Plan, By og Natur

Plan, By og Natur er myndighed og bygherre indenfor Plan, Byg, Natur, Trafik og Miljøområdet.

Plan, By og Natur arbejder med byudvikling, kommune- og lokalplanlægning, mobilitet, infrastruktur og masser af udviklingsprojekter. Sektionerne leverer myndighedstilladelser indenfor en lang række områder blandt andet miljøgodkendelser til virksomheder, vandløb, natur, vandforsyning, spildevand og klima, jordforurening og landbrug.

Området har 5 sektionsledere og en projektchef, med tilsammen ca. 130 medarbejdere og de refererer til chefen for Plan, By og Natur.

Chef for Plan, By og Natur
Randi Vuust Skall
E-mail: randi.vuust.skall@randers.dk

Chefen for Plan, By og Natur har ansvaret for sektionerne:

Planafdelingen arbejder bredt inden for bæredygtig byudvikling, fysisk planlægning, arkitektur, energi og varmeplanlægning samt klimatilpasning.

Planafdelingen har bl.a. ansvaret for

 • Fysisk planlægning
 • Kommuneplanlægning og planstrategi
 • Lokalplanlægning
 • Helhedsplaner og strukturplaner
 • Planlægning for infrastruktur som veje og stier
 • Planlægning for vedvarende energianlæg som fx vindmøller, solceller og afledt infrastruktur
 • Miljøvurdering
 • Strategisk planrådgivning og erhvervsservice
 • Kommunal adressemyndighed
 • Byudvikling
  -
  Strategisk og helhedsorienteret byudvikling, herunder byudvikling i Flodbyen og Randers midtby.
  - Dialog med bygherrer og investorer om byudvikling og investeringer med afsæt i arkitekturpolitikken og de fysiske rammer for det gode liv.
  - Bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer
 • By- og områdefornyelse
  - Midtbykoordinationen med byens aktører om byrum, fysiske forbindelse og events.
 • Klima og bæredygtighed
  - Energi- og varmeplanlægning
  - Klimatilpasningsprojekter

Sektionslederen har det overordnede ledelsesansvar og suppleres af tre chefkonsulenter, der kan varetage faglig ledelse.

Kontakt

Plan
Udvikling, Miljø og Teknik Kundecenter
Odinsgade 7
8900 Randers C
Telefon: 8915 1515
E-mail: plan@randers.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:00

Planchef
Lone Ahlmann Mossin
E-mail: lone.ahlmann.mossin@randers.dk

Byggesag og BBR's medarbejdere beskæftiger sig med en bred vifte opgaver knyttet til godkendelse af byggeri. Det er således Byggesag og BBR's hovedopgave at sikre, at de bygninger, vi alle opholder os i, er sikre og sunde, og at vi tager hensyn til hinanden og vores fælles værdier, når vi bygger.

Opgaveporteføljen i Byggesag og BBR indeholder følgende hovedopgaver:

 • Byggesagsbehandling
 • Landzonesagsbehandling
 • Planadministration i tilknytning til byggeri
 • Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Ejerfortegnelsen
 • Opkrævning af ejendomsbidrag

Sagsbehandlingen i Byggesag og BBR er omdrejningspunktet for meget af den service, forvaltningen leverer til erhvervslivet og andre samarbejdspartnere.

Kontakt Byggesag og BBR

Henvendelse om byggesag:
Forespørgsel vedrørende byggeri
Telefon: 8915 5100

Sektionsleder af Byggesag og BBR
Carsten Riisgaard
E-mail: carsten.riisgaard@randers.dk

Veje og Trafik varetager alle opgaver indenfor vej- og trafikområdet, herunder trafikplanlægning, anlæg samt drift- og vedligeholdelse.

Administration, drift og anlæg af kommunens ca. 1.100 km kommuneveje, herunder f.eks. administration af parkeringsordninger og parkeringskontrol, offentligt vejareal og belysning er forankret i Veje og Trafik. Derudover forestår sektionen den overordnede trafikplanlægning, trafiksikkerhedsarbejde og anlæg af alt lige fra boligveje til store infrastrukturanlæg.

Planlægning og bestilling af kollektiv trafik i samarbejde med trafikselskabet Midttrafik sker i Veje og Trafik. Sektionen administrerer desuden Randers Fjords Færgefart (med færgerne i Udbyhøj og Mellerup) og Randers Flyveplads.

Kontakt Veje og Trafik:

Veje og Trafik
Udvikling, Miljø og Teknik Kundecenter
Odinsgade 7
8900 Randers C
Telefon: 8915 1900
E-mail: vejeogtrafik@randers.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:00

Sektionsleder af Veje og Trafik
Magnus Vilstrup Andersen
E-mail: magnus.vilstrup.andersen@randers.dk

Miljø, Natur og Landbrug arbejder med myndighedsopgaver indenfor forurening fra virksomheder, vandløb, natur, vandforsyning, spildevand og klima, jordforurening og landbrug.

Miljø, Natur og Landbrugs hovedopgaver er:

 • Spildevandsplanlægning og vurderinger af udledninger af spildevand til overfladevand og grundvand.
 • Vurdering af jordforurening i forhold til grundvand og anvendelsen af arealer. Der udføres områdeklassificering.
 • Vandforsyning og beskyttelse af grundvand. Der føres tilsyn med vandkvaliteten og vandværker. Der foretages risikovurdering af forureningskilder samt vandforsynings- og indsatsplanlægning.
 • Behandling af ansøgninger om tilladelse til gravning af sand, sten, grus og ler.
 • Opgaver inden for naturbeskyttelsesloven; bygge- og beskyttelseslinjer, beskyttet natur, beskyttede arter, vurderinger af miljøgodkendelser, offentlighedens adgang til naturen, dambrug, Randers Fjord, habitatområder, vandløbsregulering og -restaurering, tilsyn og kontrol med vandløb, bræmmer, vandhuller, søer og naturvejledning.

Kontakt Natur og Miljø

Overfladevand@randers.dk

Landbrug@randers.dk

Industrimiljo@randers.dk

Naturbeskyttelse@randers.dk

Natur og Miljø
Udvikling, Miljø og Teknik Kundecenter
Odinsgade 7
8900 Randers C
Telefon: 8915 1515

Åbningstider:
Mandag-torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:00

Sektionsleder af Natur og Miljø
Michael Damm
E-mail: jorgen.michael.damm@randers.dk