Genoptræning og vedligeholdende træning

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Randers Kommune 2024.

Randers Kommune har en række tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning.

Tilbuddene er til dig, der har brug for støtte til træning af nedsat funktionsniveau forårsaget af sygdom eller til at vedligeholde fysiske eller psykiske funktioner. Der er tale om tilbud uden en forudgående hospitalsindlæggelse. Tilbuddene sammensættes og bevilliges af træningspersonalet ud fra en konkret vurdering af dine individuelle behov.

Formålet med genoptræning og vedligeholdende træning er at forebygge, at dine problemer forværres og sammen med dig søge at forbedre dine muligheder for en aktiv og indholdsrig hverdag.

Tilbuddene og indsatserne vil altid have et rehabiliterende sigte. Det betyder, at vi sammen fokuserer på, hvad du kan, og hvordan du med træning og aktiviteter kan understøtte dine mål fremover. Dit tilbud vil altid bygge på en individuel vurdering.

Vores mål er at støtte dig i at kunne gøre det, som du gerne vil, og hjælpe dig med selv at klare din hverdag helt eller delvist selvstændigt. Du har mulighed for at tage en pårørende, bisidder eller en ven med til den indledende samtale eller træning.

Genoptræning

I Randers Kommune er der 2 typer af genoptræning:

 1. Genoptræning efter Sundhedslovens § 140, med en genoptræningsplan der er udarbejdet af hospitalets personale.
 2. Genoptræning efter Servicelovens § 86.1 Denne folder beskriver genoptræningen efter § 86.1, der er et tilbud som foregår over en aftalt periode – typisk op til 3 måneder – med det formål at du forbedrer dit funktionsniveau og derved kan klare din hverdag bedst muligt.

Genoptræning indeholder øvelser, der bidrager til at bedre muskelstyrke, udholdenhed, bevægelighed, balance og koordination.

Genoptræning foregår individuelt eller i grupper på kommunens genoptræningscentre. Kan i enkelte tilfælde foregå i dit hjem/ nærmiljø.

Genoptræning foregår i Nellemannhuset, Hospitalsgade 8A, og på Center Tirsdalen, R. Hougaardsvej 42.

Du kan modtage genoptræning, hvis:

 • Du har haft et betydeligt fald i funktionsniveau på baggrund af pludselig opstået sygdom
 • Du er motiveret og aktivt vil indgå i et træningsforløb
 • Du ikke i forvejen modtager genoptræning efter Sundhedsloven § 140 dvs. har en genoptræningsplan
 • Du ikke i forvejen via Vederlagsfri fysioterapi modtager lignende tilbud for samme diagnose

Ofte stillede spørgsmål om genoptræning:

Kan jeg få massage og behandling ved smertefulde tilstande eksempelvis gigt eller hold i ryggen?

Nej, passive behandlingstilbud udbydes ved privatpraktiserende fysioterapeuter, og indgår ikke i kommunens genoptræningstilbud.

Kan jeg få palliativ genoptræning?

Ved behov for palliativ (lindrende) behandling, er du som terminalerklæret berettiget til palliativ fysioterapi, hvilket udbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og er uden omkostninger for dig.

Kan jeg få vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi bevilges gennem egen læge. Det kan bevilges til en afgrænset gruppe sygdomme inden for følgende fire diagnosegrupper:

 • Medfødte eller arvelige sygdomme
 • Erhvervede neurologiske sygdomme
 • Fysiske handicap som følge af ulykke
 • Nedsat led- og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vedligeholdende træning og aktivitet

Vedligeholdende træning er til dig, der har behov for støtte fra fagpersoner, for at du kan udføre din træning. Træningen har det formål, at du kan bevare dit fysiske eller psykiske funktionsniveau. Tilbuddet tilrettelægges efter dit mål, behov og ressourcer og dit udbytte af træningen vil løbende blive evalueret. Det forventes, at du har lyst til træningsforløbet og vil gøre en indsats for at nå dit mål.

Hvad kan du komme til at træne?

 • Fysisk træning i form af f.eks. styrke- kondition- og balancetræning.
 • Træning af dagligdags funktioner f.eks. gang, trappegang, madlavning, finmotoriske aktiviteter
 • Hjernetræning – for eksempel følge en opskrift, have samtale med andre i en gruppe etc.
 • Socialt samvær
 • Instruktion i hjemmetræning og selvtræningsøvelser
 • Vejledning i tilbud du kan fortsætte i efter endt tilbud

Hvad kan træningen ikke indeholde?

Der tilbydes ikke massage eller anden passiv behandling i forbindelse med tilbuddet. Her henvises til privatpraktiserende fysioterapeuter.

Hvis du modtager vederlagsfri fysioterapi, kan du ikke samtidig modtage lignende tilbud for samme diagnose.

Du kan ikke få tilbudt træning, hvis du ikke aktivt kan indgå i tilbuddet eller hvis du ikke er interesseret i at indgå i tilbuddet.

Vedligeholdende træning foregår på hold på et af ældrecentrene. Der er ikke tale om individuel træning.

Rammerne for vedligeholdende træning

 • Alle tilbud foregår som hold
 • Tilbuddet foregår på Rosenvænget, P. Knudsensvej 6, og på Kollektivhuset, Parkboulevarden 71 P. Der kan være enkelte besøg i hjemmet, men der tilbydes ikke individuel træning eller længere træningsforløb i hjemmet.
 • Tilbuddet gives 1-2 gang om ugen i 1-2 timer i typisk 3 måneder.
 • Tilbuddet kan forlænges ud over de 3 måneder, hvis du har haft gradvis fremgang og vil have gavn af en kortere forlængelse for at nå dine mål.
 • Hvis du er i særlig risiko for at miste funktion, vil du kunne visiteres til et nyt tilbud.

Når du afslutter din træning vil du altid få vejledning om, hvordan du selv kan vedligeholde dit funktionsniveau via træning, øvelser eller øvrige tilbud i dit lokalområde.

Demenstilbud

Har du eller din pårørende en demenssygdom, er der tilbud særligt målrettet til det.

Demenstilbuddet indeholder følgende grundelementer: fysisk træning, hjernetræning og socialt samvær. Det foregår på hold. Personalet har særlige kompetencer og en tilgang som er tilpasset målgruppen.

Der er demenstilbud på Borupvænget, Gl. Hobrovej 136, og på Landsbyen Møllevang, Garnisonsvej 6. Demenstilbud er ikke tidsafgrænset.

Neurotilbud

Har du eller din pårørende senhjerneskade eller en neurologisk sygdom, er der tilbud særligt målrettet til det.

Neurotilbuddet indeholder følgende grundelementer: fysisk træning, hjernetræning og socialt samvær. Det foregår på hold. Personalet har særlige kompetencer og en tilgang som er tilpasset målgruppen.

Neurotilbuddet er placeret på Center Tirsdalen, R. Hougaardsvej 42.

Ofte stillede spørgsmål om vedligeholdende træning

Hvorfor kan min nabo få lov til at få et træningstilbud, når jeg ikke kan?

Personalet tager stilling, til alle de henvendelser de får, og laver en individuel vurdering. Det er derfor ikke givet, at du kan få det samme tilbud som din nabo. Vedligeholdende træning er for dem, der ikke selv kan tage vare på deres træning. I mange tilfælde giver vi gode råd til, hvordan man kan træne på egen hånd, eller benytte sig af de forskellige aktiviteter der foregår i lokalområdet.

Kan jeg søge om et nyt forløb, lige efter jeg har afsluttet ét andet forløb?

Når du afsluttes fra træningsforløb, vil du sammen med personalet lave en plan for, hvordan du kan holde dig i gang på egen hånd. Du må altid henvende dig til personalet, det sted du har trænet, hvis du har spørgsmål til planen, eller hvis du oplever, at du har svært ved at holde dig i gang. I samarbejde med personalet finder I ud af, om du skal visiteres til et nyt forløb.

Tidligere gik jeg både til banko, træsløjd og i kreagruppe – hvorfor må jeg ikke bare fortsætte?

Det vedligeholdende tilbud er målrettet de borgere, som har udfordringer ved at tage vare på sig selv og har behov for støtte fra personalet. Du kan altid rette henvendelse til personalet på vores centre for at få vejledning i, hvilke åbne aktiviteter der foregår i dit lokalområde.

Må min datter følge med mig til mit træningstilbud?

Vi vil altid gerne mødes med dig og dine pårørende. Hvis du ønsker det, må du altid have en pårørende med til vores første møde og vi vil gerne samarbejde med både dig og dine pårørende om at du får så meget ud af tilbuddet som muligt. Selve træningstilbuddet er dog forbeholdt de borgere, der er visiteret hertil.

Min mand er gået helt i stå herhjemme. Må jeg henvende mig på vegne af ham?

Ja, hvis din mand har givet dig lov til at henvende dig på hans vegne, må du gerne tage kontakten til os. I nogle tilfælde kan du også aftale med hjemmeplejen, at de tager kontakt. Din mand skal dog selv være motiveret for at starte i et tilbud, for at vi kan hjælpe ham videre.

Hvor skal du henvende dig?

På alle hverdage kl. 8 – 15 kan du kontakte:

 • Vedligeholdende træning på telefon 89 15 88 30
 • Genoptræning på telefon 89 15 87 77
 • Demenstilbud på telefon 89 15 24 14.
 • Neurotilbud på telefon 89 15 27 33.

Du bliver kontaktet af træningspersonalet i forhold til dine muligheder senest 5 hverdage efter henvendelsen. Bevilges du et træningsforløb bliver din træning iværksat senest 10 hverdage efter din henvendelse. Du kan også give tilladelse til, at din læge eller pårørende kan henvende sig på dine vegne.

Andre træningstilbud:

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen på Åbakken i Øster Tørslev tilbyder ophold med et mere intensivt træningsforløb. Et ophold skal forbedre mulighederne for, at du kan leve en selvstændig og meningsfuld tilværelse og blive mere uafhængig af kommunal hjælp.

Du bor og træner på Træningshøjskolen, og kan tage hjem i weekenderne. Længden på dit ophold på Træningshøjskolen afhænger af dine mål. Målene opnås ved samarbejde mellem dig og personalet, og ved deltagelse i daglige aktiviteter såsom madlavning, oprydning, rengøring og personlig hygiejne. Rehabiliteringsforløbet består også af f.eks. styrke-, balance- og udholdenhedstræning og gåture udenfor.

Et træningsophold på Træningshøjskolen er målrettet borgere med fald i funktionsevne pga. problemer med bevægeapparatet (ortopædkirurgiske lidelser) og almen svækkelse (medicinske lidelser).

Der er egenbetaling for fuld forplejning, vask af privat tøj samt leje af sengelinned og håndklæder.

Du kan kontakte Træningshøjskolen for at søge om et ophold på telefon 89 15 89 69.

Døgngenoptræningen

På Døgngenoptræningen på Svalevej 11 i Assentoft er målet, at du som borger bliver i stand til at mestre din hverdag på bedst mulig vis.

Vi er et tværfagligt team, som sammen med dig arbejder rehabiliterende og støtter dig i at være mest mulig selvhjulpen.

Opholdet på Døgngenoptræningen kan variere – og vi arbejder sammen med dig om det videre forløb hjem til egen bolig – eller til anden bolig.

Samarbejdet omkring dit ophold på Døgngenoptræningen foregår i et tæt samarbejde med Visitationen i Randers Kommune.

Et døgngenoptræningsophold er målrettet borgere som er færdigbehandlede i sygehus regi, og som via genoptræningsplan har behov for tværfaglig genoptræning. Samt borgere i eget hjem, som har haft et funktionstab.

Der er egenbetaling for kost og leje af linned. Du kan søge om et ophold på døgngenoptræningen ved at kontakte Visitationen på telefon 89 15 25 50.

Praktisk information

Går du til træning eller aktiviteter, kan der opkræves betaling for eventuelle materialer mv. Hvis du er nødt til at aflyse din træning, får du ikke tilbud om en erstatningstræning. Hvis centret er nødt til at aflyse, tilbydes i særlige tilfælde anden træning.

Transport

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transporten til og fra træning. Der kan dog bevilliges kørsel med egenbetaling, hvis du ikke selv kan sørge for transporten. Kørslen bevilliges af træningspersonalet ud fra en faglig vurdering af dit funktionsniveau.

Hvis du ikke får tilbud om træning

Hvis du ikke kan få tilbud om genoptræning eller vedligeholdende træning, vil du altid få en vejledning om andre muligheder og om, hvordan du har mulighed for at klage over afgørelsen.

Lovgrundlaget

Du kan læse mere om Servicelovens § 86.1 og 86.2 på Retsinformation.dk