Om miljøtilsynet

Der føres tilsyn med, at reglerne husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Alle kommunens erhvervsmæssige husdyrbrug vil inden for en periode på 3-6 år få minimum ét miljøtilsyn.

Erhvervsmæssigt dyrehold skal overholde reglerne i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Der foretages primært tilsyn på husdyrbrug med produktionsareal større 100 m2. Tilsynsindsatsen prioriteres så der foretages flest tilsyn, hvor risikoen for miljøuheld er størst og hvor der er flest problemer med at overholde reglerne. Der kan desuden forekomme ekstraordinære tilsyn i forbindelse med:

 • Klager
 • Konstateret forurening af vandløb/søer/dræn eller drikkevand.
 • Opfølgning på godkendelse/tilladelse.
 • Opfølgning på indskærpelser, påbud m.v.
 • Kampagner, fx udbringning af husdyrgødning og kontrol af flydelag på gyllebeholdere. 

Læs mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Forberedelse til tilsyn

Du kan forberede dig på tilsynet ved at have følgende oplysninger klar:

 • Dokumentation for dyreholdets størrelse (gødningsregnskaber eller slagteriafregninger).
 • Ansøgning om enkeltbetalingsordning. 
 • Logbog for hver gyllebeholder.
 • Oversigt over eventuelle olie-/brændstoftanke på virksomheden (størrelse, alder og etableringsår).
 • Oplysninger omkring affald samt kvitteringer for afhentning af affald.
 • Øvrig dokumentation ifølge vilkår i miljøgodkendelse eller tilladelse.