Hobbydyrehold, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

De fleste former for hobbydyrehold, også kaldet ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, er forbudt i byzone. I landzone, hvor afstanden til nabobeboelse er større, kan hobbydyrehold som regel tillades.

Ikke-erhvervsmæssig dyrehold i byzone

I byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet erhverv, er det ikke tilladt at holde svin, kvæg, får, geder og heste. Dispensation kan gives af kommunen i særlige tilfælde. 

I byzone er det tilladt at have 30 stk. høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Hvordan kan jeg klage over dyrehold i byzone?

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, miljøgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige og sendes til:

Randers Kommune, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Miljøgruppen"

Eller send en e-mail til industrimiljo@randers.dk.

Ikke-erhvervsmæssig dyrehold i landzone

Ved "ikke-erhvervsmæssig" dyrehold forstås en ejendom med et dyrehold på: 

30 høns, og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger, samt et dyrehold med enten: 

  1. 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 måneder), eller
  2. 4 stykker andet kvæg, eller
  3. 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder), eller
  4. 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg), eller
  5. 15 producerede slagtesvin, eller
  6. 10 moderfår med lam (op til 12 måneder), eller
  7. 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
  8. andre dyretyper end nævnt ovenfor, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
  9. forskellige dyretyper sammensat efter nr. 1-7 eller 8, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

Hvordan kan jeg klage over dyrehold i landzone?

Henvend dig til ejeren af dyrene inden du indsender klage. Prøv at løse problemerne i fællesskab. Kan det ikke lade sig gøre, er det altid en god idé at tage en snak med Natur & Miljø, landbrugsgruppen inden klagen indsendes.

Klager skal være skriftlige og sendes til:

Randers Kommune, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers
Mrk. "Landbrug"

Eller send en e-mail til landbrug@randers.dk.