Regulativ for vintertjeneste

Læs Randers Kommunes regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser.

1. Alment

I henhold til Lov om offentlige veje § 62 har kommunen pligt til at sørge for snerydning, træffe foranstaltning mod glatføre og sørge for renholdelse på kommuneveje og -stier.

Pligterne omfatter ud over kørebaner, også stier og cykelstier samt de fortovsarealer, hvor kommunen har pligten som vejmyndighed.

Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller stier, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i Lov om private fællesveje bestemt, at visse private fællesveje skal ryddes for sne, glatførebekæmpes og renholdes af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.

Alle beslutninger i dette regulativ er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med nævnte lovgivning.

Kommuneveje og -stier er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål der afhænger af vejens og stiens betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af Bilag A – Strategi for vintertjeneste.

Oversigtskort med oplysninger om kommuneveje og -stiers vinterklasse kan findes på webkort.randers.dk under "Vintertjeneste".

2. Kommunens pligter – kommuneveje og -stier mv.

Snerydning, glatførebekæmpelse og renhold på kommuneveje, -stier og pladser er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler.

Indsatsen iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering.

Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A – Strategi for vintertjeneste, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.

Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden ca. 1. november til ca. 30. marts, med mindre særlige vinterforhold gør det nødvendigt med en længere beredskabsperiode.

2.1 Snerydning

Snerydning iværksættes som angivet i bilag A – Strategi for vintertjeneste.

Indsatsen er tilrettelagt, så rydning på de mest betydende veje foretages først. Rydning på klasse I og II veje vil så vidt muligt blive opretholdt i mindst to spor.

Mindre vigtige veje ryddes i første omgang kun i et spor med eventuelle vigepladser. Udvidelse til to spor vil først kunne ske, når alle øvrige nødvendige rydningsarbejder er tilendebragt og der derefter måtte være materiel og arbejdskraft til rådighed.

Der vil i videst muligt omfang blive foretaget snerydning ved buslommer samtidigt med det gennemgående spor. Kommunale parkeringspladser og rastepladser vil blive ryddet i den rækkefølge, deres betydning og benyttelse berettiger til.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af snerydning vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre det er af afgørende betydning for færdslens afvikling.

Snevolde ved vejtilslutninger, søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.

Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren.

For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, så trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, i det omfang det skønnes nødvendigt af hensyn til beredskab.

På enkelte stier og fortove har kommunen besluttet ikke at udføre snerydning. De konkrete stier og fortove fremgår af Webkort.Randers.dk under Vintertjeneste – Stier, fortove m.v.

2.2 Glatførebekæmpelse

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A – Strategi for vintertjeneste.

Indsatsen er tilrettelagt, så de mest betydende veje saltes først.

Glatførebekæmpelse af kommunale p-pladser og rastepladser og lignende iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.

Kommunen glatførebekæmper ikke indkørselsarealer til ejendomme.

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpelse vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glatførebekæmpelse.

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, så trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

På enkelte stier og fortove har kommunen besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse. De konkrete stier og fortove fremgår af Webkort. Randers.dk – Stier, fortove m.v.

2.3 Renholdelse

Renholdelse af kommuneveje, -stier og fortove, hvor kommunen har pligten som vejmyndighed, foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden.

På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.

Parkerings- og rastepladser o.l. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan.

Hvor kommunen har bestemt, at private fællesveje skal administreres efter byreglerne i ”Lov om private fællesveje”, indgår kommuneveje i disse nærmere afgrænsede områder i landzone ligeledes i kommunens plan for renholdelse. Områderne kan findes på webkort.randers.dk under Administrative grænser – Privatvejslovens byzoner.

3. Grundejernes pligter – kommunale fortove og stier

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og -sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Græs- og grusrabatter kan dermed betragtes som fortov. Grundejerne er dog fritaget for at rydde eller glatførebekæmpe disse.

Cykelstier, gangtunneler og -broer er ikke omfattet af pligten.

Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest ejendommen målt fra belægningskant.

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, hvis:

 • arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund)
 • ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang.

Eksempler på hvor hhv. grundejeren eller kommunen har pligten kan findes på Vejeogtrafik.Randers.dk.

Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.

Gågadeområder i kommunen sneryddes og glatførebekæmpes af grundejerne langs ejendommene på nær ”kørearealer”, der ryddes og glatførebekæmpes af kommunen. På torve og pladser har grundejerne pligten til at rydde og glatførebekæmpe på arealet indtil en afstand på op til 10 m fra facaderne.

Renholdelse af gågader sker i henhold til det til en hver tid gældende Regulativ for færdselsarealer i Randers bymidte.

3.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper fra fortov til ejendom.

Grundejeren har pligt til at rydde pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snerydning udføres ved at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker placeres på det resterende fortov eller sti. I det omfang her ikke er plads, placeres snebunker på den nærmeste del af vejbanen på en sådan måde, at vandet kan løbe i rendestensriste.

Snebunker må ikke placeres ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter, ved busstoppesteder eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet grundejeren skal holde disse steder passable.

3.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved, at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden.

3.3 Renholdelse

På fortov og sti har grundejeren har pligt til, at:

 • fjerne ukrudt og lignende
 • renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at fortove fejes så ofte, som en effektiv renholdelse gør det nødvendigt
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede
 • at eventuelle indtrufne forureninger, der er til gene eller ulempe for færdslen, fjernes straks.

Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller nedløbsristene langs kantstenen.

Renholdelsespligten omfatter også lyskasser eller lignende, der er anbragt i fortovsarealet.

4. Grundejernes pligter – private fællesveje og -stier

Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, og dermed både kørebane, parkeringsarealer, fortove m.m.

I byzone m.m.: Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byzone og afgrænsede områder i landzone grænser til privat fællesvej, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.1 – 4.3.

Pligten er kun pålagt grundejere med vejret.

Områder med byzone og afgrænsede områder i landzone kan ses på Webkort.Randers.dk under Administrative grænser – Privatvejslovens byzone.

4.1 Snerydning

Grundejerne har pligt til at rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald.

Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper fra fortov til ejendom.

Grundejeren har pligt til at rydde pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i færdselsarealet.

Snebunker placeres på det resterende fortov eller sti. I det omfang her ikke er plads, placeres snebunker på den nærmeste del af vejbanen på en sådan måde, at vandet kan løbe i rendestensriste.

Snebunker må ikke placeres ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter, ved busstoppesteder eller andre selvfølgelige overgangssteder, idet grundejeren skal holde disse steder passable.

4.2 Glatførebekæmpelse

Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom.

Glatførebekæmpelse udføres ved, at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lignende på hele færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden.

4.3 Renholdelse

Grundejeren har pligt til at:

 • fjerne ukrudt og lignende
 • feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden måde befæstet
 • fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen
 • renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.

Renholdelsen udføres ved:

 • at hele færdselsarealet fejes så ofte, som en effektiv renholdelse gør det nødvendigt
 • at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede
 • at eventuelle indtrufne forureninger, der er til gene eller ulempe for færdslen, fjernes straks.

Affaldet må ikke fejes ned i rendestenen eller nedløbsristene langs kantstenen.

Renholdelsespligten omfatter også lyskasser eller lignende, der er anbragt i fortovsarealet

5. Tilsyn og regler for grundejerpligter mv.

Tilsynet med at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.

Affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen, eller er særligt forurenende, kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

Dette regulativ træder i kraft den 1. oktober 2015 og erstatter hidtil gældende regulativ fra 2007.

Bilag A - Strategi for vintertjeneste

Beskrivelse af vintervejklasser i Randers Kommune

Klasse I-veje

Vejtype: Veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik (statsveje og tidligere amtsveje).

Servicemål: Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet ved:

 • at glatførebekæmpe ved præventiv saltning. Det vil sige at der saltes inden der bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet
 • at igangsætte snerydning ved drivedannelse eller 4 til 7 cm jævnt lag.

Klasse II-veje

Vejtype: Trafikveje som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, f.eks. fordelingsveje i bolig- og industriområder.

Servicemål: Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning kan kun forventes udført imellem kl. 3.00 og 18.00.

Servicemålene opnås ved:

 • at glatførebekæmpe ved konstateret glatføre indenfor nævnte tidsinterval
 • at igangsætte snerydning ved drivedannelse, ca. 10 cm jævnt lag, eller ved varsling om mere end 10 cm snefald indenfor nævnte tidsinterval.

Klasse III-veje

Vejtype: Lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken.

Servicemål: Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på klasse I til II veje, dog kun inden for normal arbejdstid.

Klasse IV-veje

Vejtype: Lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre boligveje.

Servicemål: Saltes/ryddes kun ekstreme vejrsituationer i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

Isslag

Der saltes mod isslag snarest muligt. Isslag bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået.

Placering af vejene inden for klasserne

Alle kommuneveje placeres indenfor de anførte vintervejklasser. Flere forhold end de ovenfor nævnte kan have betydning ved placering af veje i klasserne, eksempelvis:

 • Trafikintensitet
 • Trafiksikkerhed
 • Hospitalsruter
 • Kollektiv trafik og skolebusruter
 • Vigtige erhvervsmæssige ruter.

De enkelte vejes placering indenfor klasserne fremgår af webkort.randers.dk.

Beskrivelse af vinterstiklasser i Randers Kommune

Klasse I-stier

Stitype: Stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel

Servicemål: Tilstræbes holdt farbare men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres kun imellem kl. 3.00 og 18.00. Servicemålene opnås ved:

 • At glatførebekæmpe ved konstateret glatføre indenfor nævnte tidsinterval.
 • At igangsætte snerydning ved drivedannelse, ca. 10 cm jævnt lag eller ved varsling om mere end 10 cm snefald indenfor nævnte tidsinterval.

Klasse II-stier

Stitype: Rekreative grusstier

Servicemål: Sneryddes og gruses ikke