Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra stalden, samt fra oplag og udbringning af husdyrgødning.

Lugt fra stalde, lagre og ved udbringning reguleres af Husdyrloven og bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

Stald

Den væsentligste kilde til lugt kommer fra staldventilationen. Lugten er værst i sommerhalvåret, hvor behovet for ventilation (afkøling af dyrene) er størst og, hvor mange ynder at opholde sig ude i sin have. Landmanden kan begrænse lugtgenerne mest muligt ved at vedligeholde ventilationsanlægget og sørge for at overbruse sine dyr. Desuden kan lugtgener begrænses ved hyppig renholdelse og udmugning af stalden. 

I forbindelse med udvidelse, etablering eller ændring af stalde, skal lugtgenegrænserne i Husdyrloven overholdes. For husdyrbrug der ligger tæt på naboer vil kommunen i den forbindelse vurdere om der er brug for lugtreducerende tiltag. Oplysning om landmandens tilladelse/miljøgodkendelse kan du få ved henvendelse til Landbrugsgruppen.

Læs mere om Husdyrlovens lugtgenegrænser.

Opbevaring

De største mængder af oplagret husdyrgødning opbevares i dag i gyllebeholdere. Gyllebeholdere, som er forsynet med fast overdækning (eks. telt) eller tæt overdækning (flydelag) lugter langt mindre end beholdere uden fast eller tæt overdækning. På svine- og pelsdyrbrug, skal alle nye gyllebeholdere, der bygges inden for 300 m af en nabobeboelse, have fast overdækning. 

Udbringning

I visse perioder af året vil der forekomme lugtgener i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Almindeligvis må man som beboer i et landbrugsområde acceptere dette. Bor du tæt på et landbrug er det en god idé at få en aftale med landmanden om, at han giver besked inden han kører gylle ud. Så kan du nå at redde vasketøjet!