Praktiske informationer

Her kan du læse om institutionernes åbningstider, pasning i ferieperioder, frokostordninger og forsikring m.m.

I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning.

Hvis der forventes et fremmøde på 40 % eller derunder i en ferieperiode, tilrettelægges pasningen, så der er åbent i et mindre antal institutioner.

Der vil altid være personale med fra barnets oprindelige institution, når der er feriepasning.

Der kan arrangeres fælles feriepasning i de kombinerede institutioner, vuggestuer og børnehaver på følgende dage:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før Påske
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • Perioden mellem jul og nytår den 27.-31. december
  • Uge 29 og 30.

24. december er institutionerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.

Der er ikke lukket i institutionerne på andre hverdage.

De enkelte institutioner samarbejder om planlægningen af fælles feriepasning, og I kan få oplysninger hos jeres institution om, hvor der skal være feriepasning i ovenstående perioder.

Ifølge Dagtilbudsloven skal der hvert andet år tages stilling til, om der skal være en frokostordning i vuggestuer og børnehaver.

I de kommunale institutioner er det forældrene i hver afdeling, der foretager et aktivt valg eller fravalg, og valget beror på et simpelt flertal.

I de selvejende institutioner er det bestyrelsen, der beslutter, om der skal være en frokostordning.

Hvis en kommunal frokostordning tilvælges, kan institutionen enten producere maden i eget køkken eller få det leveret.

Det er også muligt at lave en forældrearrangeret frokostordning, hvis den kommunale frokostordning er valgt fra.

Det fremgår af den enkelte institutions hjemmeside, om der aktuelt er en frokostordning eller ej.

Hvis dit barn kommer til skade i institutionen og får skader på tænder, briller, tøj og sko, er det din egen forsikring, der skal dække skaden. Vi anbefaler derfor, at du tegner en ulykkesforsikring for barnet.

Det er vigtigt, at vuggestuen ikke kun forbereder barnet på starten i børnehave, men også i god tid forbereder forældrene.

Det er vigtigt for barnet, at de voksne i både vuggestue og børnehave påtager sig ansvaret for at sikre en så tryg en overgang som muligt. Det er vuggestuens ansvar at drøfte, hvilke kompetencer et barn skal have erhvervet sig inden starten i børnehave.

Vuggestuen skal give børnehaven så fagligt velfunderede og brugbare oplysninger om barnet som muligt.

I børnehaven afholdes der rundvisning og introduktionssamtale med forældrene, så de fornemmer, hvordan der er i den institution, deres barn skal gå i. Barnet indbydes til et besøg i børnehaven. Nogle gange kommer barnet på besøg sammen med forældrene, og andre gange kommer barnet på besøg i børnehaven sammen med børn og personale fra barnets vuggestue. Institutionens fokus skal være på barnet. Barnet kan også efter start besøge sin gamle vuggestue sammen med sin nye børnehave.

Hos de kombinerede institutioner finder dette samarbejde sted inden for den enkelte institutions vuggestue- og børnehavegrupper.

Du kan kontakte den enkelte daginstitution for at få informationer om overgangen fra og til lige netop den institution.

Førskole:
Hvis dit barn starter i førskole pr 1. marts, ændres din institutionsbetaling fra at være betaling til daginstitution til skolefritidsordning.
Men rent teknisk ændres betalingen i Randers Kommunes betalingssystem fra at være betaling for daginstitution til at være betaling for skolefritidsordning.
I den forbindelse kan tidligere tilmelding til  Betalingsservice blive stoppet og der vil komme ny opkrævning i din digitale postkasse, som skal benyttes eller evt. tilmeldes til PBS på ny.
Hvis der er spørgsmål til dette, kan I kontakte Betalingskontoret på tlf.  89151188 tirsdag og torsdag mellem 9-12, eller mail betalingskontoret@randers.dk.
Der betales børnehavetakst til 1. august og derefter skolefritidsordningstakst.  

Overgangen fra børnehave til skole og SFO/fritidshjem vægtes højt i Randers Kommune. Her kan du læse mere om, hvordan overgangen finder sted.

Ved udskrivning af børnehaven får barnet "Barnets Bog" med. "Barnets Bog" indeholder billeder og beskrivelser af barnets kompetencer samt lærerplaner fra barnets tid i børnehaven.

Børnehavnen afholder forældresamtale om skolestart. Her vurderer børnehaven sammen med forældrene, om barnet er skoleparat. Der lægges vægt på motoriske, intellektuelle, sproglige, følelsesmæssige og sociale færdigheder.

I skolen prioriteres det, at barnet får kendskab til skolen, men også at skolen får kendskab til barnet og forældrene inden skolestart. Langt de fleste skoler holder et åbent hus-arrangement i forbindelse med indskrivningen til børnehaveklasse/SFO. I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn. I maj måned er der også besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage. Inden sommerferien afholder mange skoler også et forældremøde for forældrene til de kommende børnehaveklassebørn. Forældrene bliver informeret om arbejdet i børnehaveklassen og SFO’en og får generel information om selve skolen og forskellige praktiske forhold.

Skriv dit barn op til SFO.

Internt i skolen lægges der vægt på at udvikle et samarbejde mellem børnehaveklasselederne, lærerne og personalet i SFO'en med henblik på at støtte hinanden i arbejdet med børnenes personlige, faglige og sociale udvikling og derved skabe størst mulig helhed i børnenes liv.

Skal barnet gå i fritidshjem i stedet for SFO, er der også mulighed for at besøge fritidshjemmet. Besøget sker oftest sammen med den gruppe børn, som skal begynde samme sted.

Samarbejdet mellem de enkelte skoler, fritidshjem og børnehaver er for de flestes vedkommende formaliseret og kan indeholde møder mellem skole/børnehaveklasse, børnehave og forældre, besøg på skolen, besøg af børnehaveklasselederne i børnehaverne, invitation til samtaler omkring det enkelte barn og udveksling af "Barnets Bog". Den enkelte skole kan endvidere have tilbagevendende møder med de børnehaver, de modtager børn fra, omkring fælles læringssyn og kompetenceforståelse.

Glidende overgang mellem børnehave og SFO/fritidshjem

På langt de fleste skoler er det sådan, at de kommende børnehaveklassebørn i løbet af foråret flyttes fra børnehaven til SFO'en. Tilsvarende gør sig gældende for fritidshjemmene. Der oprettes typisk en ekstra gruppe af børn i tilknytning til fritidshjemmet/SFO'en, og børnene integreres med de øvrige indmeldte børn på institutionen. Det er dog frivilligt for forældrene, om de ønsker at deres barn skal flyttes til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Det er positivt, at de kommende børnehaveklassebørn i løbet af foråret får kendskab til fritidshjemmet/SFO'en og skolen, så der ikke er så meget nyt, når eleverne begynder i 0. klasse i august måned. Ligeledes er det en fordel for skolen at kende de kommende elever i 0. klasse, inden de fordeles i klasserne.

Den glidende overgang administreres af pladsanvisningen, som forespørger familierne om interesse for, at deres barn flyttes fra børnehaven til SFO'en/fritidshjemmet. Oftest vil børnehaven foretage en vurdering sammen med barnets familie om, om barnet vil profitere af en glidende overgang.

Du kan kontakte den enkelte børnehave, skole eller det enkelte fritidshjem for at høre om lige netop deres måde at gøre det på.