Befolkningsprognose og nøgletal

Her kan du finde fakta og nøgletal om befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsprognosen i Randers

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab til planlægning og budgettering af udgifter og indtægter i Randers Kommune.

Hvert år udarbejder Randers Kommune en prognose, der beskriver, hvordan befolkningstallet, alderssammensætning og bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. Prognosen anvendes blandt andet til fordeling af ressourcer til de af kommunens serviceområder, som påvirkes af befolkningsudviklingen.

Denne rapport beskriver befolkningsprognosen frem til 1. januar 2032 samt de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen.

Prognosens forudsætninger vedrører fertilitet, dødelighed, flyttemønstre, flygtninge samt boligbyggeri i Randers Kommune. Disse beskrives i det sidste kapitel.

God læselyst!

Øvrigt tal- og kortmateriale

Kontakt Budgetkontoret for yderligere oplysninger via budgetkontor@randers.dk

6-by nøgletal 2019 - sammenligning af de seks største kommuner

Hvem bruger flest penge pr. indbygger på kollektiv trafik, veje eller ældreområdet? Seks af de største kommuner i Danmark sammenlignes i ny rapport.

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2019 - ligheder og for- skelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.

Nøgletallenes hovedformål er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af 6-by kommunerne. Der er ikke tale om en facitliste, men nærmere et udgangspunkt for at dykke dybere ned i de forskelle og ligheder, der kan observeres på tværs af kommunerne og de enkelte sektorer imellem.

Rapporten sammenligner landets største bykommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen illustrerer kommunernes mangeartede opgaver:

  • Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
  • Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?
  • Hvad er udgiften pr. 65+ år på ældreområdet?

Rapporten udkommer hvert andet år og for første gang anvendes data fra FLIS (det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem) til at udarbejde nøgletallene på udvalgte områder. FLIS integration til 6-bynøgletallene 2019 er sket i samarbejde mellem KL, KOMBIT og 6-byerne. I visse tilfælde kan en række faktorer fortsat - eksempelvis forskellig konteringspraksis - vanskeliggøre direkte sammenligninger. Tallene og tabellerne kan dog uanset hvad anvendes som et indspark til undring, debat og kritisk stillingtagen til den service som kommunerne leverer. Kort sagt er udgivelsen et forsøg på at synliggøre, hvordan kommunerne forvalter midlerne og leverer service til borgerne.  

Danmarks Statistik

Statistikbanken, som er udgivet af Danmarks Statistik, giver adgang til en lang række informationer om det danske samfund. Heriblandt statistik om alle landets kommuner, som kan sammenlignes med hinanden eller med landet som helhed. Det er let at udtrække nøgletallene til visning på skærm, i diagrammer eller på landkort. Der er også mulighed for at eksportere nøgletallene i regnearks- eller databaseformater. Find de kommunale statistikker i mappen ”Kommuner og regioner” under emnet ”Nationalregnskab og offentlige finanser”.

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet et webbaseret værktøj, der giver mulighed for at få vist mere end 200 kommunale nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 til i dag.

Nøgletallene dækker alle de kommunale områder og giver muligheder for at sammenligne og sortere nøgletal for kommuner, at eksportere nøgletallene i forskellige formater samt at vælge mellem flere præsentationsmuligheder heriblandt tabeller, grafer og landkortvisning.

Folketal

COWIs demografiske vidensbank publicerer løbende statistik om befolknings- og boligudviklingen i kommunerne med data fra Danmarks Statistik. Her kan man få visuelt overblik over den mellemkommunale flytning, aldersmæssig flytning, fertilitet og meget mere.