Værd at vide om hjemmehjælp

Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp i Randers Kommune.

I Randers kommune er vores mål at flest mulige borgere er selvhjulpne og bevarer en aktiv og selvstændig hverdag. Hjemmehjælp bevilliges efter Serviceloven § 1, § 83 og § 83a.

§ 1 beskriver formålet med Serviceloven, som er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælp efter Serviceloven bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte.

§ 83 og § 83a beskriver, at det skal vurderes om en person kan forbedre sin funktionsevne gennem et rehabiliterende forløb og dermed nedsætte behovet for personlig pleje og eller praktisk hjælp.

Ansøgning om hjemmehjælp

Randers kommune bevilliger hjemmehjælp til borgere med særligt behov for hjælp til personlige og praktiske aktiviteter i hverdagen.

Har du behov for hjælp kan du kontakte:

Visitationsenheden på tlf. 89 15 25 90

Alle hverdage fra kl. 08.00-12.00 er det muligt at få akut hjælp, vejledning og information.

Ved akut opståede problemer uden for telefontid kan hjemmeplejen kontaktes. Du kan finde telefonnumre på hjemmesiden med telefonnumre og adresser inden for omsorgsområdet.

Tværfaglig forløb i Borgerteam

Har du brug for hjælp til at klare helt almindelige daglige opgaver i hjemmet, vil du som udgangspunkt få tilbudt et rehabiliterende forløb i Borgerteamet. Her vil du blive mødt af et tværfagligt team, som kommer i dit hjem og laver et rehabiliterende forløb med dig.

Formålet med det rehabiliterende forløb er, at du helt eller delvist igen bliver i stand til at klare dig selv.

Er der efterfølgende opgaver, du fortsat har vanskeligt ved eller ikke selv kan, får du bevilliget hjælp til dette.

I Randers kan der indgå velfærdsteknologi, skærmløsninger, hjælpemidler og redskaber, som kan være med til at gøre den enkelte borger mest mulig aktiv, deltagende eller selvhjulpen i sin hverdag.

Dialog og samarbejde

Dit behov for hjælp vurderes i samarbejde mellem dig og en visitator. Visitatoren vil sætte sig grundigt ind i din situation og vil gerne mødes med dig i dit hjem, for at kunne vurdere dit behov for hjælp så godt som muligt. Visitatoren kan f.eks. vurdere, om der er mulighed for at forbedre dine forhold, så du helt eller delvist kan klare dig selv i hverdagen.

Vi forventer, at du medvirker positivt, hvis visitatoren vurderer at træning, brug af hjælpemidler eller velfærdsteknologi kan føre til, at du kan klare dig selv i højere grad. Der kan også være situationer, hvor du får gode råd om, hvordan du selv kan løse opgaverne, så du fremadrettet kan klare sig selv. Er der andre i husstanden, er det vigtigt at finde ud af, hvad de kan bidrage med.

Hvis du ved hjælp af rådgivning eller træning kan blive i stand til at klare dig selv, kan du ikke bevilliges hjemmehjælp.

Du er velkommen til at invitere en pårørende eller bisidder med ved samtalen. Det kan være et familiemedlem eller en anden person, som du har tillid til.

De oplysninger som visitatoren indsamler omkring dig og din situation bliver dokumenteret, og de behandles fortroligt.

Afgørelse

Du får en skriftlig afgørelse, når vi har vurderet dit behov for hjælp. Vi træffer afgørelsen ud fra en vurdering af, hvad du kan selv og hvad du kan opnå med rehabiliterende træning. I brevet med din afgørelse er der også en vejledning om, hvad du skal gøre hvis du ønsker at klage over afgørelsen.

Den hjælp du får bevilliget er i henhold til det serviceniveau Randers Byråd har vedtaget og Servicelovens § 83.

Frit valg af leverandør

Du kan frit vælge, om du vil have hjælpen fra den kommunale hjemmepleje eller fra et af de private firmaer, som Randers kommune har godkendt. Det gælder dog kun når du bor i eget hjem.

Du får præsenteret leverandørerne og deres foldere når visitator kommer på besøg.

Du har mulighed for at skifte leverandør med mindst to ugers varsel ved udgangen af en måned.

Udpege egen hjælper

Er du bevilliget hjemmehjælp, har du mulighed for selv at finde en person til at yde den bevilligede hjælp. Den udpegede person skal godkendes af det hjemmeplejedistrikt, hvor du bor. Den udpegede person bliver efterfølgende ansat af distriktet.

Ved behov for yderligere information kontakt Visitationen.

Fleksibel hjemmehjælp, ombytning af hjemmehjælp

Fleksibel hjælp betyder, at du en gang i mellem kan bytte til anden hjælp end du er bevilliget. Det kan f.eks. være, at du hellere vil gå en tur end have hjælp til at få støvsuget. Dog kan du ikke bruge mere tid, end der er afsat til den opgave du vælger fra. Brug af fleksibel hjemmehjælp skal altid aftales med din hjemmehjælp.

Hvis du gentagne gange fravælger den bevilligede hjælp, vil visitator revurdere og tilpasse din hjælp, så den passer til dit behov.

Løbende vurdering af hjælpen

Dit behov for hjælp vurderes løbende af det sundhedspersonale, der kommer i dit hjem. Herudover vil visitatoren komme på besøg hos dig efter aftale for at vurdere, om du får den rette hjælp.

Tavshedspligt

Alt personale har tavshedspligt. De har dog pligt til at orientere Visitationen om forhold, der kan have betydning for den hjælp du får. For eksempel ændringer i dit helbred.

Hjemmet som arbejdsplads

Det er dit hjem og vores arbejdsplads.

Modtager du hjemmehjælp, skal du være indstillet på, at dit hjem betragtes som en arbejdsplads. Det betyder, at bestemmelser i Arbejdsmiljøloven skal overholdes. Derfor kan det være nødvendigt at ændre på din boligs indretning, ligesom der kan stilles krav om hjælpemidler og rengøringsartikler. For eksempel kan det være nødvendigt at flytte møbler, for at hjælperne kan komme til. Hjemmeplejen kan desværre ikke hjælpe med at flytte tunge møbler.

Der må ikke ryges i hjemmet, når medarbejdere er i hjemmet. Hvis der ryges i hjemmet, skal der luftes grundigt ud, inden medarbejderen ankommer.

Hvis du har husdyr, kan medarbejderen bede om, at husdyret kommer i et særskilt rum. Dette for at sikre dig bedst mulig og uforstyrret hjælp.

Afbud

Hvis leverandøren aflyser ugentlig hjælp, bliver du tilbudt erstatningshjælp inden for 3 dage. Hvis du selv aflyser hjælpen, skal dette helst ske i god tid og senest dagen før.