Vinterpligter som grundejer

Læs hvilke pligter du har som grundejer i forhold til snerydning og saltning.

Grundejere i byer og bymæssige bebyggelser skal rydde, salte og renholde fortove langs kommunevejene.

Grundejere har ansvaret for, at der er sikker adgang til deres ejendom for f.eks. postbud, avisbud, renovationsarbejder, gæster og sig selv. Læs om vintervejr og afhentning af affald.

På Randers Kommunes webkort kan du se, hvilke fortove og stier kommunen rydder sne/salter på. De fortove og stier som kommunen ikke rydder sne/salter på, skal grundejerne sørge for.

På fortove

I byerne skal grundejeren hurtigst muligt efter snefald rydde sne på fortove og stier.

Ved glatføre skal grundejeren salte eller gruse fortove og stier ud for ejendommen.

Grundejeren er undtaget for pligten til at rydde sne og salte/gruse, hvis der ikke er etableret en adgang fra ejendommen til fortovet eller stien, eller hvis fortovet ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

På private fællesveje og stier

Ejere af ejendomme der grænser til en privat fællesvej eller sti i byerne, har pligt til at udføre vintertjeneste på både vejen, fortovet og stien. Pligten strækker sig normalt ud til vejens eller stiens midte.

Pligten kan begrænses, hvis der er meget ringe færdsel på vejen, eller helt ophæves, hvis ejeren ikke har vejret til vejen.

Der kan også være privatretlige aftaler, som fritager grundejeren for pligten.

Hvis grundejeren ikke rydder sne/salter

Hvis en grundejer ikke rydder sne eller salter/gruser ud for sin grund, så har kommunen mulighed for at udføre arbejdet på grundejerens regning med en dags varsel.

Hvis nogen falder på et fortov eller en privat fællesvej, der ikke er ryddet eller saltet/gruset tilstrækkeligt, kan ejeren af den tilgrænsende ejendom drages til ansvar.

Du kan anmelde en grundejers manglende snerydning og/eller saltning/grusning.

Grundejerpligtens omfang