Bygge- og anlægsaffald

Her finder du information om sortering, håndtering og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald for erhverv og for private.

Bygge- og anlægsaffald kan bl.a. være asbest, asfalt, brokker, gipsplader, isolering, jern og metal, kabler, kloakrør, plast (flere slags), tagpap, tegl, træ, vinduer og meget andet.

Det genanvendelige affald, der ikke kan anvendes på stedet, skal afsættes til godkendt modtageanlæg eller anden godkendt genanvendelse eller nyttiggørelse. Restaffald, som ikke kan genanvendes, skal bortskaffes til deponi eller til forbrænding. Ellers anvises affaldet til sortering af Randers Kommune.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal bygge- og anlægsaffald anmeldes til kommunen, hvis der opstår mere end 1 ton affald eller arbejdet berører mere end 10 m².

Har du spørgsmål til ansøgningen, kan du skrive til os på affald@randers.dk.

Sortering

Bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

 1. Natursten, f.eks. granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt
 11. Termoruder, der er egnede til genanvendelse

Genanvendelige fraktioner, som ikke er bygge- og anlægsaffald, for eksempel pap, plastfolie og paller, skal også sorteres fra til genanvendelse.

Restaffald

Restaffald, som ikke kan genanvendes, skal sorteres som enten deponiaffald eller forbrændingsegnet affald.

Regelgrundlag

I følge Affaldsbekendtgørelsen skal affaldsproducerende virksomheder kildesortere det af deres affald, som er egnet til genanvendelse eller materialenyttiggørelse.

Affaldet bliver betragtet som genanvendeligt, hvis virksomheden kan dokumentere, at affaldet afsættes til nyttiggørelse. Hvis der er tvivl om hvorvidt affaldet kan nyttiggøres, kan Randers Kommune klassificere affaldet.

Kildesortering kan undlades, hvis affaldet leveres til anlæg, der dels er tilmeldt affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg, og som dels efterfølgende kan udsortere affaldet i forskellige fraktioner uden forringelse af genanvendelsesmuligheden af de enkelte materialer.

Hvis den samlede affaldsmængde fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton kan affaldsproducenten aflevere affaldet på en af kommunens genbrugspladser. Det forudsætter tilmelding til ordning for genbrugsstationer, og at genbrugspladsens anvisninger for sortering følges.

Ellers anvises affaldet til sortering af Randers Kommune.

Særlige regler for PCB

Særlige regler gælder for arbejder, der berører bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er bygninger og anlæg opført eller renoveret i perioden 1950-1977 er der risiko for, at de indeholder PCB. Derfor skal der foretages screening og evt. kortlægning. Ligeledes skal foretages anmeldelse af byggearbejdet inden det påbegyndes.

Læs mere om håndtering af PCB her eller på www.pcb-guiden.dk

Øvrige farlige stoffer

Der er gennem tiderne anvendt andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter. Det gælder f.eks. asbestholdige materialer (tagplader, lim mv.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv mv.).

Støder man på sådant i forbindelse med nedrivning eller renovering, skal der foretages registrering og fjernelse heraf. Randers Kommune anviser korrekt bortskaffelse af affaldet.