Sådan arbejder vi med verdensmålene

Randers for målene – sådan arbejder vi med de 17 verdensmål

I Randers Kommune arbejder vi både med verdensmålene på den lange bane og i hverdagen. Randers Byråd har vedtaget, at kommunen skal gå foran og række ud efter verdensmålene sammen med både offentlige institutioner, borgere, organisationer og erhvervsliv.

Arbejdet med at nå FN's 17 Verdensmål er forankret organisatorisk flere forskellige steder i Randers Kommune alt efter hvilket mål, der er tale om at nå. Mens arbejdet med at nå mål inden for klima er forankret i Udvikling, Miljø og Teknik, så er andre mål som at fremme sundhed forankret i forvaltningsområdet Sundhed og Omsorg.

Herunder kan du læse nogle eksempler på hvordan vi arbejder med verdensmålene i Randers Kommune.

Randers Kommune har gennem DK2020-projektet tilsluttet sig Parisaftalens målsætninger om at holde en global middeltemperatur på under 2,0 grader og tilstræbe en temperaturstigning på maksimalt 1,5 grader.

Dermed har Byrådet forpligtet sig til, at vi i Randers Kommune vil implementere tiltag med det overordnede mål om klimaneutralitet. Som en del af det overordnede mål skal udledningen af drivhusgasser i kommunen som geografi være sænket med 70 % i 2030 målt siden 1990. Senest i 2050 skal kommunen som geografi være klimaneutral.

Én af vejene hertil er et delmål om, at 70 % af energiforbruget (el, varme, processer og transport) i 2030 dækkes af vedvarende energi – og senest i 2050 af 100 %. Klimaplanen rummer en række andre delmål, i alt 65, herunder et særligt fokus på områder som transport og arealanvendelse, planteavl og dyrehold.

Klimaarbejdet fører en række gevinster med sig og bidrager til flere af FN's 17 Verdensmål, som Randers Kommune – som en del af Randers for Målene-indsatsen – har et tværgående fokus på.

Læs mere om Klimaplan 2050.

Det er i Kommuneplanen, at byrådets visioner bliver omsat til den fysiske planlægning. Her angives byrådets overordnede mål for udvikling og arealanvendelse i Randers Kommune.

Kommuneplanen 2021 er dermed et vigtigt værktøj i forhold til at omsætte verdensmålene til mål, retningslinjer og rammer for den lokale fysiske planlægning.

Kommuneplanen 2021 bidrager blandt andet til FN’s mål om udvikling i byer og landdistrikter, erhverv, bæredygtig energi og vand og klimatilpasning.

Læs mere kommuneplanens bidrag til opfyldelse af de 17 verdensmål.

Klimaligaen er en samlet betegnelse for den fælles klimaindsats, som borgere, virksomheder og foreninger er en del af i forbindelse med Randers Kommunes Klimaplan 2050 og målet om klimaneutralitet.

Klimaligaen er en slags partnerskab imellem de forskellige aktører, der aktivt arbejder for klimahandling i Randers Kommune. Det er sammen, at vi viser vejen til, hvordan vores kommune bliver klimaneutral.

Læs mere om Klimaligaen.

Randers Kommune er i dag en skovfattig kommune. Kun 9% af kommunens areal, hvilket svarer til 7.000 ha er skovdækket – landsgennemsnittet er 13,5 %. Ifølge Skovstrategien vil vi fordoble skovarealet inden for en trægeneration, svarende til 170 hektar pr. år.

Randers Kommune vil give alle borgere mulighed for let adgang til skoven. Derfor vil vi rejse nye bynære skove ved alle større landsbyer. For at opnå det ambitiøse mål arbejder Miljø og Teknik, som en del af kommuneplanen 2021, med en fleksibel planlægning i udpegningen af skovrejsningsarealer. Vi rejser mindre kommunale skove og samarbejder med konsulenter, vandforsyninger og borgergrupper om privat skovrejsning.

Læs mere om skovstrategien.

Flodbyen Randers er en ny bydel til 7-8.000 mennesker i floddeltaet ved Gudenåen og Randers Fjord. Samtidig er den en del af Randers Kommunes strategi for klimatilpasning. Flodbyen indeholder nemlig etableringen af både Klimabåndet og Klimabroen.

Udgangspunktet for Klimabåndet er en fælles strategi til at håndtere nuværende og ikke mindst fremtidens udfordringer med vand fra alle sider. Risikoen stiger for både stormflod, skybrud og forhøjet grundvandsstand i takt med klimaforandringerne. Det giver udfordringer i en lavtliggende by som Randers.

Med Klimabåndets udformning i projektet viser vi, hvordan en kommende klimatilpasning og højvandsbeskyttelse af Randers kan bruges til at skabe en bedre og mere kvalitativ byudvikling. Klimabåndet kan ikke reduceres til alene at handle om højvandsbeskyttelsesløsninger. Klimabåndet er nøglen til en succesfuld byudvikling af Randers, hvor natur, klimatilpasning, byens sociale liv og identitet smelter sammen på nye måder.

Som sagt er Randers by truet af vandet både fra fjorden, men også fra regnvand, der samler sig for bunden af bakken, hvor meget af byen ligger. Det betyder, at når Randers skal beskyttes mod oversvømmelse, skal man håndtere det scenarie, at der både er høj vandstand i fjorden, og at der samtidig falder voldsom regn over byen.

Med etableringen af Klimabroen oprettes en dæmning i det nordlige havnebassin, så man kan parkere regnvand her, hvis der er høj vandstand i fjorden. Dæmningen får en sluse, og når vandstanden i fjorden falder igen, kan man så lukke regnvandet ud af havnebassinet.

Læs mere om Flodbyen Randers.

Møbelcirklen er en digital platform, hvor kommunens afdelinger kan finde genbrugsmøbler, som er blevet til overs i koncernen.

Dermed kan kommunen spare på indkøbsudgifter til nyt inventar og samtidig bidrage til at nedbringe CO2-udledning og fremme genbrug.

Møbelcirklens medarbejdere er fortrinsvist ledige fra kanten af arbejdsmarkedet, som passer godt i et job på færre timer eller med afgrænsede opgaver. Projektet har således både sociale, økonomiske og klimamæssige gevinster.

Læs mere om Møbelcirklen.

Ønsker du kontakt med Randers Kommune omkring arbejdet med FN's 17 Verdensmål er du velkommen til at kontakte Kommunikationsafdelingen, som gerne guider dig videre til rette fagområde. Skriv til kommunikation@randers.dk.