Miljø- og teknikudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område.

Formand: Frank Nørgaard

Træffetid: Efter aftale. Du kan bestille tid på miljoeogteknik@randers.dk

Næstformand: Jens Peter Hansen

Miljø- og teknikudvalget varetager opgaver vedrørende:

 • naturbeskyttelse
 • miljøbeskyttelse
 • administration af og tilladelser efter planloven og byggeloven
 • vejvæsen
 • kollektiv trafik
 • renovation og genbrug
 • spildevandsafledning
 • vandløb
 • vandforsyning
 • varmeforsyning
 • udlejning af landbrugsarealer, kolonihaveområder og bygninger, der ikke anvendes til kommunale formål
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Derudover varetager miljø- og teknikudvalget opgaver vedrørende drift og vedligeholdelse af:

 • affaldshåndteringsanlæg
 • grønne og rekreative områder herunder parker, der ikke er henlagt under noget andet udvalgsområde
 • kommunale kirkegårde
 • kommunale flyvepladser
 • kommunale færger og færgelejer
 • kommunale bygninger og anlæg, som ikke er henlagt under noget andet udvalgsområde.

Miljø- og teknikudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:

 • sektorplaner for de ovennævnte og evt. andre tekniske og miljømæssige områder i samarbejde med økonomiudvalget
 • takster ejerstrategier m.m. for forsyningsvirksomheder
 • anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Dagsordner og referater

Miljø- og teknikudvalgets forretningsorden