Erhvervs- og etagebyggeri

Ønsker du at udføre ny-/om- og tilbygninger i forbindelse med erhvervs- og etagebyggeri, skal du indhente en byggetilladelse.

Erhvervs- og etageboligbyggeri kræver byggetilladelse, og byggeansøgning skal sendes via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelse efter anden lovgivning, og såfremt byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Du kan se en samlet liste over relevant ansøgningsmateriale efter BR18.

Ved større og mere komplekse byggerier, kan det være en fordel at afholde en forhåndsdialog med kommunen.

Læs mere om forhåndsdialogen.

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået byggetilladelse. Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt efter 1 år.

Hvis byggearbejdet omfatter ombygningsarbejde, herunder udskiftning af vinduer, skal du senest 14 dage forinden arbejdet forventes påbegyndt, fremsende følgende blanketter til miljøafdelingen:

  • Screening for PCB
  • Anmeldelse for bygge- og anlægsaffald
  • Anmeldelse for asbest

Hent anmeldelsesblanket.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til opførelse af en ejendom, som skal anvendes til udlejning, skal bygherren over for kommunen på tro- og love erklære, at ejendommen skal anvendes til udlejning (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring § 30A). Du kan læse mere om de særlige regler for udlejningsejendomme i styrelsens vejledning om byggeskadeforsikring.

Tro- og loveerklæring ved opførelse af udlejningsejendomme finder du her.

Bygherren skal inden færdigmelding få tinglyst servitut på udlejningsejendommen umiddelbart før byggeriet færdigmeldes. Er der flere boligenheder i ejendommen, skal servitutten tinglyses på samtlige enheder. Du kan læse mere herom på tinglysningsrettens hjemmeside www.tinglysningsretten.dk.

Når kommunen giver en byggetilladelse/kvittering for anmeldelse, vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.