Befolkningsprognose og nøgletal

Her kan du finde fakta og nøgletal om befolkningsudviklingen i Randers Kommune.

Befolkningsprognosen i Randers

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab til planlægning og budgettering af udgifter og indtægter i Randers Kommune.

Hvert år udarbejder Randers Kommune en prognose, der beskriver, hvordan befolkningstallet, alderssammensætning og bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. Prognosen anvendes blandt andet til fordeling af ressourcer til de af kommunens serviceområder, som påvirkes af befolkningsudviklingen.

Denne rapport beskriver befolkningsprognosen frem til 1. januar 2036 samt de forudsætninger, der ligger til grund for prognosen.

Prognosens forudsætninger vedrører fertilitet, dødelighed, flyttemønstre, antal flygtninge samt omfang af boligbyggeri i Randers Kommune. Disse beskrives i det sidste kapitel.

God læselyst!

Hvordan gik det så i 2022? Det kan du læse om i denne analyse af udviklingen: 

  Bilag til befolkningsprognosen består af 2 bilag: 

  • Bilag 1: Befolkningstal på 1-års aldersgrupper samt udvalgte aldersgrupper
  • Bilag 2: Samlet befolkningsudvikling fordelt på basisområder

Kontakt Budgetkontoret for yderligere oplysninger via budgetkontor@randers.dk.

6-by nøgletal 

Hvad er udgifterne til dagtilbud?
Hvor meget administration har kom­munerne?                                                     
Hvordan har socioøko­nomien udviklet sig?                                                                
Hvor mange penge bliver der brugt på børn og voksne med særlige behov?

Disse spørgsmål – og mange flere – kan nøgletalsrapporten fra 6-byerne være med til at belyse og besvare.

Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner: Esbjerg, København, Odense, Randers, Aalborg og Aarhus – 6-by nøgletalsrapporten.

6-by Nøgletal 2023 bygger fortsat og primært på data fra FLIS (2022-tal) - det Fælleskommunale Ledelsesinformati­onssystem. Som noget nyt i rapporten er der anvendt indbyggertal fra FLIS. Der kan være manuelle indbe­retninger eller tilpasninger ud fra de 6 kommuners egne økonomi- og aktivitetssystemer.

I rapporten er der beregnet gennemsnit for 6-byerne i udvalgte tabeller (6-by gns.). Gennemsnittet er be­regnet som en simpel sum af 6-byerne divideret med 6. Herved kan det hurtigt aflæses, om en kommune ligger over eller under 6-by gennemsnittet.

Rapportens formål

Rapporten er et fælles bidrag til at synliggøre, hvordan landets største bykommuner forvalter midler og leve­rer service til borgerne – herunder hvordan forskelle og ligheder kommer til udtryk på tværs af kommunernes forskellige sektorer. Formålet er at skabe grobund for sammenligning af udgifts- og serviceniveauer på tværs af kommunerne.

Nøgletalsrapporten giver ingen uddybende forklaringer på forskellene, men kan bruges til at udpege serviceområder, hvor der kan være behov for en mere minutiøs analyse.

Kommunerne organiserer ikke opgavevaretagelsen ens, ligesom der også er forskelle i praksis for kontering og budgettering. Selvom der i rapporten, så vidt muligt, er taget hensyn til disse forskelle, kan det give forskydninger i opgørelsen af udgifter på de forskellige serviceområder.

Danmarks Statistik

Statistikbanken, som er udgivet af Danmarks Statistik, giver adgang til en lang række informationer om det danske samfund. Heriblandt statistik om alle landets kommuner, som kan sammenlignes med hinanden eller med landet som helhed. Det er let at udtrække nøgletallene til visning på skærm, i diagrammer eller på landkort. Der er også mulighed for at eksportere nøgletallene i regnearks- eller databaseformater. Find de kommunale statistikker i mappen "Kommuner og regioner" under emnet "Nationalregnskab og offentlige finanser".

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet et webbaseret værktøj, der giver mulighed for at få vist mere end 200 kommunale nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 til i dag.

Nøgletallene dækker alle de kommunale områder og giver muligheder for at sammenligne og sortere nøgletal for kommuner, at eksportere nøgletallene i forskellige formater samt at vælge mellem flere præsentationsmuligheder heriblandt tabeller, grafer og landkortvisning.

Folketal

COWIs demografiske vidensbank publicerer løbende statistik om befolknings- og boligudviklingen i kommunerne med data fra Danmarks Statistik. Her kan man få visuelt overblik over den mellemkommunale flytning, aldersmæssig flytning, fertilitet og meget mere.