Befolkningsprognose og nøgletal

Nøgletallene og befolkningsprognose er vigtige redskaber til benchmarking og budgettering af udgifter og indtægter i Randers Kommune

Befolkningsprognosen i Randers

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab til planlægning og budgettering af udgifter og indtægter i Randers Kommune.

Hvert år udarbejder Randers Kommune en prognose, der beskriver, hvordan befolkningstallet, alderssammensætning og geografisk bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. Prognosen anvendes blandt andet til fordeling af ressourcer til de af kommunens serviceområder, som påvirkes af befolkningsudviklingen.

Denne rapport samler op på, hvordan det gik i 2017 og beskriver den forventede befolkningsudvikling i Randers Kommune frem til 1. januar 2031.

Prognosen baseres på en række forudsætninger om fertilitet, dødelighed, flyttemønstre, flygtninge samt boligbyggeri i Randers Kommune.

God læselyst!

Øvrigt tal- og kortmateriale

Kontakt Budgetkontoret for yderligere oplysninger via budgetkontor@randers.dk

Om 6-by nøgletal

(revideret 22. juni 2017)

En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2017 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.

I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis:

  • Skole
  • Dagtilbud
  • Ældre
  • Kultur og fritid

Rapporten sammenligner landets største kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:

  • Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
  • Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?
  • Hvor stor en del af bibliotekernes udlån og aflevering sker via selvbetjening?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.

Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.

Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres.

Se seneste udgave af 6-by nøgletallene med tilhørende bilag via linkene ovenfor. I forhold til den oprindelige udgave er følgende blevet rettet i den reviderede udgave:

  • Odense har haft en rettelse på egne billetindtægter på busområdet - tabel 19-21
  • København har bemærket formelfejl på tandplejen række to i dækningsgrad tabel 57

Danmarks Statistik

Statistikbanken, som er udgivet af Danmarks Statistik, giver adgang til en lang række informationer om det danske samfund. Heriblandt statistik om alle landets kommuner, som kan sammenlignes med hinanden eller med landet som helhed. Det er let at udtrække nøgletallene til visning på skærm, i diagrammer eller på landkort. Der er også mulighed for at eksportere nøgletallene i regnearks- eller databaseformater. Find de kommunale statistikker i mappen ”Kommuner og regioner” under emnet ”Nationalregnskab og offentlige finanser”.

Kommunale Nøgletal

Social- og Indenrigsministeriet har udgivet et webbaseret værktøj, der giver mulighed for at få vist mere end 200 kommunale nøgletal for hver af landets kommuner fra 1993 til i dag.

Nøgletallene dækker alle de kommunale områder og giver muligheder for at sammenligne og sortere nøgletal for kommuner, at eksportere nøgletallene i forskellige formater samt at vælge mellem flere præsentationsmuligheder heriblandt tabeller, grafer og landkortvisning.

Folketal

COWIs demografiske vidensbank publicerer løbende statistik om befolknings- og boligudviklingen i kommunerne med data fra Danmarks Statistik. Her kan man få visuelt overblik over den mellemkommunale flytning, aldersmæssig flytning, fertilitet og meget mere.