Adgang til naturen

Offentligheden har som udgangspunkt adgang til at færdes i den danske natur. Læs reglerne for adgang til naturen.

Der er dog nogle regler som skal overholdes når man færdes i naturen. Se en oversigt over reglerne og adgangsmulighederne, brug af metaldetektor, hundeskove samt fældning, beskæring m.m. herunder:

Randers Kommune tillader ikke brug af metaldetektor på kommunale arealer, i det den kommunale natur og de grønne områder også virker som et kulturbevarende lag.

Der gives i naturen kun tilladelse i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering og udtalelse fra Østjyllands Museum.

Husk altid at få tilladelse af lodsejeren, inden du færdes på private arealer.

Læs om reglerne hos Slots- og Kulturarvsstyrelsen.

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster.

I Randers Kommune findes der flere hundeskove, hvor din hund må løbe uden snor.
På skovholmen, en del af nordrefælled, en lille del af Fladbro Skov, ved gl. stationsvej i Vorup, Toldbodgade ved mediehuset, Platanvænget i Fårup, ved Værum sportsplads samt i det indhegnede areal i Oust Mølle Folkeskov er der mulighed for at lufte hund uden snor, men under fuld kontrol.

Hunde, som ikke fx prompte kommer på kald, skal føres i snor eller holdes ved fod.
Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Se Naturstyrelsens 'Med hund i naturen' som viser hvor der er områder med hundeskove.

Hvis du ønsker at klage over løse hunde på kommunale grønne område, skal du henvende dig til Østjyllands Politi.

 1. Hold god afstand til dyrene
 2. Undgå at komme mellem voksne dyr og unger
 3. Hvis du er med hund, skal den holdes i kort snor
 4. Gå stille og rolig gennem indhegninger, uden fagter og lyde

I Randers tilhører naturplejerdyrene private og ved mange indhegninger findes der et skilt med et telefonnummer på dyreholderen.

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr.

Din opførsel i naturen må ikke være til unødig gene for andre naturgæster, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Du må selvfølgelige ikke efterlade affald i naturen. Det gælder også kompost og grenaffald.

Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen.

Hvis du vil arrangere en tur eller en aktivitet i et naturområde kan der gælde regler for at ejeren skal give lov til det pågældende. Er i mere end 50 personer eller er arrangementer annonceret vil det for eksempel være et krav at ejeren giver lov til aktiviteten.

Naturbeskyttelseslovens §§ 22-26 indeholder regler for offentlighedens ret til færdsel på strande, skove, udyrkede arealer, klitfredede arealer, veje og stier. Denne færdselsret forudsætter, at man på lovlig vis kan komme til disse arealer. Det vil typisk sige, at der fører en vej derhen.

Adgang til en strand kan fx også lovligt ske via et udyrket areal.

Natur er først rigtig godt, når man kan bevæge sig rundt i den. Nogle steder vil du måske opleve, at der kan være begrænset adgang til naturområder. På denne side kan du læse om mulighederne for at færdes i naturen i Randers kommune. 

Naturbeskyttelseslovens kapitel 4 finder du en række bestemmelser om mulighederne for at færdes i naturen.

Loven skal sikre, at vi alle har adgang til naturen, og den drejer sig blandt andet om adgangen til strande, skove, udyrkede arealer, klitfredede arealer samt veje og stier i det åbne land.

Nogle steder kan du opleve, at der kan være begrænset adgang til naturoplevelser. Det skyldes, at lodsejerne kan søge om at få begrænset adgangen til at færdes f.eks. ad en vej, hvis færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.

Se også Naturstyrelsens folder med reglerne 'Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt'.

Som organisation og enkeltperson kan du indgive en klage over skiltning om adgangsforbud og lignende, hvis de mener, dette ikke er i overensstemmelse med loven.

Klagen sender du til:

Randers Kommune
Plan, By og Natur
Laksetorvet
8900 Randers C

Det er vigtigt, at du i klagen redegør for problemstillingen og vedhæfter et kort, der viser arealets/vejens beliggenhed.

Hvis Randers Kommune tilsidesætter et forbud mod færdsel, kan dette påklages til Naturklagenævnet af:

 • ansøgeren
 • ejeren af ejendommen (undlades, hvis denne er identisk med ansøger)
 • offentlige myndigheder
 • lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
 • landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Du kan klage, hvis du er blevet pålagt at fjerne din skiltning om begrænset adgang til et naturområde, hvis du mener, at lukningen har været lovligt foretaget. Kommunen fører tilsyn med, at adgangsbestemmelserne overholdes og sørger for, at ulovlige forhold bliver lovliggjort. Du kan læse mere i folderen 'Naturen må gerne betrædes - men træd varsomt'.

Hvis du, når du bevæger dig rundt i den smukke natur i Randers kommune, skulle opleve syge, døde eller beskadigede træer, kan du give os et praj. Oplever du træer og beplantning, der kan være til gene på vores kommunale grønne arealer, så hører Natur og Miljø meget gerne fra dig.

Skriv en mail til natur@randers.dk eller giv os et praj her.

Randers er en smuk by omgivet af mange grønne områder. Karakteristisk for disse områder er, at det typisk er træer og beplantninger, der skaber rammerne og volumen på arealerne. Træerne er med til at skabe oplevelser, struktur og variation i landskabet og i byerne. Træerne danner desuden forbindelseslinjer mellem de grønne områder og er vigtige for dyrelivet. Træerne er derfor vigtige elementer for Randers Kommune at bevare, ikke kun af arkitektoniske årsager, men også af biologiske.

Nærværende træfældningspolitik skal være med til, i forbindelse med driften af de grønne områder, at bevare og forbedre de nuværende og kommende træbevoksninger og enkeltstående træer i Randers Kommune.

Træfældningspolitikken skal danne grundlag for håndtering af henvendelser fra grundejere der ønsker beskæring og fældning af træer på kommunale arealer.

I forbindelse med ønsker om fældning af træer, skal der i hvert enkelt tilfælde ske en faglig vurdering i afdelingen for Natur og vand.

For hver sag bliver afgørelsen taget på følgende grundlag:

 • en besigtigelse at træet, hvor der vil ske en vurdering af træart, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.
 • en vurdering af væsentlige gener eller farer for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed.
 • om træet står i fredskov og derfor er underlagt skovloven af 1989/97.
 • om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Der vil ikke blive imødekommet ønske om beskæring og fældning af vitale træer, hvis årsagen alene er:

 • manglende udsigt
 • skygge på grunden
 • nedfaldne blade, kviste og frø på hustage og i haver
 • træernes afsondring af harpiks og safter
 • antenne- og parabolforhold.

I forbindelse med den løbende gennemgang af de grønne områder, vil afdelingen for Natur og vand vurderer træernes tilstand. Konstateres der hærværk eller selvtægt på kommunens træer vil det blive efterforsket for at finde, hvem der har forårsaget hærværket. Finder vi de skyldige, vil de blive pålagt erstatning for tabet. Det vil ske ud fra de gældende normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Forskningscenteret for skov- og landskab.

I Randers Kommune plantes løbende nye træer og det er vigtigt at komme i dialog med borgerne, således at mennesker og træer trives sammen.

Med disse retningslinjer for beskæring og fældning af træer, vil Randers Kommune fortsat kunne bevare og styrke det smukke særpræg, som byen er kendt for.