Præcisering af tilladelse til etablering af 4 midlertidige mellemdepoter for banematerialer på arealer beliggende i forbindelse med banestrækningen ved Langå Station

Præcisering af tilladelse til etablering af 4 midlertidige mellemdepoter for banematerialer og arbejdspladsarealer iht. Miljøbeskyttelseslovens § 19, på arealer beliggende i forbindelse med banestrækningen ved Langå Station.

Banedanmark har fået præciseret sin tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til, at etablere 4 midlertidige mellemdepoter for banematerialer på arealer beliggende i forbindelse med banestrækningen ved Langå Station, på dele af arealerne med matr. nr. 61a, 61d, 61l, 61q, 61g, 61k, 61h, 61p, 1l og 7000b Langå By, Langå. Præciseringen skyldes tilretning af muligheden for, i kortere perioder af maksimalt 2-3 dages varighed, at kunne mellemdeponere dokumenteret forurenet projektjord på dele af mellemdepoterne A, B og C. Der er stillet skærpet vilkår for opbevaringen af dokumenteret forurenet jord, som overdækket opbevaring ovenpå køreplader, der er lagt på en sand-/gruspude.

Mellemdepoterne skal benyttes i forbindelse med hastighedsopgradering og sporfornyelse på banestrækningen på Langå Station.

Projektet forventes at være afsluttet med udgangen af december 2024.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.

§19 tilladelse (bilag kan rekvireres ved henvendelse til jord@randers.dk)