Visionen

Byen skal forbindes med vandet. Randers er Danmarks eneste større flodby, så mødet mellem by, natur og vand er helt unikt.

Randers har et stort uudnyttet potentiale for at blive Danmarks mest attraktive, naturskønne by, hvor naturen samler byen og vandet.

Randers står - som så mange andre byer - over for en række udfordringer i form af bl.a. klimatilpasning af lavtliggende områder og håndtering af de store mængder trafik, der i dag skaber barrierer for bevægelse på tværs fra byen til vandet. I modsætning til andre byer har Randers dog den fordel, at løsninger kan tænkes sammen med oplevelser i naturen, rekreative funktioner og arealer til byudvikling til glæde for byens nuværende og kommende borgere samt besøgende.

Randers har store potentialer for at kunne markere sig som en attraktiv østjysk bosætningsby. Realiseringen af Byen til Vandet vil kunne markedsføre byen med bylivet lige midt i naturen og ved vandet – til en pris, der er til at betale.

Historisk byudvikling

Byen til Vandet er et historisk stort byudviklingsprojekt i Randers. Efter udarbejdelsen af Forundersøgelsen i 2015 besluttede byrådet, at fremtidens Randers kan findes i 3 scenarier. Der blev herefter igangsat konkretiserende undersøgelser af vækstpotentialer, bystrategiske vurderinger samt en undersøgelse af konsekvenserne af nye veje og broer i midtbyen. På den baggrund besluttede byrådet i 2017 at det er scenarie 4a der skal danne grundlaget for det videre arbejde med at få byen til vandet.

Udviklingen af Randers midtby skal kunne fremhæves som et af nutidens visionære og ambitiøse eksempler på en totaløkonomisk, bæredygtig byudvikling, hvor bylivsmæssige, trafikale og klimatilpasningsmæssige aspekter går op i en højere helhed.

Visionen er at skabe en imødekommende by, der indrettes med ”værerum”, hvor Randersborgere kan mødes og være sammen om forskellige aktiviteter – eller måske også bare være til stede – sammen. Vi kan understøtte de relationer, som allerede findes. Nye relationer kan medvirke til at understøtte byens selvforståelse som den rummelige by med sjæl, der giver plads til nye tanker og ideer, og anerkender de mennesker, vi er. Byen til Vandet kan bidrage til at tilbyde en vedkommende by med boliger, arbejdspladser og byrum for alle i alle aldre med alle livsvilkår.

Byens selvforståelse spejles i borgernes adfærd og byens atmosfære. Den gode by kendes på viften af invitationer til ophold i fællesskabet, og byens rum kan blive ”hjerterum” med plads til både aktiviteter og ro. Byen til Vandet kan skabe og formidle den generøse by, der giver mere end den tager.

Visionskort