Praktik

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er en 2 årige uddannelse. I Randers Kommune er får du bred og alsidig uddannelse, da vores praktikforløb er fordelt over 3 forskellige afdelinger med 8 måneder hvert sted. De afdelinger som er med i ordningen er fordelt på forskellige adresser i kommunen, som du kommer rundt i vores organisation.

Dit forløb vil blive sammensat, så du kommer i forskellige afdelinger, og netop deres forskellighed er med til at sikre dig en bred viden, og forståelse for de mange opgaver en kommune løser.

Læs om lidt om afdelingerne her:

Kort om Personale og HR
Personale og HR er en del af stabene under kommunaldirektørens område og har som kerneopgave at understøtte og rådgive alle enheder i Randers Kommune i forhold til løn og personale, samt HR-fronten.
I Personale og HR bliver du del af en afdeling med ca. 35 kolleger. Personale og HR består af flere teams: løn og personale, personale jurister samt HR konsulenter

Hvad laver man i Personale og HR?
Som elev i Personale og HR bliver du en del af løn og personale.

Din primære plads bliver i team løn og personale, men du kommer også rundt til de øvrige kolleger for at få forståelse for hvad der foregår i en Personale og HR afdeling. Du vil bl.a. komme til at arbejde med overenskomster, ferieaftalen, lønsammensætning, funktionærloven, og meget mere. Du vil få ansvar for dit eget lønområde, hvor du skal yde support til ledere og administrative medarbejdere.

Kort om Økonomi
Økonomiafdelingen består af fem kontorer: Regnskab, Budget, Udbud & Indkøb, Betaling og Kørselskontoret. 

Fællesnævneren for alle kontorerne er tal! Økonomiafdelingen servicere alle kommunes enheder omkring de økonomiske forhold.

Hvad laver man i Økonomi?
Din primære plads bliver på Regnskabskontoret, men du skal også rundt på de andre kontorer, så du får en bred forståelse af arbejdet med økonomi i en central afdeling.

På Regnskabskontoret kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at arbejde med bogføring og kontoplaner, samt afstemning af kommunens bankkonto. Du får egne ansvarsområder.

Derudover skal du supportere kommunens decentrale ledere og administrative medarbejdere af økonomisystemet Prisme. Så du får kontakt med mange forskellige mennesker.

Kort om Sekretariatet for Børn og Skole

Børn og Skole Sekretariatet består af Børn, Skole og Familie 0-18 år.

Vi er 1 direktør, 5 fagchefer (Sekretariatschef, børnechef, skolechef, familiechef og Analyse og økonomichef) i alt ca. 30 medarbejdere, samt to udvalg – Børn- og familieudvalget og Skole- og uddannelsesudvalget.

Hvad laver man som elev i Sekretariatet for Børn og Skole

Som elev i Børn og Skole Sekretariatet er din primære plads, at være en del af den administrative sekretærgruppe som består af tre medarbejdere. Vores daglige kerneopgave er at servicere vores to udvalg samt andre centrale og decentrale enheder som f.eks. skoler og dagtilbud, hvilket giver dig en god kontakt med mange mennesker. Du kommer bl.a. til at arbejde med dagsordner/referater til vores to udvalg, dagsordner/referater til sektor MED på de tre områder og dagsordner/referater til personalemøder samt planlægning af diverse møder for chefer og udvalg.

Derudover består dine opgaver fx af:

Elevadministration – dagtilbudsområdet – e-rekruttering – indkøb – postfordeling og telefonpasning, samt mange forskellige og spændende ad hoc opgaver.

 

Kort om Ydelseskontoret
Ydelseskontoret servicere byens borgere. Vi udbetaler og administrerer diverse ydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygedagpengeloven.

Der er ca. 47 ansatte på Ydelseskontoret.

Hvad laver man på Ydelseskontoret?
Som elev i afdelingen vil man blive introduceret til nogle af
afdelingens områder. Eksempelvis behandling af ansøgninger fra kommunes borger om enkeltydelser. Du vil endvidere blive tilknyttet Job & Ydelse, hvor du møder borgeren personligt, og yder råd og vejledning. Som elev vil man ligeledes blive introduceret for mindre administrative opgaver så som postfordeling, sagsopfølgninger og lignende.

Kort om Jobcenter Randers Erhverv
Jobcenter Randers Erhverv består af ca. 20 medarbejdere.

Afdelingens hovedfokus er det virksomhedsrettede arbejde – at være den ene indgang ind til jobcentret.

Eksternt er det afdelingens ansvar at hjemtage jobtilbud og praktiktilbud af forskellig karakter. Det gøres ved at tage ud på virksomhedsbesøg og tale om arbejdskraftbehov og rekruttering. Vi samarbejder med virksomheder, erhvervsskoler, netværk og jobkonsulenterne her i huset ved at hjælpe virksomhederne, der ikke kan rekruttere faglært arbejdskraft. Vores rekrutteringsenhed håndterer rekrutteringsprocesser for virksomhederne – og er dermed bindeled mellem det virksomhederne og det borgerne.

Internt servicerer vi hele jobcentret i forhold til reservationer af de praktikker, der kommer ind. Vi behandler ansøgninger om praktikanter, der er kommet ind vi Vitas, og vi distribuerer ansøgningerne ud til de relevante jobkonsulenter i huset.

Hvad laver man i Jobcenter Randers Erhverv
Eleven får introduktion til alle områder i virksomheden. De vil komme med på virksomhedsbesøg, og lettere kommunikationsopgaver, som eksempelvis udfærdigelse af nyhedsbrev og opdateringer på hjemmeside/intranet, eleven vil blive knyttet til afdelingens projekter (CSR projekter, Opkvalificeringsprojekter etc.). Men elevens primære opgaver vil ligge inden for det administrative område, hvor eleven vil få ansvar for egne opgaver og komme på vagtordning i forhold til serviceringen internt og eksternt samt arbejde med de administrative rekrutteringsopgaver (jobannoncer, screeninger etc.)

Kort om Affaldskontoret

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver vi genbrugspladserne og Randers Affaldsterminal.

De er ca. 15 ansatte på Affaldskontoret.

Hvad laver man på Affaldskontoret?
På Affaldskontoret er elevernes primære opgave borgerservice. De betjener kunderne pr. telefon, e-mail og via vores elektroniske henvendelsessystem fra hjemmesiden eller vores App. De deltager også på messer og ved andre arrangementer, vi laver for borgerne. Alt efter interesse kommer de også med på flere rundvisninger på Affaldsterminalen, hvor vi har en del grupper fra børnehavealderen og op, som bliver vist rundt. Ud over borgerservice er de med ind over f.eks. udarbejdelsen af affaldshæftet Exit, daglige administrative opgaver, deltager i aktuelle projekter og opgaver, samt den daglige kommunikation med renovatørerne.

Kort om Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked

Økonomi og analyse består af 22 medarbejdere. Opgaverne i afdelingen består bl.a. af:

  • Økonomibetjeningen og controllerfunktioner i forhold til beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde
  • Beregning og kontrol af budgetter
  • Udarbejdelse af materiale til kommunens regnskab
  • Afstemninger, forefaldende økonomiopgaver m.v.
  • Notater, analyser og ledelsesinformation
  • Dagsordenspunkter til politisk behandling vedr. økonomi

Hvad laver man i Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked?
Som elev indgår du i løsningen af alle disse opgaver. Der ligger i de enkelte hovedopgaver en lang række delopgaver, hvor du som elev lærer at bruge økonomisystemet, betale en faktura, bogføre, afstemme konti, hjælpe med at lave et regnskab, hjælpe med at lave et budget etc.

Kort om Driftsafdelingen
Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. Vinterbekæmpelse. Pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene, samt pleje af naturarealer.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen.

Hvad laver man i Driftsafdelingen?
Som elev i Driftsafdelingen vil du arbejde meget i systemet Navision. Vi bruger bl.a. Navision til fordeling, kontering og bogføring af bilag, og salgsfakturaer. Du kommer til at arbejde i SD Løn, hvor du skal indberette sygdom m.m. Derudover er du også med som referent for vores MED-udvalg, og der vil være diverse ad-hoc opgaver. Hos os er det eleven der står for udarbejdelse af vores nyhedsbrev, med indsamling af data, opsætning og udsendelse. Kirkegårdskontoret (Nordre kirkegård) hører også under Driftsafdelingen, og her får man også lov til at prøve at være en del af det.