Adgange til vej

Hvis du ønsker at udvide/flytte din adgang, eller hvis du ønsker en ny adgang, skal du have tilladelse fra kommunen.

Kommunen skal tage stilling til om det er forsvarligt i forhold til trafikken på den vej, du ønsker en adgang til.

Adgange til private fællesveje i landzone skal dog ikke godkendes af kommunen.

Du skal derfor sende en ansøgning til Veje og trafik. Ansøgningen må meget gerne indeholde et kort eller en tegning, som viser hvor du ønsker adgangen anlagt. 

Ansøgning skal sendes til: vejeogtrafik@randers.dk

Retningslinjer for adgange

  • Den samlede bredde af ejendommens adgange til en vej må som udgangspunkt ikke overstige 6 meter for at begrænse krydsningen med bløde trafikanter. Dette vil dog blive vurderet ved hver ansøgning.
  • Ansøger skal selv afholde alle omkostninger ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen.
  • Afvandingen af det nye indkørselsareal skal ske på egen grund, så der ikke ledes overfladevand til vejarealet.
  • Det nye indkørselsareal skal anlægges med fast belægning, så der ikke slæbes eller skylles sand og stenmaterialer ud på vejarealet.
  • Ansøger skal for egen regning udskifte den eksisterende flisebelægning på fortovet til kørebanefliser med en tykkelse der tåler kørende trafik.
  • Ansøger skal for egen regning etablere den fornødne asfaltrampe ved kantstenen.
  • Kommunens Driftsafdeling kan påtage sig etablering af asfaltrampe for 250 kr. plus moms pr. løbende meter rampe. Det skal oplyses ved ansøgningen om det ønskes, at Driftsafdelingen skal stå for arbejdet. Der er i øjeblikket lang ventetid på ramper på grund af de mange huller i kommunens veje, så haster det anbefales du at kontakte en privat entreprenør. Det er lovligt at lave rampen selv, når den fornødne tilladelse er opnået. Ramper skal som udgangspunkt laves i asfalt.
  • Du har selv ansvaret for rampens fremtidige vedligeholdelse.
  • Skal du have adgang til en privat fællesvej, skal du selv skaffe dig en vejret til vejen, hvis du ikke har det i forvejen.
  • Vedligeholdelse af befæstede arealer som er etableret på kommunens vejareal, men som fungerer alene som indkørselsareal til en ejendom, påhviler den enkelte grundejer.