Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet træffer afgørelse i tvister mellem parterne i alment boligbyggeri. Både lejere og udlejere (boligforeninger) kan indbringe sager.

Et beboerklagenævn er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i almene udlejningsejendomme.

Beboerklagenævnet er selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Send sag til Beboerklagenævnet

Sager til Beboerklagenævnet skal sendes sendes via digital post, e-mail eller brev.

Sådan gør du:

 • Digital post: Log ind på borger.dk eller virk.dk, klik på 'Digital post' og derefter 'Skriv ny besked'. Modtageren skal være Randers Kommune og kategorien skal være Huslejenævnet.
 • E-mail: Send klagen via mail til beboerklagenaevnet@randers.dk.
 • Brev: Klager via brev skal stiles til beboerklagenævnet, Laksetorvet 1, 8900 Randers C.

Beboerklagenævnet kan ikke behandle alle sagstyper, og du kan som lejer og udlejer på forhånd orientere dig om, hvorvidt beboerklagenævnet vil tage din sag op.

Beboerklagenævnet kan behandle sager om f.eks.:

 • Tilbagebetaling af depositum
 • Formalia i forbindelse med varsling af huslejeforhøjelse
 • Lejers pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Boligens stand ved indflytning og boperioden
 • Forbrugsregnskaber (vand- og varmeregnskaber)
 • Opkrævning af acontobidrag for vand/varme
 • Beboerens ret til at fremleje, overtage eller bytte lejemålet
 • Overtrædelse af husordenen
 • Formalia ved beslutninger truffet i de beboerdemokratiske organer

Beboerklagenævnet kan ikke tage stilling til:

 • Opsigelse og ophævelse af lejemål
 • Huslejens størrelse
 • Lejeforhøjelsens størrelse
 • Inddrivelse af pengekrav
 • Almindelig rådgivning

Både udlejer og lejer kan indbringe sager for beboerklagenævnet.

Du kan indbringe en sag for beboerklagenævnet på forskellige måder. Du skal betale for at indbringe en sag for beboerklagenævnet.

Når du indbringer en sag for beboerklagenævnet, skal det ske skriftligt.

Indbringelse af klage

Klager skal sendes via borger.dk eller virk.dk ved at logge ind, klikke på digital post og derefter ’Skriv ny besked’. Modtageren skal være Randers Kommune og kategori skal være Huslejenævnet.

Alternativt skal man skrive en mail til beboerklagenaevnet@randers.dk.

Breves stiles til beboerklagenævnet, Laksetorvet 1, 8900 Randers C.

Vi vil skrive til dig digitalt, medmindre du er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

Du bedes præcist angive, hvad du vil klage over.

Der er ingen bestemte krav til, hvordan en klage skal udformes, men det er vigtigt, at du vedlægger sagens nødvendige dokumenter, herunder lejekontrakten. Dog bør du ikke sende originale dokumenter, da Randers Kommune får indskannet posten eksternt og originalen således vil gå tabt.

Kontakt

Beboerklagenævnet
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Tlf.: 8915 1771
E-mail: beboerklagenaevnet@randers.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag: kl. 12.00-14.00
Fredag: kl. 10.00-12.00

Ønsker du personligt fremmøde for beboerklagenævnets sekretariat, anbefales det, at du træffer forudgående aftale.

Det koster 167 kr. at få behandlet en sag.

Du skal betale beløbet, når du indbringer sagen. Du kan overføre beløbet til følgende registrerings- og kontonummer: 2212 5908764988.

Husk at oplyse adressen på det lejemål klagen drejer sig om samt dit navn.

Det er vigtigt, at udlejeren og lejeren giver beboerklagenævnet de oplysninger, der er relevante for sagen.

Processen er som følger:

 • Sagen indbringes: Sagen indbringes med de relevante papirer. Den, der indbringer sagen, betaler gebyr. Den anden part oplyses om, at sagen er indbragt.
 • Partshøring: Lejeren kommenterer udlejers påstande og oplysninger. Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger.
 • Afgørelse: Hvis det er nødvendigt, foretager huslejenævnet besigtigelse. Sagen afgøres af nævnet på et møde. Der udsendes normalt afgørelse 1-2 uger efter mødet.

Hvor lang tid tager det?

Det kan ikke besvares præcist. Vi behandler sagerne så hurtigt som muligt og ventetiden varierer, efter hvad sagen drejer sig om.

Det kan være nogen ventetid efter at partshøringen er afsluttet. Sagerne bliver derfor prioriteret efter deres indhold. Ventetiden varierer derfor fra 2-6 måneder.

Din sag bliver ikke behandlet hurtigere, selvom du ringer eller skriver til os for at spørge til status.

Når beboerklagenævnet har truffet afgørelse, er beboerklagenævnet ude af sagen og foretager sig ikke yderligere.

Er du ikke enig i afgørelsen?

Er du ikke enig i beboerklagenævnets afgørelse, kan du indbringe sagen for Boligretten i Randers. Dette skal du gøre, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen.

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for yderligere informationer. Eller også kan du kontakte en advokat, en retshjælp mv.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at få dit tilgodehavende. Her må du søge hjælp hos en retshjælp, en advokat, lejerforeninger mv.

Beboerklagenævnet er en uvildig myndighed, der ikke kan optræde alene på den ene parts side. Nævnet kan derfor ikke yde egentlig rådgivning, da nævnet derved kan risikere at blive inhabil ved en eventuel klage.

Du kan i stedet få vejledning om, hvilke type sager der kan indbringes for beboerklagenævnet, din sags behandling i beboerklagenævnet og oplysninger om den konkrete lovgivning.

Hvis du har brug for egentlig rådgivning, kan du søge hjælp hos en advokat, lejerorganisationer, udlejerorganisationer, retshjælp eller en ejendomsadministrator.

Nyttige links

Beboerklagenævnet består af en jurist, som er formand, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant.

Formand: Lektor Steen Jørgensen
Suppleant: Lektor Susanne Kier

Medlem: Forretningsfører Pia Hesselvig, indstillet af kommunens almene boligorganisationer
Suppleant: Forvaltningschef Mogens Thygesen Clingman

Medlem: Fuldmægtig Stefan Heilskov-Rousing indstillet af Randers Lejerforening
Suppleant: Bent Laursen

Socialt sagkyndig: Socialrådgiver Erling Emil Christensen
Suppleant: Socialrådgiver Birgitte Eriksen

I henhold til Persondataloven har man som udgangspunkt:

 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der edb-behandles om en selv.
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne edb-behandles.
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet på edb i strid med lovgivningen.

Fremsættes begæring herom, skal Beboerklagenævnet give oplysning om, hvorvidt der behandles oplysninger om den registrerede og give meddelelse om:

 • Hvilke typer af oplysninger der behandles.
 • Behandlingens formål.
 • Kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Beboerklagenævnet behandler kun i begrænset omfang personoplysninger. Når det sker, er det med henblik på at kunne træffe afgørelse i sagen. De personoplysninger, der behandles, er normalt de oplysninger som fremgår af sagens korrespondance - herunder navn og adresse på sagens parter. Herudover kan der f.eks. indhentes oplysninger fra offentlige registre om dato for til- og fraflytning af et lejemål.

Hvis man er utilfreds med den afgørelse, som Beboerklagenævnet træffer ud fra Persondataloven, kan der klages til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K