Vinterforpligtelser som grundejer

Grundejerne i byer og bymæssige bebyggelser skal rydde, salte og renholde fortove langs kommunevejene. Læs mere her.

Det gør grundejeren på fortove

I byerne skal grundejeren hurtigst muligt efter snefald rydde sne på fortove og stier. Ved glatføre skal grundejeren ligeledes salte eller gruse fortove og stier ud for ejendommen. Grundejeren er undtaget for denne pligt, hvis der ikke er etableret en adgang til fortovet eller stien eller hvis fortovet ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang. 

Det gør grundejeren på private fællesveje og stier

Ejere af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti i byerne, har ansvaret for at udføre vintertjeneste på både vejen, fortovet og stien. Denne pligt kan begrænses, hvis der er meget ringe færdsel på vejen, eller helt ophæves, hvis ejeren ikke har vejret til vejen. Der kan også være privatretlige aftaler, som fritager grundejeren for pligten. Pligten her strækker sig normalt ud til vejens eller stiens midte.

Grundejerens ansvar

Grundejeren har ansvaret for, at der er sikker adgang til ejendommen for f.eks. postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster og sig selv. Hvis nogen falder på et fortov eller en privat fællesvej, der ikke er ryddet eller glatførebekæmpet tilstrækkeligt, kan ejeren af den tilgrænsende ejendom drages til ansvar.

Hvis grundejeren glemmer sit ansvar

Hvis en grundejer forsømmer at rydde sne eller glatførebekæmpe ud for sin grund, så har kommunen mulighed for at udføre arbejdet på grundejerens regning med 1 dags varsel.