Spørg om veje og trafik

Her kan du finde svar på alt fra, hvad du skal gøre, når du vil anmelde en personskade til klage over parkeringsafgift.

Her på vores hjemmeside, kan du selv fejlmelde gadelyset ved hjælp af digital selvbetjening. Når du har fejlmeldt gadelyset, så vil Verdo udbedre fejlen.

Læs mere om belysning og fejlmeld gadelys digitalt her. 

Under vores selvbetjeningsløsning 'Giv os et praj' kan du indberette skaden på fortovet.

Gå til digital selvbetjening og giv os et praj.

Vejmyndigheden (kommunen) skal ikke tage stilling til spærring eller nedlæggelse af en privat fællesvej på landet. Det er som udgangspunkt noget de vejberettigede afgør i fællesskab.

Men spærring/nedlæggelse skal anmeldes til: Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers C, da de skal tage stilling til, om vejen kan kræves opretholdt af hensyn til det offentliges adgang til rekreative områder.

Læs mere om nedlæggelse af veje og stier her

Det offentlige vejareal må som udgangspunkt kun benyttes til almindelig færdsel, men hvis du har behov for midlertidigt, at få opstillet en container, et stillads, en kran eller lignende, så kan du søge om tilladelse til det, ved at rette henvendelse til Veje og Trafik.

Læs mere om anden brug af vejareal og søg om tilladelse her. 

Du skal udfylde en skadesanmeldelse, som du finder her på siden. Skadesanmeldelsen sendes til kommunen, som så behandler sagen.

Læs mere om skadeanmeldelse og hent blanketten her. 

Der findes parkeringspladser til elbiler flere forskellige steder i kommune.

Læs mere om parkering med elbiler i Randers Kommune og se et oversigtskort her.

Hvis du mener, at din parkeringsafgift er uberettiget, kan du indgive en klage. Inden du klager, skal du kontrollere afgiften grundigt, og i din klage skal du skrive en uddybende begrundelse for, hvorfor du mener, at afgiften er uberettiget.

Du kan indgive din klage her 

Hvis du oplever, der køres for stærkt på vejen, hvor du bor, kan du sende en mail til vejeogtrafik@randers.dk, hvori du beskriver problematikken.

Hvis en bus gentagne gange er forsinket, eller hvis du oplever driftsforstyrrelse, så skal du rette henvendelse til Midttrafik, der har ansvaret for driften af busserne i Randers Kommune.

Kontakt Midttrafik her

Det er Midttrafik der fastsætter taksterne for buskørsel. Prisen afhænger af, hvilken billettype du vælger og hvor mange zoner du skal rejse.

Læs mere om priser og billetter her. 

Snerydningen afhænger altid af den mængde sne der falder, og det er derfor ikke muligt at sige præcist, hvornår de forskellige veje i kommunen vil blive ryddet eller saltet. 

Under menuen ’vintertjeneste’ kan du blandt andet læse om, hvordan vejene prioriteres i forhold til snerydning, og hvis der aktuelt er snefald eller glat føre, så kan du også se de veje, hvor snerydningen/saltningen er blevet igangsat under ’vintertrafik’.

Læs mere om vintertjenesten her

 

 

På klasse II, III og IV vejene saltes der først når der er konstateret glatte veje - dog kun mellem kl. 3.00 og 18.00.

Vintervagten holder øje med prognoserne for vejtemperaturen i løbet af natten. Hvis prognosen viser, at det forventes at blive + grader i løbet af morgenen, vurderes det, om der skal kaldes ud til saltning.

Læs mere om, hvornår der saltes her. 

Det er grundejeren, der selv har pligt til at rydde sne og salte på fortove og stier hurtigst muligt efter snefald.

Hvis en grundejer ikke salter eller rydder sne på sin grund, så kan du kontakte kommune via denne formular, og kommunen kan så påbyde grundejeren at få arbejdet udført.

Læs mere om grundejerens pligter ved snerydning her.

Vi kommer ikke og fjerner sne som er smidt op på fortovet, det skal betragtes som et nyt snefald.

Selvom vi indskærper overfor vores chauffører at de skal køre efter forholdene, så kan det ved større snefald ikke undgås, at der vil blive kastet sne op på fortovene, når sneploven kommer kørende. Vi kommer normalt heller ikke og fjerner sne foran indkørslen, medmindre at hele vejens snemængde er læsset af foran en indkørsel.

De veje som har mest trafik har også højeste prioritet i forhold til snerydningen. Ensartede veje er prioriteret ens, uden at skelne imellem om vejene ligger i landsbyer eller i Randers by.

Læs mere om prioritering af snerydning her.

Sne og isglatte veje kan medføre, at du ikke får tømt dit skrald som normalt. Det kan blandt andet skyldes, at mange veje i området er ufarbare for skraldebilen, at der er store snevolde i vejkanterne, eller at der ikke er ryddet sne fra vejen og hen til din skraldespand.

Læs mere om afhentning af affald i snevejr her.