Konstitueringsaftale

Konstitueringsaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre i Randers Kommune.

I forlængelse af kommunalvalget den 16. november 2021 er der mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre i Randers
Kommune indgået aftale om konstituering i Randers Byråd med virkning fra 1. januar 2022 og indtil 31. december 2025.

De konkrete indsatsområder fastlægges i forbindelse med kommende visionsarbejde.

 1. Partierne forpligter sig til at stemme på Torben Hansen som borgmester.

 2. Partierne forpligter sig til at stemme på en kandidat fra Venstre som 1. viceborgmester. Honoreres med 9 pct. af borgmesterens vederlag.

 3. Partierne forpligter sig til at stemme på en kandidat fra De Radikale Venstre som 2. viceborgmester. Honoreres med 1 pct. af borgmesterens vederlag.

 4. Der er enighed om, at etablere følgende stående udvalg med 7 medlemmer og økonomiudvalget med 9 medlemmer. Der er ligeledes enighed om følgende fordeling af formands- og næstformandsposter, som nævnt ud for hvert udvalg.
  • Økonomiudvalget (uændrede opgaver). Formand: Borgmesteren. Næstformand: V
  • Beskæftigelsesudvalget (uændrede opgaver). Formand: C
  • Skole- og Uddannelsesudvalget (uændrede opgaver). Formand: S
  • Børne- og Familieudvalget (uændrede opgaver). Formand: RV
  • Sundhed-, idræts- og kulturudvalget (uændrede opgaver). Formand: V
  • Socialudvalget (uændrede opgaver). Formand: SF
  • Omsorgsudvalget (uændrede opgaver). Formand: S
  • Landdistriktsudvalget (uændrede opgaver). Formand: S
  • Erhverv og Planudvalg (tidligere udviklingsudvalget, uændrede opgaver). Formand: V
  • Miljø- og teknikudvalget (uændrede opgaver). Formand: DF

 5. §17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling (nyt-kommissorium vedlagt). Formand: C. Formandens honorar udgør 9 pct.

 6. Børn og Ungeudvalget: Formand: V. Næstformand: C

 7. Randers Havn A/S: Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Randers Havn at stemme på en kandidat fra C som formand og XX som næstformand.

 8. Vandmiljø Randers A/S. Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S at stemme på en kandidat fra XX Næstformand: XX.

 9. Fordeling af poster, der ikke er nævnt, fordeles efter reglerne om hhv. flertals- og forholdstalsvalg.

 10. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg m.v. besættes den ledige plads af det parti, der har indvalgt medlemmet (styrelseslovens § 28). For så vidt der i perioden bliver tale om valg af borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og næstformænd, forpligter partierne sig til at stemme på det byrådsmedlem, som vedkommendes parti indstiller.

 11. Herudover forpligter partierne sig til at stemme for alle borgmesterens indstillinger omkring konstituering.

Tillæg til konstitueringsaftale af 17. november 2021

Konstituering politisk af 17. november 2021 - Sammen om Randers

 • Partierne er stærkt optaget af, fortsat at sikre et Randers byråd, der samarbejder i gensidig respekt, lydhørhed og med gennemsigtighed om de store opgaver, der skal løses i Randers kommune.

 • Tillid er et gennemgående tema for partierne. Partierne vil i den kommende periode igangsætte et arbejde der giver større rum til ledere og medarbejdere på de enkelte arbejdspladser for løsning af opgaverne.

 • Bæredygtighed - uanset om det er økonomisk, socialt eller miljømæssigt - er en grundforudsætning for et velfungerende samfund - der også tager hensyn til fremtidens generationer. Denne brede definition af bæredygtighed vil partierne søge at lægge som ramme om beslutningerne i den kommende byrådsperiode.

 • Partierne er optaget af en sund økonomisk drift af Randers Kommune. Sund økonomisk drift giver selvbestemmelse og mulighed for at opfylde de politiske prioriteringer.

 • Partierne er enige om at styrke folkeskolerne (herunder specialundervisning) og give den enkelte skole mere frihed og plads til udvikling.

 • Partierne er enige om, at ældreområdet de kommende år skal have fokus på demens, pårørendesamarbejde, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt det gode ældreliv med sociale relationer, træning, rehabilitering - og boliger og boformer til alle behov. Derudover arbejde for mere genkendelighed blandt medarbejderne.

 • Partierne er meget optagede af den grønne dagsorden, således at Randers Kommune kan give sit stærke bidrag til en renere og mere bæredygtig verden. Det betyder mere naturgenopretning, forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af drikkevandet, fokus på cirkulær økonomi, klima- og miljøhensyn i indkøbspolitikken, energirenoveringer samt attraktive og grønne transportløsninger. Derfor oprettes et §17, stk. 4 udvalg der skal rådgive om tværgående bæredygtig udvikling Randers Kommune samt Flodbyen.

 • Flodbyen Randers skal præges af kvalitet, bæredygtighed, blandet bebyggelse, lys, luft og adgang til vandet for alle.

 • Partierne er enige om fastholde beslutningen om en klimabro og forlængelse af Ringboulevarden.

 • Partierne er enige om fortsat at prioritere en styrkelse af Randers Midtby.

 • Det går godt i Randers kommune. Beskæftigelsen er høj - virksomheder flytter til. For at fokusere og understrege indsatsen ændres udviklingsudvalget til et erhverv og planudvalg.

 • Partierne anerkender erhvervslivets bidrag til Randers Kommune og derfor prioriteres erhvervsudvikling og gode vilkår for virksomhederne.

 • Partierne er enige om at arbejde for en bedre demografiregulering på socialområdet.

 • Randers kommune er en stor kommune. Både befolkningsmæssigt og arealmæssigt. Sammenhængskraften skal sikres - derfor understreger partierne vigtigheden af en stærk landdistriktspolitik med politisk forankring i landdistriktsudvalget.

 • Partierne vil arbejde for flere statslige investeringer og arbejdspladser samt uddannelser.

Tværgående udvalg bæredygtighed og flodbyen

§17, 4 udvalget for Bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune.

Randers Kommune har i mange år været en af de kommuner, der gik forrest i indsatsen for at skabe et bedre klima og en grøn omstilling. Også før klimaspørgsmålet for alvor kom på den nationale og internationale dagsorden har Randers Kommune haft stort fokus på bæredygtighed. Derfor var det også helt naturligt, at Randers Kommune var blandt de første kommuner i landet til at deltage i klimaprojektet DK2020.

I foråret 2021vedtog byrådet Klimaplan 2050. Det er en klimaplan, der udstikker kursen mod en bæredygtig fremtid. Det er vigtigt at Randers Kommune går forrest med det gode eksempler, men også skaber partnerskaber med kommunens indbyggere, virksomheder, foreninger osv.

Det er særligt vigtigt for Randers at være en foregangskommune på Klimaindsatsen i disse år, hvor Ikke mindst Randers by vokser. Randers Kommune skal være stedet, hvor det vises at det er muligt at have en ambitiøs vækstdagsorden både for erhverv og bosætning, samtidig med, at vi tager de fornødne hensyn til klimaet.

I den sammenhæng skal Randers Kommunens unikke byudviklingsprojekt "Flodbyen Randers" være et lysende eksempel hvor byudvikling sammentænkes med bæredygtige løsninger og den klimatilpasning, der desværre bliver nødvendig.

Flodbyen er spydspidsen i kommunens ambition om at blive byen med landets mindste ressourceaftryk pr. indbygger, og med udgangspunkt i FN's Verdensmål vil vi gå ambitiøst til værks. Randers Kommune er parat til sammen med en kommende investor at tage ansvar for at skabe en bæredygtig byudvikling, hvor kommende generationer skal have mindst lige så gode muligheder for et godt liv, som vi har i dag.

Randers Kommune er derfor optaget af at skabe en C02-neutral bydel med plads til fleksibilitet og med mindst muligt ressourceaftryk, cirkulær økonomi i både den store og den lille skala i byggeriet, etablering af grønne, biodiverse områder langs klimabåndet samt fokus på bæredygtig transport og mobilitet- altsammen ud fra en økonomisk realiserbarhed.

Udvalgets opgave

Udvalget rådgiver i forhold til tiltag i forhold til verdensmål 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17. Det er tiltag, der indgår i Randers Kommunes DK2020 klimaindsats om omfatter, bl.a. skovrejsning, genetablering af vådområder, elladeinfrastruktur, fossilfri energi, grøn omstilling i erhvervslivet, ressourcekredsløb og industrisymbioser, bæredygtigt byggeri og anlæg og meget mere.

Udvalget får også til opgave at sikre, at bæredygtighed indtænkes som en integreret del af Flodbyen Randers. Med Flodbyen Randers skifter Randers By identitet. Det er vigtigt for byrådet, at bæredygtighed og lavt ressourceaftryk er en integreret del af den nye identitet

Udvalget får følgende opgaver:

 • Løbende følge med i implementeringen af Randers Kommunens "Klimaplan 2050", der er lavet i regi af DK2020
 • Afgive udtalelse til byrådet om fremdriften af Klimaplan 2050 på tværs af forvaltningerne.
 • Afgive udtalelse i sager fra stående udvalg, der involverer forhold der er nævnt i Klimaplan 2050
 • Sætte bæredygtighed på dagsordenen i geografien Randers Kommune som helhed ved selv at igangsætte analyser eller aktiviteter
 • Indgå som et "advisory board" i drøftelser med Arealudviklingsselskabet i forbindelse med indarbejdelse af bæredygtighed i lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers.
 • Afgive udtalelser til stående udvalg om bæredygtighed i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplaner og aktiviteter inden for de 59 ha, der udgør Flodbyen Randers.

Udvalgets bemanding

Den politiske repræsentation udgøres af 5 udpeget blandt byrådets medlemmer. Derudover udpeges 4 ressourcepersoner med særlige kompetencer indenfor bæredygtighed og byudvikling af byrådet. De fire ressourcepersoner udpeges efter indstilling fra forvaltningen.

Betjening

Udvalget betjenes af Kommunaldirektørens sekretariat, men understøttes fagligt af Udvikling, Miljø og Teknik, der også forestår den daglige programledelse af Klimaplan 2050 {DK2020). Derudover vil øvrige forvaltninger også skulle bidrage.

Fordeling af udvalg og hverv

Tillæg til Konstitueringsaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative folkeparti, Dansk folkeparti, Socialistisk folkeparti, Det Radikale Venstre i Randers Kommune.

Økonomiudvalget består af 9 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: Borgmesteren.
 • Næstformand: V
 • Medlemmer: A, A, A, SF, C og V

Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: C
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: A, V, A/V og valggruppe 2 tildeles 1 plads.

Skole- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: A
 • Næstformand: C
 • Medlemmer: A, A, V og A/V

Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: RV
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: A, A, V, A/V og valggruppe2 tildeles 1 plads.

Sundhed-, idræts- og kulturudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: V
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: A, A, C, A/V og valggruppe2 tildeles 1 plads.

Socialudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: SF
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: A, C, A/V og valggruppe2 tildeles 1 plads.

Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: A
 • Næstformand: C
 • Medlemmer: A, A, V og A/V

Landdistriktsudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: A
 • Næstformand: V
 • Medlemmer: A, DF, C og A/V

Erhverv og Planudvalg består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: V
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: A, RV, C og A/V

Miljø- og teknikudvalget består af 7 medlemmer med følgende fordeling:

 • Formand: DF
 • Næstformand: V
 • Medlemmer: A, A, A og C

§17, stk. 4 udvalget for bæredygtig udvikling i Flodbyen og Randers Kommune

 • Formand: C
 • Næstformand: A
 • Medlemmer: V og A

Børn og Ungeudvalget:

 • Formand: V/A
 • Næstformand: V/A

Randers Havn A/S: Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Randers Havn at stemme på en kandidat fra C som formand og en kandidat fra A som næstformand. Derudover DF: 1 medlem og V: 1 medlem.

Vandmiljø Randers A/S: Partierne forpligter sig til i bestyrelsen for Vandmiljø Randers A/S at stemme på en kandidat fra V som formand og en kandidat fra SF som næstformand. Derudover A: 1 medlem, C: 1 medlem.