Ejendomsservice, Affald & Drift

Ejendomsservice, Affald & Drift er tre store enheder, som består af fem sektioner.

Chef for Ejendomsservice, Affald & Drift har ansvaret for 5 sektioner som har hver deres leder og til sammen ca. 500 medarbejdere.

Chef for Ejendomsservice, Affald & Drift
Martin Toft
Telefon: 2249 0600
E-mail: martin.toft@randers.dk

Ejendomsservice er et kommunalt ejendomscenter og har ansvar for kommunens bygningsbudgetter og for optimering af bygningsporteføljen på tværs af fagforvaltningerne. Ejendomsservice omfatter opgaver med anlæg, ombygning, vedligehold, energioptimering samt daglig drift af de kommunale bygninger og tilhørende udearealer, herunder rengøring og teknisk service. Ejendomsservice er de øvrige forvaltningers indgang til Udvikling, Miljø og Teknik og har derfor et tæt samarbejde med både Byg, Plan samt Veje og Trafik. Ejendomsservice råder over et budget på ca. 160 mio. kr. og har ca. 300 ansatte.

Chefen for Ejendomsservice, Affald & Drift har ansvaret for følgende sektioner:

Sektionen består af tre teams: Team Arealforvaltning, Team Projektering og Team Energi og Driftsoptimering.

Team Arealforvaltning varetager arealoptimering i samarbejde med fagforvaltninger.

Team Projektering rådgiver fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering, udbud og byggeledelse, ved ny-, om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse. Teamet er både arkitektrådgivere samt bygherrerådgivere på byggeprojekter.

Team Energi og Drift indgår i et tæt samarbejde med sektion Teknisk Service, Team Vedligehold samt Vagt omkring energioptimering af de kommunale bygninger.

Kontakt Energi og Projektering

Sektionsleder 
Allan Asp Poulsen
E-mail: allan.asp.poulsen@randers.dk

Rengøring og Intern Service varetager den daglige rengøring af de kommunale bygninger.

Det udførende personale er opdelt i 4 teams, som dækker hvert sit servicedistrikt med et antal institutioner. I hvert servicedistrikt er der en serviceleder, rengøringsleder og et antal servicemedarbejdere og rengøringsmedarbejdere. 

Rengøringen udføres dels af kommunens egne medarbejdere og dels af eksterne leverandører.

Sektionen omfatter desuden nedenstående fire teams:

  • Team Flyver
  • Team Kantiner
  • Team Rådhusservice
  • Team Vagt og Sikring

Flyver team står for planlægning af afløsning i forbindelse med sygdom og ferie samt varetagelse af ad hoc opgaver som f.eks. rengøring i forbindelse med ombygninger.

Team Kantiner omfatter kantinerne i administrationsbygningerne, herunder servicering af kaffeautomaterne.

Team Rådhusservice står for serviceopgaver i det Gl. Rådhus og administrationsbygninger, samt fordeling af rundepost og trykkeriopgaver for de kommunale afdelinger og institutioner.

Team Vagt og Sikring varetager opgaver som service- og runderingsvagt i kommunale bygninger og står for drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske installationer.

Kontakt Rengøring og Intern Service

Sektionsleder 
Manne Berg Cramer
E-mail: mbc@randers.dk

Teknisk Service varetager den daglige drift af kommunens bygninger, som udføres af de tekniske servicemedarbejdere.

Det udførende personale er opdelt i 4 teams, som dækker hvert sit servicedistrikt med et antal bygninger. I hvert servicedistrikt er der en distriktserviceleder og et antal tekniske servicemedarbejdere.

Team Vedligehold varetager vedligehold på de kommunale bygninger. Teamet indgår i et tæt samarbejde med Team Teknisk Service, Team Energi og Driftsoptimering samt Vagt, omkring vedligehold, mindre renoveringsopgaver samt energioptimering af de kommunale bygninger. Desuden fungerer teamet som bygherrerådgivere på projekter med ekstern projektering.

Administrationen håndterer afdelingens tværgående opgaver indenfor økonomi, personale, kommunikation og IT.

Kontakt Teknisk Service, Vedligehold og Administration

Sektionsleder
Johan Stengaard
E-mail: johan.stengaard@randers.dk

Affaldsområdet tager sig af alle indsamlingsordninger, genbrugspladser og behandlingsanlæg på Randers Affaldsterminal.

I affaldssektionen sidder der 13 administrative medarbejdere, og i produktionen er der ca. 32 medarbejdere.

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Affaldskontoret modtager blandt andet henvendelser om manglende afhentning af skrald, ønske om skift af affaldsbeholderstørrelse med mere. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver affaldskontoret genbrugspladserne, Randers Affaldsterminal og Mejlby Kraftvarmeværk.

Kontakt Affaldskontoret

Affaldskontoret
Telefon: 8915 1617
E-mail: affaldskontoret@randers.dk

Driftsafdelingens hovedopgave er at løse forvaltningens entreprenøropgaver indenfor vej- og trafikområdet samt natur- og miljøområdet.

Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. vinterbekæmpelse, pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene samt pleje af naturarealer. Driftsafdelingens opgavevaretagelse reguleres gennem en partneringsaftale, hvor opgaveløsningen sker i tæt dialog med bestillere i øvrige dele af den kommunale organisation, herunder Veje og Trafik.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen, og afdelingen råder over et budget på 60 mio. kr.

Kontakt Driftsafdelingen

Sektionsleder af Driftsafdelingen
Frank Poulsen
Telefon: 2249 0612
E-mail: fp@randers.dk