Sløjfning

Har du en olietank der ikke længere er i brug eller som har overskredet sløjfningsterminen?

Når en olietank tages ud af brug eller har overskredet sløjfningsterminen skal den sløjfes. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Det samme gælder, når du graver en nedgravet olietank op - også hvis den er afblændet/ sandfyldt.

Vejledning til selvbetjeningsløsningen "Sløjfning af olietank"

Du skal bruge MitID for at bruge selvbetjeningsløsningen 

Vi skal bruge oplysninger om:

  • Tankens placering
  • Fyringsmaterialet
  • Den fremtidige opvarmning
  • Tankens størrelse
  • Fabrikationsåret
  • Fabrikationsmærket
  • Sløjfningsdatoen.

Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter sløjfningen.

Du er meget velkommen til at sende dokumenterne eller spørgsmål pr. mail til natur@randers.dk.

Forventet sagsbehandlingstid er 14 dage, men i ferieperioder kan sagsbehandlingstiden være længere.

Din olietank kan blive for gammel

Der er fastsat sløjfningsterminer for tanke, som kan rumme mindre end 6.000 liter olie. Sløjfningsterminen udgør tidspunktet for, hvornår tanken senest skal være taget ud af drift. Tankens levetid afhænger af dens alder og type. Se hvor lang levetid din olietank har.

Som tankejer er det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild.

Inden selve sløjfningen skal du sikre, at evt. restindhold af olie i tank og rør er fjernet.

Hvis du vælger at lade tanken ligge/stå, skal sløjfningen efter tanken er tømt for olie udføres ved, at påfyldningsstudsen og evt. udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes (lukkes), så påfyldning af olie ikke kan finde sted.

Vi anbefaler, at man lader professionelle udføre arbejdet for at sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer tømmes korrekt samt at tanken efterfølgende bliver afblændet efter gældende lovgivning.

For at få tømt, afblændet eller opgravet din olietank kan du henvende dig til eksempelvis: kloakservicefirmaer eller vognmænd med speciale i tømning og rensning af olietanke, autoriserede VVS installatører, smedemestre og oliefyrsmontører, eller entreprenører.

NB! Tømte stål/plast olietanke kan afleveres på kommunens genbrugspladser ved henvendelse til personalet på pladsen eller ved henvendelse til én af områdets produkthandlere.

Hvis der ved sløjfningen konstateres tegn på forurening skal Randers Kommune straks kontaktes.

Særligt for sløjfningen af nedgravede olietanke

Skal din nedgravede tank sløjfes, og du ønsker at tanken grave op, skal du huske at både tank og rørforbindelser graves op og fjernes fra ejendommen.

I forbindelse med fjernelse af tanken fra ejendommen skal man sikre, at der ikke sker spild på jorden. Hvis der ved sløjfningen konstateres tegn på forurening skal Randers Kommune straks kontaktes i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø, skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.

Hvis den nedgravede tank ligger på et areal, hvor færdsel med tunge køretøjer finder sted eller tæt på bygninger, og du ikke ønsker at grave den op, anbefaler kommunen at tanken tømmes, afblændes og sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Bemærk!

Brugte nedgravede olietanke under 6000 liter må ikke nedlægges på ny.

Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes, medmindre det sker med henblik på sløjfning ved opgravning og efterfølgende aflevering til produkthandler eller kommunens genbrugsplads ved henvendelse til personalet.