Husdyrgødning

En forsvarlig opbevaring og udbringning af husdyrgødning er vigtig for at undgå lugtgener og skader på natur og miljø.

Flydende husdyrgødning

Opbevaring

Gødning fra husdyr indeholder nyttige næringsstoffer som er grundlaget for dyrkning af afgrøder på markerne. Det er vigtigt at den flydende gødning opbevares på forsvarlig vis, for at undgå lugtgener og skader på miljø og natur.

Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ eller derover, skal mindst hvert 10. år kontrolleres for styrke og tæthed. Ligger beholderen under 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m2 skal beholderkontrol foretages hvert 5. år.

Den ansvarlige for driften af tanken skal selv melde beholderen til kontrol og betale alle udgifter. Tilmeldelse til kontrol skal ske senest 6 måneder før udløb af 5/10 års perioden.

Hvis beholderen i stedet tages ud af drift, skal det anmeldes til Randers Kommune.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen via e-mail landbrug@randers.dk.

Udbringning

Ligeledes skal udbringning ske på forsvarlig vis, så der ikke opstår unødvendige gener eller skader på naturen. Som noget nyt gælder pr. 1. august 2017 at flydende husdyrgødning skal nedfældes inden for 20 m fra kategori 1-natur.

Fast husdyrgødning

En stadig mindre del af den producerede husdyrgødning i landbruget er fast. Fast gødning giver oftere anledning til fluegener.

For at undgå gener for naboer og skader på natur og miljø, er der opstillet en række krav for opbevaring og udbringning af fast gødning. 

Opbevaring

Oplag af fast gødning må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. Fast husdyrgødning skal som hovedregel opbevares på en møddingsplads med fast bund og med afløb til opsamling af møddingssaft.

Fast gødning skal overdækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning på pladsen. Overdækning mindsker forekomsten af fluer og reducerer afgivelsen af lugt og ammoniak. Eneste undtagelse for overdækning er evt. perioder, hvor du daglig tilfører gødning.

Kompostlignende dybstrøelse med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må oplagres i marken, såfremt oplaget er overdækket med  vandtæt materiale. Oplaget skal desuden overholde følgende afstandskrav:

  • >50 m til kategori 1 og 2 natur (gødning fra kødædende pelsdyr, heste og kvæg), dog 25 m hvis oplagets grundareal er <25 m2.
  • >175 m til kategori 1 og 2 natur (gødning fra fjerkræ, svin og andre husdyr end ovennævnte), dog 100 m hvis oplagets grundareal er <100 m2 og 70 m hvis oplagets grundareal er <50 m2

Udbringning

Udbringning af husdyrgødning må ikke føre til unødige gener. 

Der må ikke udbringes husdyrgødning på marker, der ligger under 200 meter fra byzone, sommerhusområder og områder der ved lokalplan er udlagt til boligformål (på lørdag, søn- og helligdage).

I perioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes fast husdyrgødning, ensilagesaft eller handelsgødning.

Der må ikke udbringes fast husdyrgødning på marker, der ligger under 20 meter fra kategori 1-natur.

Fast husdyrgødning og afgasset biomasse, der udbringes på ubevoksede arealer, skal nedbringes hurtigst muligt og inden seks timer.

Udbringning må ikke ske på en måde, så der er risiko for at gødningen kan blive skyllet i dræn, vandløb, søer eller kystvande. Udbringning på vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen jord er ikke tilladt.

Når udbringningen er afsluttet, skal landmand eller maskinstation efter behov foretage rengøring af veje og andre kørearealer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Landbrugsgruppen via e-mail landbrug@randers.dk.