Gravetilladelse

Inden du vil grave i en kommunevej eller en privat fællesvej (i byzone) skal du have tilladelse fra kommunen.

Se betingelser her inden du ansøger

Betingelser for udførelse af ledningsanlæg er sidst revideret juni 2018.

Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Ansøgningsfrist private fællesveje:

  • 20 arbejdsdage da vejejeren og vejberettigede skal orienteres af ansøger.

Ansøgningsfrist kommuneveje: 

Klasse 1, 2 og busveje 

  • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.
  • 20 arbejdsdage hvis der spærres for en busrute eller hvis der skal etableres omkørsel, som skal godkendes af politi. Randers kommune sørger for at informere busser, rutebiler, affald m.fl.

Øvrige kommuneveje

  • 10 arbejdsdage hvis trafikken kan opretholdes.

Ved akutte opgaver, rørsprængning og lignende udføres arbejdet og gravetilladelse søges bagefter.

Afspærringsplaner skal være i henhold til "Afmærkning af vejarbejder m.m." september 2016. På Vejdirektoratets side Vejregler kan du finde flere oplysninger om afmærkning af vejarbejder m.v.

Ved opgravning på kørebane videresender Randers Kommune den fremsendte afspærringsplan til godkendelse hos Østjyllands Politi og øvrige myndigheder.

For at færdigmelde og administrere udstedte gravetilladelser, herunder ønske om forlængelse af graveperioden, skal ansøger bruge den 4-cifrede kode, der blev tilsendt i forbindelse med gravetilladelsen.

Færdigmelding og administration af gravearbejde

Randers kommune har en frivillig ordning, som indebærer, at Randers kommune opkræver et beløb til dækning af slidlag ved ledningsejeren i henhold til prisliste.

Prisliste på retablering slidlag 2016/2017

Ved private fællesveje i byzone skal entreprenør/ledningsejer orientere de berørte grundejere.

Partshøring ved private fællesveje er kun over for ejeren af vejen, som ikke kan modsætte sig, at der bliver gravet i vejen. Det er Randers kommune, der skal lave partshøring.

Kort over kommunevej og private fællesveje

Kort der viser igangværende tilladelser og færdigmeldinger