Uddannelsespolitik

Med Uddannelsespolitikken fra 2023 sætter vi retning for skolernes arbejde og videre udvikling med at skabe gode undervisnings- og fritidstilbud og et godt fundament for børn og unge.

Foto: Jakob Lerche

Politiske værdier og løfter til børn og unge

Børne- og ungepolitikken danner med sine fire fokusområder fundamentet for Uddannelsespolitikken, og de to politikker skal derfor ses i sammenhæng.

Uddannelsespolitikken henvender sig til alle børn og unge i Randers Kommune og deres forældre, men også til medarbejdere på skoleområdet. Med Uddannelsespolitikken sætter vi retning for skolernes arbejde og videre udvikling med at skabe gode undervisnings- og fritidstilbud og et godt fundament for børn og unge, når de efter folkeskolen skal videre i uddannelse og beskæftigelse.

Værdigrundlag

Vores værdier, eller den måde vi ser børn og unge på, er et stærkt grundlag for vores løfter:

  • Alle børn og unge er kompetente, og de har ressourcer og udviklingspotentialer. Vi vil møde dem med tillid og ligeværd, og vi vil lytte til dem og inddrage deres perspektiv.
  • Børn og unge har lyst til og brug for tætte relationer og fællesskaber. De har brug for at opleve, at de er en del af noget, og at deres tilstedeværelse og handlinger har betydning – for nogen.

Forord

Alle skal have den bedst mulige uddannelse og, flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

I vores folkeskoler og skolefritidstilbud er vi sammen med forældrene med til skabe afsættet og forudsætningerne for, at vores børn og unge står på et solidt fundament, når de skal videre i livet i en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Vi er sammen om at sikre, at vores børn og unge afslutter skolen med en tro på egne evner og med tillid til egne muligheder. De fleste af vores unge kan se tilbage på et skoleliv fyldt med gode fællesskaber, trivsel og faglig udvikling – det skal vi holde fast i. Samtidig ser vi at der hos nogle børn og unge er en stigende mistrivsel, ligesom behovet for specialundervisning stiger. Det udfordrer ikke kun skolens fællesskab, børnenes og de unges trivsel og fremtidige livsmuligheder, men os alle sammen - vores samfund.

Derfor er det vores vigtigste opgave at få alle med. At tage hånd om de børn og unge, der mistrives og står udenfor fællesskabet og være undersøgende på, hvilke årsager der ligger bag.

I mange år har vi som samfund haft fokus på krav og præstationer. Børn og unge måles og vejes, og der er en forventning om, at børnene er skoleparate og klar til at passe ind i skolens rammer. Men skolens opgave er at være børneparat. Det er en skole, hvor vi lytter til børn og unges perspektiv og giver dem indflydelse på deres egen hverdag. En skole, hvor børn og unge har virkeligheden og deres omverden helt tæt på, hvor de møder et varieret læringsmiljø og oplever undervisningen som meningsfuld.

Gennem input og samtaler er det blevet tydeligt, at vi politisk ønsker at gentænke skolen som et fællesskab, der kan løfte børn og unge, så de ikke skal udskilles. En skole med fleksible rammer, så alle børn og unges potentialer kan vokse og blomstre. Uddannelsespolitikken sætter retningen for vores indsatser.

Tak til forældre, elever, pædagoger, lærere, dagtilbuds- og skoleledere, psykologer og andre fagfolk, der har bidraget til denne politik.

Torben Hansen
Borgmester

Lise-Lotte Leervad Larsen
Formand for skole- og uddannelsesudvalget

Løfter til alle børn og unge i folkeskolen

Vi vil inddrage dit perspektiv og give dig medindflydelse

Du skal have medindflydelse på din egen hverdag gennem en ligeværdig dialog i undervisningen. Vi vil lytte til dig, inddrage dit perspektiv og respektere dine synspunkter.

Vi vil samarbejde med dine forældre

Du møder mange professionelle voksne på din vej gennem børnelivet og skolelivet. Hver især sætter de af- tryk, men overordnet er de professionelle på besøg i kortere eller længere perioder i dit liv - modsat dine forældre, som er med hele vejen.

Vi vil forebygge

Vi ser de tidlige tegn, og tager dig i hånden og laver de indsatser, der skal til for at hjælpe dig, og vi er undersøgende på, hvilke årsager, der ligger bag, så vi kan forebygge og være på forkant.

Vi vil give dig gode og trygge overgange

Vi ved, at skiftet fra kendte til ukendte rammer kan være svært. Derfor er det vigtigt for os, at skabe gode overgange, hvor du føler dig tryg, set og velkommen og taget i hånden (hvis du har brug for det). Det omhandler både overgangen fra børnehave til skole men også ved skoleskift og klasseændringer eller overgangen til en ungdomsuddannelse.

Vi vil give dig mod på livet

Du skal have gode muligheder for at udvikle dig og for at lære bedst muligt og mest muligt - uanset om du har særlige behov eller særlige talenter. Og vi vil ruste dig til de udfordringer, der findes i samfundet, så du får livsmod og kan tage ansvar for dig selv og andre.

Vi vil give dig lyst til læring

Du skal have en hverdag, hvor du møder omsorgsfulde og nærværende voksne, der har tid og interesserer sig for dig og hjælper dig. Vi ser fejl som en vigtig kilde til udvikling og læring, og vi tager dig i hånden, når du fejler.

Foto: Jakob Lerche

Vi vil give dig den støtte, du har brug for

Trivsel, fællesskaber og fysisk og mental sundhed har stor betydning for dine muligheder for udvikling, læ- ring og for at kunne gennemføre en uddannelse. Derfor slipper vi dig ikke efter folkeskolen, hvis du (fortsat) har behov for støtte og forebyggende indsatser.

Vi vil invitere dig ind i præstationsfrie fællesskaber

Du skal have et frirum, hvor du kan sænke skuldrene, glemme dig selv i undervisningen og være i læring uden at blive vurderet.

Vi vil skabe en skole, der møder dig med venlighed og anerkendelse

Du skal opleve en skole, som sætter trivsel, udfoldelse og tiltro til egne styrker i højsædet. Hvor undervisningen er præget af en anerkendende rammesætning og af venlighed. Til gavn for alle.

Vi vil give dig et godt undervisningsmiljø og sikre dit perspektiv gennem undervisningsmiljørepræsentanter

Du skal trives i skolen, hvor du er en del af mangfoldige, inkluderende og trygge fællesskaber, og hvis du mistrives, så handler vi hurtigt og inddrager dig og dine forældre.

Vi vil vække din nysgerrighed

Du skal have et varieret og eksperimenterende læringsmiljø med præsentationsfrie rum og perioder. Vi vil udvikle din nysgerrighed og fantasi. Vi vil udfordre dig og give dig mulighed for fordybelse og virkelyst - i tæt samarbejde med omverdenen.

Vi vil støtte dig i at finde din vej

Du skal opleve, at du står på et solidt fundament, når du fra folkeskolen skal videre i uddannelse, beskæftigelse eller bare videre i livet. Vi vil vejlede dig med udgangspunkt i dine potentialer, hjælpe dig med at ane dine muligheder og styrke din lyst til at møde fremtiden med en tro på dig selv og evnen til at tage stilling og handle.

Vi vil have fokus på, hvor vi er ens i stedet for, hvor vi er forskellige

Vi vil give dig mulighed for at tage en uddannelse, da vi ved at uddannelse er den bedste beskyttelsesfaktor mod udsathed.

Foto: Jakob Lerche

Løfter til de unge på vej videre i livet efter folkeskolen

Vi vil give dig en god vej til ungdomsuddannelse

Du skal opleve en god overgang fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Sammen med uddannelsesinstitutionerne og UUR i Randers sikrer vi dig, at der altid er en uddannelsesplads til dig – også hvis du har brug for et skift.

Vi vil give dig en hånd

Har du svært ved at finde ud, hvad du vil efter folkeskolen, kan du få kvalificeret hjælp og vejledning fra UUR (Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers). Der er en bred vifte af muligheder, og vi vil hjælpe dig med at finde den rette vej med udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi vil give dig en gode uddannelsesmuligheder

Vi ønsker, at Randers skal være en attraktiv studieby, og vi arbejder med at udvikle og styrke et attraktivt studiemiljø med forskellige valgmuligheder for uddannelse.

 

Foto: Jakob Lerche

Fra vision til politik til praksis

Byrådets overordnede vision for børne og ungeområdet er, at få flere i uddannelse eller beskæftigelse. I vores skoler er vi med til at skabe afsættet og forudsætningerne for, at vores unge kan få en ungdomsuddannelse. Målet er, at alle skal have den bedst mulige uddannelse - herunder at markant flere får en ungdoms- uddannelse. Samtidig skal Randers Kommune være et attraktivt sted at bo. Gode muligheder for børnepasning og skolegang, mangfoldige kulturtilbud, oplevelser, idræts- og fritidstilbud er alle vigtige faktorer, når vi ønsker at tiltrække flere borgere til vores kommune – og holde fast i dem som allerede bor her.

Uddannelsespolitikken bygger på byrådets visioner og mål frem mod 2030. Og politikkens værdier og ambitioner sætter sammen med Børne- og ungepolitikken pejlemærker for udviklingen af folkeskolen og fritidstilbuddene omkring skolen i Randers Kommune.

De politiske ambitioner i uddannelsespolitikken realiseres gennem byrådets aftalemål med skoler, Randers Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers. Konkretiseringen af den politiske retning vil blive udfoldet i en fælles handleplan, hvor de politiske intentioner omsættes til konkrete målsætninger for forvaltningens videre arbejde. Herved arbejder både forvaltningen og de decentrale aftaleenheder for at omsætte ambitionerne til handling og konkret betydning i hverdagen.

Hvert andet år afholdes der dialogmøder, hvor politikere og aftaleenheder drøfter mål og indsatser for aftaleperioden. Herved drøftes løbende arbejdet med at omsætte Uddannelsespolitikkens ambitioner til praksis.