Sådan behandler vi din ansøgning

Her kan du se, hvad der sker undervejs i behandlingen af din ansøgning om hjælpemidler.

Vi behandler som udgangspunkt ansøgningerne i den rækkefølge de kommer ind, og du skal være forberedt på, at sagsbehandlingen kan tage noget tid. Vi screener dog alle ansøgninger, vi modtager, for at sikre, at akutte ansøgninger fra f.eks. terminalerklærede borgere eller borgere med hurtigt fremadskridende lidelser behandles hurtigst muligt.

Når du søger digitalt om et eller flere hjælpemidler, bliver din ansøgning som regel behandlet på følgende måde:

  1. Vi modtager din ansøgning, og du modtager et kvitteringsbrev med oplysninger om vores sagsbehandlingstid.
  2. Vi belyser din sag ved blandt andet at indhente oplysninger f.eks. hos læge, sygehus eller i andre forvaltninger i kommunen. 
  3. I de fleste tilfælde vil vi kontakte dig og aftale et møde, evt. hjemme hos dig, hvor du har mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til en bisidder til mødet, f.eks. en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os i forbindelse med mødet, vil indgå i vurderingen af dit behov for et hjælpemiddel.
  4. Når sagen er tilstrækkelig belyst, træffer vi en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Vi ser blandt andet på varighedsprincippet. Det betyder, at de helbredsmæssige forhold ikke bliver bedre inden for en overskuelig fremtid. Det betyder også, at der i lang tid fremover skal være behov for hjælpemidlet for at afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne.

Sagsbehandlingstid

I Randers Kommune er der vedtaget lovbestemte sagsbehandlingsfrister for ansøgninger. Det betyder, at du kan forvente, at vi har truffet en afgørelse i din sag, før den pågældende frist er gået. Fristen regnes fra ansøgningsdatoen.

  • For ansøgninger om mindre hjælpemidler er fristen 4 uger.
  • For ansøgninger om hjælpemidler og forbrugsgoder er fristen 24 uger.
  • For ansøgning om støtte til køb af bil er fristen 30 uger.
  • For ansøgninger om boligindretning er fristen 52 uger.

Hvis vi mod forventning ikke kan færdigbehandle din ansøgning inden for tidsfristen, vil du modtage et brev fra os, inden tiden er gået. Her vil vi fortælle, hvornår du kan forvente en afgørelse på din ansøgning.

Du vil også, når du søger, blive oplyst om, hvilken frist der er på det, du har ansøgt.