Snerydning og saltning

Læs om kommunens snerydning og saltning, og hvordan de kommunale veje og stier prioriteres.

Prioritering af kommunale veje og stier

Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere indsatsen for snerydning og saltning. Byrådet har derfor vedtaget en strategi, som opdeler kommunens veje i fire vejklasser og kommunens stier i to stiklasser. Flere forhold har betydning for, hvilken klasse vejene er placeret i, f.eks.:

  • Trafikintensitet
  • Trafiksikkerhed
  • Hospitalsruter
  • Kollektiv trafik og skolebusruter
  • Vigtige erhvervsmæssige ruter.

Hvis der kommer så meget sne, at kommunen ikke kan følge med, vil kun det overordnede vejnet blive ryddet, og bussernes nødruteplaner vil så træde i kraft.

Der er flere statsveje i Randers Kommune, blandt andet motorvejen, Viborgvej, Ringboulevarden og Hadsundvej. Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for, at disse veje og cykelstierne langs dem ryddes for sne og saltes.

På Randers Kommunes webkort kan du se, hvordan de kommunale veje og stier er prioriteret, og hvilke veje der er statsveje.

Klasse I-veje er trafikveje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik.

Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare døgnet rundt.

Der er glatførebekæmpe ved præventiv saltning. Det vil sige, at der saltes, inden der bliver glat. Saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.

Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller ved et 4-7 cm jævnt lag sne.

Klasse I-veje saltes/ryddes 50-80 gange pr. vinter. Det kan tage op til to timer at køre hver rute igennem.

Klasse II-veje er trafikveje, som har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, f.eks. fordelingsveje i bolig- og industriområder samt busveje.

Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare, men der kan forekomme både glatføre og sne på kørebanen. Der kan også være perioder, hvor der kun ryddes sne i et spor.

Der saltes og sneryddes normalt kun i tidsrummet kl. 03.00-18.00.

Der saltes ved konstateret glatføre inden for det ovennævnte tidsrum.

Der ryddes sne ved drivedannelse, et ca. 10 cm jævnt snelag eller ved varsling om mere end 10 cm snefald inden for det ovennævnte tidsrum.

Klasse II-veje saltes og sneryddes 35-60 gange pr. vinter. Det kan tage op til fire timer at køre hver rute igennem.

Klasse III-veje er lokalveje, som har mindre betydning for afvikling af trafikken.

Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare, hvis indsatsen er afsluttet på klasse I- og II-veje.

Saltning og snerydning udføres som udgangspunkt kun inden for normal arbejdstid.

Klasse III-veje saltes og sneryddes 10-25 gange pr. vinter.

Klasse IV-veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre bolig- og industriveje.

Disse veje har laveste prioritet og saltes og sneryddes kun i ekstreme vejrsituationer, hvis de øvrige opgaver tillader det.

Klasse IV-veje saltes og sneryddes 0-10 gange pr. vinter.

Klasse I-stier er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel.

Det tilstræbes, at disse stier holdes farbare, men visse gener kan forekomme.

Saltning og snerydning udføres kun imellem kl. 03.00 og 18.00.

Der er glatførebekæmpe ved konstateret glatføre inden for det ovennævnte tidsrum.

Snerydning igangsættes ved drivedannelse, ca. 10 cm sne eller ved varsling om mere end 10 cm snefald inden for det ovennævnte tidsrum.

Klasse II-stier er rekreative stier.

De sneryddes og gruses ikke.

Sådan foregår saltning og snerydning

Saltning bliver primært foretaget med befugtet salt og væske.

Kommunens største veje saltes præventivt, inden vejene bliver glatte. De bliver saltet stort set samtidig med statens veje. De øvrige kommuneveje bliver saltet, når der er konstateret glatføre - normalt dog ikke i tidsrummet mellem kl. 18.00 og 03.00.

Kommunens vintervagt kører typisk et tilsyn omkring kl. 02.00 for at konstatere, om der skal kaldes ud til saltning kl. 03.00.

Hvis der ikke konstateres glatte veje imellem kl. 02.00 og 04.00, bliver der normalt ikke saltet på klasse II-, III- og IV-vejene (vejklasserne er beskrevet nedenfor).

Hvis der sker et skift i vejret - typisk mellem kl. 06.00 og 07.00 - der bevirker glatte veje, vil vintervagten vurdere, om der skal saltes i myldretiden. Hvis prognoserne for vejtemperaturen og vejret viser plusgrader, regn eller opklaring, så vil man typisk vælge ikke at salte. Det skyldes, at der kan gå op til fire timer, inden saltbilerne kommer hele ruten igennem. De glatte veje vil derfor være forsvundet, allerede inden saltningen er blevet gennemført.

Hvis der er isslag, saltes der snarest muligt. Isslag bekæmpes herefter kontinuerligt, til situationen er overstået.

Snerydning udføres med sneplov på lastbil eller stor traktor. På stier og fortove udføres det enten med kost eller plov på lille traktor.

Når der ryddes sne, kan det ikke undgås, at sneplovene efterlader en snevold foran indkørsler og på fortove. Kommunen er ikke forpligtet til at fjerne disse volde og kan af ressourcemæssige årsager heller ikke påtage sig opgaven. Det må derfor overlades til den enkelte grundejer selv at fjerne sneen, hvor det er nødvendigt af hensyn til postbud, renovationsarbejder og kørsel til og fra ejendommen.

Da det kan tage op til fire timer at køre hver enkelt klasse II-rute igennem, kan der gå op til 4 timer fra udkaldet starter, til din vej bliver ryddet. Hvis der er fygning, kan der gå yderligere tid, da ploven kan blive bedt om at koncentrere sin indsats på udsatte vejstrækninger.