Landbrugsbyggeri

Hvad skal du gøre, hvis du ønsker at søge om at bygge avls- og driftsbyggeri, nyopførelse eller tilbygning til stuehuse?

Du skal søge byggetilladelse til at opføre ny-, om- og tilbygning til avls- og driftsbygninger gennem Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelse efter anden lovgivning (eksempelvis tilladelse efter husdyrloven, planloven mv.), og såfremt byggeriet kræver dispensation, skal der medsendes en begrundet dispensationsansøgning.

Du kan se en samlet liste over ansøgningsmateriale efter BR18 her.

Frem til og med d. 30.12.2019 kan kommunen foretage den tekniske sagsbehandling af konstruktioner og brand placeret i konstruktionsklasse 2-4 og brandklasse 2-4. Hvis kommunen skal foretage den tekniske sagsbehandling, skal der medsendes ingeniørprojekt og brandteknisk dokumentation som anført i bygningsreglementet.

Kontakt eventuelt byggesagsafdelingen for en forhåndsdialog.

Du må ikke igangsætte byggeriet, før du har fået en byggetilladelse. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt indenfor 1 år.

Landbrugsbyggerier der ikke kræver byggetilladelse

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer og lignende er pr. 1. juli 2017 undtaget fra kravet om byggetilladelse, men skal overholde bygningsreglementet. Hvis byggearbejdet overskrider byggeretten (højde, afstande mv.) om angivet i bygningsreglementet BR18 kap. 8, skal der søges byggetilladelse. I § 184 og § 185 er der angivet særlige krav til avls- og driftsbygninger med hensyn til højde og omfang. Hvis bygningsreglementets øvrige bestemmelser overskrides, skal der fremsendes en begrundet dispensationsansøgning. Ansøgning om byggetilladelse og dispensation skal sendes via Byg og Miljø.

Husdyrloven

Etablering, udvidelse eller ændring på et landbrug med et erhvervsmæssigt dyrehold skal anmeldes til kommunens landbrugsafdelingen. Dette gælder også de byggerier, der kan opføres uden byggetilladelse. Du kan anmelde landbrugsbyggeriet til landbrugsafdelingen her.

En byggetilladelse kan tidligst meddeles, når der er truffet afgørelse i henhold til husdyrloven. Det kan derfor være nyttigt, at indhente de nødvendige tilladelser inden du søger byggetilladelse.

BBR

Gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderstoffer der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til bbr@randers.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade, hvor det er relevant.