.

Du skal være opmærksom på, at du har mulighed for at få vejledning, hvis du ikke bliver bevilget det tilbud, som du har søgt om.

Hvis du visiteres til et aktivitets-og samværstilbud, så vil det fremgå af afgørelsen i hvilket omfang, du kan anvende tilbuddet. Der udarbejdes en handleplan efter ser-vicelovens § 141, som indeholder formål og mål for indholdet i dit aktivitets-og samværstilbud.

I afgørelsen vil fremgå, hvordan transporten til dit visiterede aktivitets-og samværstilbud vil ske, herunder om du har mulighed for at få tilskud til transport. Det kan oplyses, at du ikke vil have en egenbetaling på transport til og fra det visiterede tilbud, som vurderes at være nødvendig.

I forbindelse med at du starter i tilbuddet, kan der være behov for en fælles samtale mellem dig, evt. mestreringsvejleder, hvis dette er relevant, sagsbehandler og kontaktpersonen på aktivitets-og samværstilbuddet.

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning/henvendelse?

Byrådet i Randers Kommune har fastsat en sagsbehandlingsfrist på 8 uger for ansøgninger om aktivitets-og samværstilbud efter servicelovens § 104

Hvordan følges der op på, at den støtte, som jeg får, fortsat passer til mine behov?

Vi skal i følge servicelovens§ 148, stk. 2 løbende følge den enkelte sag for at sikre os, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Vi skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for støtte til dig.

Når du modtager støtte, har du pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for den modtagne støtte. Dette fremgår af retssikkerhedslovens § 11, stk.2. Sagsbehandleren fra Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Socialt Udsatte vil følge op på dit visiterede aktivitets-og samværstilbud mindst en gang årligt. Opfølgningen kan ske på et fysisk møde, over telefonen eller online. Du vil blive inddraget i opfølgningen, som vil ske ud fra dine forudsætninger.

Opfølgning kan desuden ske ved, at tilbuddet konstaterer ændringer i din funktionsevne. I disse situationer har tilbuddet pligt til at kontakte Myndighed Handicap/Myndighed Psykiatri/Myndighed Særlig Social Indsats med henblik på en opfølgning. Dette kan eksempelvis være, hvis du har længere tids fravær eller sygdom over tre uger.

En opfølgning kan føre til ændring i, hvor mange dage du kan benytte tilbuddet, at du visiteres til et andet konkret aktivitets-og samværstilbud eller til ophør af dit aktivitets-og samværstilbud. Et ophør kan blive aktuelt, hvis formålet med indsatsen er opnået eller at en anden form for støtte bedre kan tilgodese dit behov. Du vil modtage en afgørelse med klagevejledning, hvis der sker ændringer i omfang, tilbud eller ophør.

I de uvisiterede tilbud har du altid mulighed for at indgå i en dialog med personalet omkring dine behov og personalet kan oplyse dig om, hvor du skal henvende dig, hvis du ønsker at ansøge om et visiteret aktivitets-og samværstilbud eller andre former for støtte efter serviceloven.

Lovgrundlag

Servicelovens § 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets-og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene

Reglerne om aflønning og befordring findes i bekendtgørelse om aflønning og befordringsudgifter mv. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb og aktivitets-og samværstilbud.

Ordforklaringer

Ankestyrelsens praksis:

Ankestyrelsen træffer nogle afgørelser i sager, som de offentliggør, hvis de vurderer sagen er generel eller principiel. Disse afgørelser er bindende og sætter dermed en rettesnor for, hvordan kommuner efterfølgende skal behandle lignende sager.

Funktionsniveau/funktionsnedsættelse:

Det siger noget om din evne til at mestre dine fysiske eller psykiske udfordringer samt særlige sociale problemer, og hvordan de påvirker/begrænser dit hverdagsliv. Det kan f.eks. dreje sig om, at du kan have svært ved at skabe og fastholde relationer til andre, svært ved at gå i gang med opgaver og gennemføre dem eller strukturere din hverdag og aktiviteter eller færdes selvstændigt mm.

Handlekommune:

Den kommune, der er ansvarlig for at behandle din ansøgning.

Helhedsorienteret indsats:

En indsats, som tager udgangspunkt i hele din situation og behov, og som tænker de forskellige indsatser, som du får, sammen.

Skøn:

Der er mange bestemmelser i lovgivningen, hvor resultatet ikke kan læses direkte ud af loven. Derfor skal din sagsbehandler lave en vurdering af, om din situation giver dig ret til den støtte, som du har søgt om. Som en del af vurderingen vil din sagsbehandler lave en afvejning af, hvilke forhold, som skal indgå i vurderingen af din situation, og hvilke der skal lægges mest vægt på.