PCB-affald

Her kan du finde vejledning om håndtering af PCB-affald i bygge- og anlægsbranchen.

PCB er en gruppe kemiske forbindelser i materialer, som tidligere har haft stor udbredelse inden for byggeriet. Det indgik i fugematerialer, facademalinger, betonblandinger og forskellige elektriske komponenter. PCB er mobilt og kan spores i bygningsdelene omkring de PCB-holdige materialer samt i indeluften og i jorden.

PCB er et miljøfremmed stof, der ophobes i miljøet. Det har vist sig at være miljø- og sundhedsskadeligt i et sådant omfang at anvendelsen blev forbudt midt i 1970'erne. PCB måtte dog anvendes frem til 1980 til forsegling i termovinduer. PCB–holdigt affald skal indsamles og destrueres, hvilket sker ved forbrænding ved høj temperatur.

Randers Kommunes vejledning om håndtering af PCB-holdigt affald følger generelt følgende retningslinjer:

PCB blev anvendt indenfor byggeindustrien i perioden ca. 1950–1977. Hvis du f.eks. skal skifte termoruder eller fuger i bygninger fra denne periode, skal du være opmærksom på om der er PCB i de anvendte fuger.

Se PCB-guiden her

Fugemateriale, rammer fra termovinduer, murværk eller andet affald med mere end 50 mg PCB/kg er farligt affald, der skal anmeldes til Randers Kommune, der anviser bortskaffelse til godkendt modtager.

Murværk og andet ikke forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1  - 50 mg PCB/kg anvises til bortskaffelse på Randers Affaldsterminal.

Forbrændingsegnet affald med indhold på 0,1 mg - 50 mg PCB/kg skal bortskaffes til forbrænding på godkendt affaldsforbrændingsanlæg.

Andet PCB-holdigt udstyr

Elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer og pumper samt højspændingsinstallationer, herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, kan indeholde PCB, hvis det er fra perioden 1950-1986. Det skal derfor håndteres som PCB-holdigt affald.

Hvis du vil vide mere

Du kan få mere information ved at læse "Regeringens handlingsplan for PCB".