Veteranstrategi for Randers Kommune

For tidligere udsendte og deres pårørende

Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske samfund som udsendt i internationale operationer. De fleste veteraner kommer efter at have været udsendt hjem med flere ressourcer og en personlig styrke som følge af deres erfaringer. Nogle veteraner oplever imidlertid fysiske, psykiske og sociale mén efter udsendelse. Veteraner har således forskellige behov. Strategien tager afsæt i den enkelte veterans livssituation og, at alle skal mødes med anerkendelse og forståelse. Randers Kommune vil således bidrage til, at veteraner kan udfolde deres ressourcer og styrker samtidig med, at vi sikrer en helhedsorienteret indsats ved behov. 

Veteranstrategien tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik og indeholder fire grundlæggende principper:

 1. Anerkendelse
 2. Fokus på ressourcer og muligheder
 3. Samarbejde og koordination og
 4. Helhedsorienteret indsats og kompetenceudvikling. 

Under hvert princip er der bud på konkrete tiltag, som Randers Kommune vil iværksætte med henblik på at veteraner både kan udfolde deres ressourcer og få støtte ved behov. Som et væsentlig element heri beskriver strategien etableringen af en veterankoordinatorfunktion.

Begrebet veteran - målgruppe for strategien

Målgruppen for strategien er veteraner og pårørende bosat i Randers Kommune. Forsvaret estimerer, at der er ca. 560 veteraner i Randers Kommune. Veteraner defineres i overensstemmelse med Danmarks officielle
veteranpolitik som personer, der har været udsendt i mindst én international operation. Strategien er således målrettet tidligere udsendte soldater, sundhedspersonel, politibetjente og andre, der har været udsendt i forbindelse med internationale operationer for Danmark. 

Veteraner er ikke alene om at blive påvirket af en udsendelse. Ægtefælle, børn, øvrig familie, venner og kollegaer bliver også påvirket i forbindelse med udsendelsen og efter, veteranen er vendt hjem. Omdrejningspunktet for strategien er derfor indsatsen for veteraner og pårørende, og begge målgrupper er gennemgående i den samlede strategi. 

1. Anerkendelse

Randers Kommune vil vise, at vi værdsætter og anerkender veteraner for deres ekstraordinære indsats i internationale operationer. Under udsendelsen har veteraner påtaget sig en stor opgave på Danmarks vegne.
Veteraner har gennem deres udsendelse opnået særlige personlige og faglige kompetencer. Veteraner skal mødes med respekt og den ressource for samfundet, som veteraner er, skal italesættes. Randers Kommune vil spille en aktiv rolle i den positive fortælling om veteraner og de ressourcer, de bidrager med. 

Pårørende bliver ligesom veteraner berørt af en udsendelse. Pårørende skal derfor også mødes med anerkendelse og forståelse for deres særlige situation. Randers Kommune vil derfor aktivt støtte oplysningsinitiativer både om livet som veteran men også som pårørende til en veteran.

Hvad gør vi?

Vi markerer den nationale flagdag for veteraner i Randers Kommune med en årlig reception.

Vi arrangerer og understøtter øvrige initiativer, der anerkender veteraners og pårørendes indsats.

Vi oplyser om veteraner og pårørendes situation f.eks. i form af oplæg på skoler, i daginstitutioner og i foreninger mv. så f.eks. eleverne får en forståelse for, at deres kammerat er i en særlig situation, når far eller
mor er eller har været udsendt.

Vi understøtter frivillige initiativer, der anerkender og støtter veteraner og deres pårørende.

2. Fokus på veteraner og pårørendes ressourcer og muligheder

Fælles for veteraner er, at de gennem deres udsendelser har tilegnet sig særlige faglige og personlige kompetencer og ressourcer. Det er kompetencer, der også er værdifulde i andre sammenhænge, f.eks. på arbejdsmarkedet. Randers Kommune vil understøtte, at disse kompetencer og ressourcer kommer i spil både i relation til arbejdsmarkedet men også i form af støtte til andre veteraner. 

Pårørende har ligeledes erhvervet ressourcer i form af en helt særlig viden om tilværelsen som pårørende til en udsendt. Denne viden og indsigt kan ligeledes anvendes til at støtte andre veteraner og pårørende.

En mindre del af veteranerne har særlige udfordringer på baggrund af psykiske og sociale belastninger samt fysiske skader. Denne gruppe af veteraner besidder også ressourcer og kompetencer og er derfor vigtige i
veteranstrategien. Denne positive fortælling skal formidles, så alle veteraner efter en udsendelse mødes med respekt og forståelse frem for fordomme. Randers Kommune vil gennem oplysning og initiativer være
med til at understøtte denne positive fortælling. 

Hvad gør vi?

Vi markedsfører veteraners kompetencer på arbejdsmarkedet f.eks. ved at hjælpe veteraner med at oversætte deres militære kompetencer til et civilt CV.

Vi samarbejder med virksomhedsnetværk om at hjælpe veteraner i beskæftigelse.

Vi skaber forståelse og viden blandt arbejdsgivere om, hvad det indebærer at have en veteran ansat, når veteranen har mén efter udsendelsen, f.eks. ved at informere om de særlige behov en veteran kan have i
en kortere eller længere periode.

Vi understøtter frivillige initiativer, hvor ressourcestærke veteraner og pårørendes ressourcer bringes i spil bl.a. til at støtte udsatte veteraner og deres pårørende f.eks. via etablering af netværksgrupper. Et
eksempel herpå kan være en gruppe af pårørende til veteraner der jævnligt mødes og taler om de glæder og udfordringer der følger med tilværelsen, når man er pårørende til en veteran.

3. Samarbejde og koordination

I Danmark findes en række tilbud, der støtter veteraner og pårørende. Disse tilbud er fordelt på tværs af Forsvaret, det regionale behandlingssystem, kommunale indsatser samt frivillige og faglige organisationer, foreninger m.fl. Særligt veteraner med udfordringer som følge af udsendelse, kan have svært ved at have overblik over, hvem der kan yde støtte og hjælp i den givne situation. Det er derfor afgørende, at der etableres én indgang til Randers Kommune, hvor veteraner og pårørende kan få information om, hvor støtte, behandling, vejledning og rådgivning kan findes.

Hvad gør vi?

Med henblik på at vi får et fuldt overblik, samarbejder og koordinerer vi med aktører på tværs af Forsvaret, Veteranhjem, det regionale behandlingssystem samt frivillige og faglige organisationer, så veteraner og pårørende får en samlet og koordineret information om relevante tilbud.

Med henblik på at kunne informere og videreformidle, deler vi viden og kortlægger tilbud på tværs af området for at skabe overblik for veteraner og pårørendes mulighed for støtte.

Vi opretter en hjemmeside, der fungerer som én samlet digital indgang, hvor relevant materiale om tilbud til veteraner og pårørende er samlet for at skabe et overblik.

Vi opretter en facebookside, der kan bruges til løbende at dele information om aktiviteter og tilbud for veteraner og pårørende.

Vi samarbejder med foreningslivet omkring aktiviteter for veteraner. Det kan eksempelvis være naturoplevelser for veteraner og deres familier i et samarbejde med foreninger på friluftsområdet eller sportsaktiviteter
i et samarbejde med de mange idrætsforeninger i Randers Kommune.

Vi afsætter en årlig pulje på 550.000 Kr. Til kommunale, frivillige samt særlige tiltag indenfor veteranområdet, veteraner og pårørende.

Puljen administreres af forvaltningen og veterankoordinatoren.

Veterankoordinatoren

Som et centralt led i veteranstrategien ansætter Randers Kommune en veterankoordinator. Veterankoordinatoren er indgangen til Randers Kommune. Veterankoordinatoren skal skabe overblik over tilbud til veteraner
og pårørende samt iværksætte og understøtte frivillige initiativer. Veterankoordinatoren skal tilrettelægge en helhedsorienteret støtte med afsæt i veteraners og pårørendes konkrete situation.

Veterankoordinatoren skal være vedholdende i sin kontakt til udsatte veteraner. Veterankoordinatoren skal yderligere være synlig både internt i Randers Kommune og eksternt overfor veteraner og samarbejdspartnere, så alle ved, hvor veteraner og pårørende kan henvende sig for at møde veterankoordinatoren.

Veterankoordinatoren skal sikre, at veteraner og pårørende mødes med et individuelt tilrettelagt tilbud om støtte og rådgivning. Veterankoordinatoren skal guide veteraner og pårørende gennem tilbuddene, således de
modtager den rette form for hjælp og støtte.

Veterankoordinatoren vil facilitere netværksdannelse mellem ressourcestærke og mindre ressourcestærke veteraner herunder deres pårørende. I et samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner vil veterankoordinatoren støtte etableringen af mentornetværk og aktivt markedsføre veteraner for virksomheder.

Veterankoordinatoren retter en skriftlig henvendelse til veteraner bosat i Randers Kommune. Henvendelsen vil indeholde et overblik over Randers Kommunes tilbud samt en invitation til et møde omkring veteranens
fremtidsplaner. Herefter vil veteraner minimum én gang årligt modtage en henvendelse fra Randers Kommune. 

Samarbejde med andre instanser, foreninger og organisationer, herunder bl.a.:

 • Veteranhjemmet beliggende i Aarhus 
 • Forsvarets veterancenter 
 • PTSD klinikken beliggende i Aarhus 
 • Foreningen Veteranstøtten 
 • Den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) 
 • Frivillige foreninger som Veterancaféen i Randers Kommune og ”From battlemind to peacemind” 
 • Faglige organisationer 
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Virksomheder og virksomhedsnetværk 
 • Andre kommuner

4. Helhedsorienteret indsats og kompetenceudvikling

En sammenhængende og helhedsorienteret indsats for veteraner og pårørende er nøglen til at sikre, at veteraner får den bedst mulige støtte og den relevante indsats ved behov. Støtten skal derfor tage afsæt i veteranens individuelle behov. Med henblik på at skabe en helhedsorienterede indsats skal samarbejdet mellem sagsbehandler f.eks. på Jobcentret og øvrige medarbejdere f.eks. i Socialafdelingen koordineres. Veterankoordinatoren skal støtte op om denne tværgående koordination. Nogle veteraner med udfordringer fortæller ikke åbent, at deres problemer kan være relateret til tidligere udsendelser. Centrale medarbejdere og fagprofessionelle skal derfor have et kompetenceløft i form af redskaber til at identificere, om en borger har særlige udfordringer efter udsendelsen. Kompetenceløftet skal endvidere kvalificere medarbejderne til at håndtere veteranens og de pårørendes særlige problemstillinger.

Kompetenceudviklingen af medarbejderne vil herudover tilføre Randers Kommune, som organisation ny viden om relevante tilbud og muligheder både i og uden for kommunen. Initiativer som øger medarbejdernes
kompetencer vedrørende veteraner vil dermed både understøtte, at Randers Kommunes forskellige afdelinger arbejder sammen i de konkrete sager, og at Randers Kommune som helhed kan indgå i et kvalificeret samarbejde med forsvaret og andre offentlige myndigheder om indsatsen over for veteraner og deres pårørende.

Baggrunden for strategien

Byrådet i Randers Kommune besluttede den 5. september 2016 at igangsætte en proces for udarbejdelse af en veteranstrategi for Randers Kommune. Med veteranstrategien ønsker byrådet at anerkende veteraner for den vigtige indsats, de har ydet for det danske samfund som udsendt i internationale operationer.

Veteranstrategien tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik, der bygger på anerkendelse og støtte, og har fundet inspiration i blandt andet Horsens, Nyborg og Viborg Kommuners veteranstrategier og politikker.
Anerkendelsen skal ske gennem samarbejde med andre offentlige myndigheder, frivillige og faglige organisationer samt erhvervslivet. Byrådet ønsker herunder at rette en særlig opmærksomhed mod veteraner og
pårørende, der oplever udfordringer som følge af udsendelsen.

Veteranstrategien er udformet i et samarbejde mellem socialudvalget og beskæftigelsesudvalget og øvrige interessenter på området. Som baggrund for strategien har der været tilrettelagt en bredt inddragende proces,
hvor veteraner og pårørendes ønsker, input og ideer til indholdet i strategien har været i fokus.

Et opstartsmøde i februar 2017 med deltagelse af veteraner, pårørende samt interessenter og videnspersoner, og en efterfølgende proces med 3 arbejdsgrupper bestående af primært veteraner har resulteret i en veteranstrategi, hvor anerkendelse, ressourcer og samarbejde er i centrum. Et centralt element i strategien er beskrivelsen af veterankoordinatorfunktionen, der skal styrke koordination og sikre en helhedsorienteret indsats til veteraner og pårørende.