Deponi

Alt affald til deponering skal deklareres inden det leveres på Randers Affaldsterminal.

Der er en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet. Hvis affaldet ikke er opført på positivlisten, kan du kontakte Affaldskontoret for videre anvisning.

Hvilke virksomheder gælder det for?

Alle virksomheder og institutioner i Randers Kommune.

Eksempler på affald til deponi:

  • Asbest, ikke støvende
  • Blandet bygningsaffald
  • PVC, ikke-genanvendeligt (blød PVC)

Hvad må ikke blandes i deponiaffaldet?

  • Genanvendeligt affald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Madaffald
  • Asbest, stærkt støvende
  • Klinisk risikoaffald
  • Olie og kemikalier

Hvor skal affaldet afleveres?

Affald til deponi anvises til Randers Affaldsterminal. Mindre mængder kan afleveres på Randers Kommunes genbrugspladser såfremt gældende mærkat for erhvervs adgang til genbrugspladserne haves. Dog er der kun adgang i køretøjer med en totalvægt på maks. 3500 kg.

Særligt for dette affald

Affald til deponi skal deklareres inden aflevering på Randers Affaldsterminal.

Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 5 arbejdsdage for accept af modtagelse af affaldet.

Se listen over godkendte modtageanlæg og transportører.

Hvorfor skal affald til deponi frasorteres?

Affald der ikke kan genanvendes og ikke er egnet til forbrænding, skal deponeres. Affaldsforebyggelse Ved at sortere affaldet i de forskellige fraktioner sikres det, at mest muligt affald kan genanvendes efterfølgende. Minimér spild og produktionsaffald gennem f.eks. brug af værktøjer til miljø- og kvalitetsstyring i virksomheden.