Igangværende projekter

Her kan du læse om de projekter, der aktuelt er i gang i Randers Sundhedscenter.

Rehabiliteringsenheden har i en årrække arbejdet med begrebet sundhedskompetence, dels ved systematisk at afdække borgernes grad af sundhedskompetence, samt ved at implementere et dialogredskab til vurdering af den enkelte borgers sundhedskompetence – dette i samarbejde med Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.

Med dette projekt er det muligt at videreudvikle på tidligere erfaringer og få afprøvet et nyt tiltag til gavn for sårbare borgere med kronisk sygdom, multisygdom og nedsat sundhedskompetence.

Læs mere om Sundhedskompetenceprojekt 2021-2023 (Rehabiliteringsenheden) eller kontakt Sanne Møller Palner, projektleder, på mail smp@randers.dk eller tlf. 6060 0681.

Et udviklingsprojekt, der medvirker til videreudvikling og strukturering af målsætningsprocessen for neurologiske borgere tilknyttet neuro-rehabiliteringsteamet.

Læs mere om Udviklingsprojekt Målsætning i Neurohabilitering i en kommunal kontekst eller kontakt Marianne Jensen på tlf. 8915 1215 eller mail Marianne.Jensen2@randers.dk.

Prøvehandlingen foregår i perioden 01.02.2021-15.10.2021.
Her testes træning, der udgår fra træningsrum i Randers Sundhedscenter og Genoptræningscenter, Randers til borgerens stue, hvor en kuffert med skærm, modem, vidvinkelkamera, mikrofon og højttaler sættes op i hjemmet.

Den software, der leveres kommer i form af to apps – Livecare og Careroom.

Fysioterapeutens livecare kan installeres på telefon/tablet eller pc og har samme funktioner som de fleste andre videosamtaletjenester med skærmdeling, håndtering af kamera, mikrofon og højtalere, og derudover kører over en sikker forbindelse. Der er mulighed for at sende en sms til borgeren (standard eller personlig) for at minde om træning, og derudover arbejdes der på at kunne etablere videoforbindelse, således at borgeren kun ser behandleren, men behandleren ser alle borgerne.

Borgerens careroom er installeret på skærme, som borgeren benytter. Careroom består udelukkende af en besvar/afvis opkald funktion samt en ”gå til virtuelt venteværelse”, så det kræver ikke store IT kompetencer fra borgerens side at betjene udstyret. Borgeren får opsat et sæt bestående af en skærm (med vidvinkelkamera ved behov), et 4G modem, samt en Jabra højtaler. Borgerne oprettes i Livecare for at etablere en sikker forbindelse og borgeren anonymiseres i Viewcares system jf. GDPR.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Sanne Møller Palner på mail sanne.palner@randers.dk
eller læse mere på Viewcare.com.

Hjerteteamet i Rehabiliteringsenheden kan via RCT studiet, E mind your heart, tilbyde internetbaseret psykolog behandling til borgere, der har angst eller depression efter iskæmisk hjertesygdom. Projektet udgår fra SDU.

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Sanne Møller Palner på mail smp@randers.dk og Charlotte Lykkegaard Jensen på mail charlotte.lykkegaard.jensen@randers.dk.

Du kan også læse om projektet på Syddansk Universitets hjemmeside.

Se også nyhedsbrev om eMindYourHeart (september 2021).

Læs også artiklen "Onlineterapi kan hjælpe hjertepatienter med angst og depression" på Hjerteforeningens hjemmeside.

Rehabiliteringsenheden samarbejder, i regi af Human First, med Institut for folkesundhed, AU, ved at dele data til Mikrodata projektet.

Formålet med projektet er, at skabe indblik i de data som sundhedspersoner registrerer, ved at følge 3 borgere med hjertekarsygdom. Mikrodata forstås som et afgrænset perspektiv, hvor der ses på de data, der genereres ved 3 borgeres behandling og rehabilitering efter iskæmisk hjertesygdom.

Ved at indsamle de data, der generes på individniveau opnås et grundlag for at undersøge data og datastrømme. Hypotesen er at overblik over dataflow i forbindelse med få patienters rehabiliteringsforløb vil kunne bidrage med vigtig viden, der kan ligge til grund for vurdering af, om de rigtige data findes de rigtige steder. En sådan skitse over registreringer af få borgeres forløb vil kunne give et billede af dataflowets kvalitet og danne udgangspunkt for videre overvejelser om udvikling af dataopsamling til kvalitetssikring og forskning, hvor borgeren er i centrum. Det er ambitionen, at det kan bidrage til arbejdet med at sikre basal monitorering af de givne indsatser i hjerterehabiliteringsindsatsen i Region Midtjylland.

Rehabiliteringsenheden samarbejder med Institut for Folkesundhed, AU

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Sanne Møller Palner - sanne.palner@randers.dk

Læs mere på www.human-first.org

Afsluttende rapport om microdata projektet

To multicenterstudier i Norden, der udgår fra Aarhus Universitetshospital.

Formålet med studierne, er at sammenligne effekten af et øvelsesprogram ift. skulderprotese på en gruppe personer med skulderartrose.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Josefine Beck Larsen josefinebl@clin.au.dk (projektet) eller Sanne Møller Palner smp@randers.dk (afdelingen). 

Læs projektbeskrivelse for PROACT her (engelsk, for sundhedsprofessionelle).

Læs projektbeskrivelse for REACT her (engelsk for sundhedsprofessionelle).

Find links til begge projekter på dansk.

Formålet med projektet er, at undersøge, hvem der ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering, samt årsagerne til dette.

Projektets formål vil blive udfoldet i tre delstudier:

Studie 1: At undersøge i hvilket omfang patienter med hjertekarsygdom, som er henvist til kommunal hjerterehabilitering, ikke deltager, eller falder fra, samt hvilke faktorer der er forbundet med frafaldet.

Studie 2: At identificere patienternes årsager for frafald fra kommunal hjerterehabilitering. Studiet er en audit af patientjournaler af alle patienter der ikke deltager eller falder fra kommunal hjerterehabilitering.

Studie 3: At undersøge sundhedsprofessionelles perspektiver på, hvordan man facilitere, at patienter deltager i kommunal hjerterehabilitering.

Resultaterne fra studie 1 vil bidrage med viden om, hvor mange og hvilken type patienter der ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering, samt faktorer der er associeret med frafald. Resultaterne fra studie 2 vil bidrage med viden om årsager til at patienterne ikke gennemfører kommunal hjerterehabilitering, mens studie 3 vil bidrage med viden om hvordan sundhedsprofessionelle kan facilitere deltagelse i kommunal hjerterehabilitering.

Forskningsprojektet bidrager således med samfundsrelevant viden om, hvordan man i fremtiden kan tilbyde rehabiliteringsindsatser på tværs af sektorer, så man sikrer sammenhængende hjerterehabiliteringsforløb.

Ønsker du at vide mere, kan du kontakte Sanne Møller Palner smp@randers.dk eller læse mere på www.human-first.org.

Projektet er et samarbejde mellem Sundheds- og Socialområdet og det en del af Sundhedsstyrelses pulje ”Den nationale diabetes-handlingsplan”.

Projektets ene formål er at favne og rekruttere udsatte borgere bedre på sundhedscentret, gennem brobygning til de kommunale indsatser som målgruppen i forvejen benytter sig af. Formålet opfyldes gennem ansættelse af en sygeplejerske på Sundhedscentret. Hun møder borgeren i vante omgivelser på Rusmiddelcentret, Psykiatriens hus samt 4 støttecentre, for at danne en relation til vedkommende. Denne relation har til formål at bygge bro til Sundhedscentret og det øvrige sundhedsvæsen, med sygeplejersken som rød tråd i borgerens forløb.

Projektets andet formål defineres af Sundhedsstyrelsen. De ønsker at opnå erfaring med et nyt screeningsværktøj i form af et spørgeskema til tidlig opsporing af mennesker i risiko for at have eller udvikle type 2 diabetes.

Du kan prøve screeningsværktøjet her: Test din risiko

Projektperioden er 1. juli 2019 til 1.oktober 2021 med cirka 1,2 mio. kr. bevilget.

Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektsygeplejerske Anne.mette.hagsten@randers.dk

GAIN projektet - Get going After concussIoN (Rehabiliteringsenheden)

GAIN - videre efter hjernerystelse er et forskningsprojekt ledet af Hammel Neurocenter. Projektperiode fra 1.10.2021 til 31.01.2023.

Projektet inkluderer borgerne med væsentlige symptomer efter hjernerystelse, indenfor 4 måneder efter hjernerystelsen. Henvisning foregår via egen læge til Hammel Neurocenter.

Projektet er et lodtræknings forsøg, og der inkluderes borgere fra hele Region Midt.

De forskellige klynger i Region Midt inkluderes i projektet ved lodtrækning. Randers Klyngen er endnu ikke udtrukket til at give en aktiv træning til borgere fra klyngen.

Det aktive træningskoncept består af:

  • Individuel behandlingsplan, hvor fysisk aktivitet er en obligatorisk del af behandlingen.
  • Konceptet er tilpasset kommunens arbejdsgang i et realistisk set-up
  • Behandlingsmetoderne er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi og gradueret genoptræning.
  • Der er 8 ugentlige sessioner + hjemmearbejde.
    - 3 fastlagte gruppesessioner (2 timer)
     - op til 5 individuelle fleksible sessioner
  • Behandlerteamet er tværfagligt med fysioterapeut, ergoterapeut og neuropsykolog.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte faglig leder Ellis Pilegaard på mail ellis.pilegaard@randers.dk

 

 

 

 

Har du lyst til at arbejde med dig selv, og ønsker du forandringer i din livsstil fremover? Så er 'Min livsstil i balance' måske noget for dig. På forløbet får du redskaber og metoder til bedre at tage vare på dig selv både fysisk og mentalt.

”Tobaksfrit Liv” er et samarbejdsprojekt med Center for Psykiatri og Socialt Udsatte omkring rygestop til borgere tilknyttet centret. Projektet er en del af Sundhedsstyrelsens pulje ” ’Styrket rygestoptilbud til udsatte borgere” – Rygestoppuljen 2020 – 2023.

Projektet har fået tildelt ca. 2,8 mio. til indsatsen. Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Jannie.Martensen@randers.dk

”But Why Randers” er et intensivt tobaksforebyggende projekt. Projektet kører i 2021 og har især fokus på at understøtte uddannelsernes implementeringen af tobaksfri skoletid fra sommerferien 2021.

Udvalgte Ungdoms- og Erhvervsskoler i Randers Kommune deltager i projektet. Derudover afprøves den skolebaserede indsats X:IT på én af kommunens folkeskole, for herigennem at indsamle erfaringer med en systematisk indsats i udskolingen.

Slutteligt har projektet fokus på afprøvning af forskellige tiltag ift. at skabe flere røgfrie miljøer i Randers Kommune bl.a. afsøges muligheder i at arbejde med tobaksfrie idrætsforeninger. Hvis du har lyst til at høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder Jannie.Martensen@randers.dk

Tandreguleringsafdelingen og røntgenafdelingen på Tandlægeskolen i Aarhus forsker i effekten af 3D-scanningsbilleder af fejllejrede overkæbehjørnetænder versus almindelig teknik. Formålet er at finde ud af om det har nogle konsekvenser for behandlingsplanlægningen. 

Sammen med Københavns Tandlægeskole afprøves ny teknik, der kan forebygge rodbehandlinger.

Gradvis ekscavering (delvis fjernelse af blødt tandvæv) af caries "one step" versus samme "two step".

Man ønsker at undersøge, om det at gå ned i en tand én gang er bedre end to gange - som er det, man anbefaler lige nu.

Fire medarbejdere, to tandlæger og to tandplejere deltager i SEALANT-DK.

Dette er en opfølgning på SEAL-DK, der var det forskningsprojekt, som gør, at der lakeres over caries. SEALANT-forskningen afprøver seks forskellige lakeringsmaterialer.

Det er Tandlægeskolen i København, der styrer projektet.