Skriv dit barn op

Her kan du nemt og hurtigt skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave eller et fritidstilbud via Den Digitale Pladsanvisning.

Du kan skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, så snart barnet er født.

Du SKAL skrive dit barn op til børnehaver samtidig med opskrivning til dagpleje og vuggestue. Du kan naturligvis altid ændre dine ønsker på et senere tidspunkt. Der kan skrives op til alle de institutioner, som ønskes herunder pasningsgaranti.

Du skal bruge din MitID til Den Digitale Pladsanvisning.

Via Digital Pladsanvisning kan du også:

 • Ansøge om plads i dagpleje, vuggestue, børnehave, førskole, fritidshjem, SFO og juniorklub på fritidshjem.
 • få overblik over dagtilbud
 • følge udviklingen på ventelisten i forhold til barnets anciennitet. (opskrivningsdato)
 • søge økonomisk friplads
 • melde dit barn ud af et dagtilbud
 • Ansøge om tilskud til privat pasning
 • Ansøge om tilskud til pasning af eget barn
 • Ansøge om kombinationstilbud
 • Gøre indsigelse på genberegning og på årsregulering vedrørende økonomisk fripladstilskud.

Kontakt Pladsanvisningen, hvis du sletter / opskriver dit barn til nye ønsker SAMME DAG, så vi kan give dig den korrekte opskrivningsdato.

"Mini Munkdrup"

Skriv dit barn op til den nye daginstitution i Munkdrup – opstart i pavillon i Børnehuset Toftegården, Assentoft

Randers Kommune er i gang med at bygge en ny daginstitution i Munkdrup med plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Daginstitutionen forventes at stå færdig i februar 2024, men allerede fra august 2023 kan de første vuggestuebørn begynde i institutionens pavillon, der er placeret ved Børnehuset Toftegården i Assentoft.

I alt 14 vuggestuebørn vil i løbet af august 2023 kunne begynde i pavillonen ved Toftegården. Når den nye daginstitution i Munkdrup er færdig i begyndelsen af 2024, vil vuggestuebørnene blive flyttet fra pavillonen i Toftegården til den nye institution i Munkdrup. Som forældre skal man derfor i den første periode aflevere sit barn i pavillonen ved Børnehuset Toftegården i Assentoft, indtil den nye daginstitution i Munkdrup åbner i begyndelsen af 2024.

Det er allerede nu muligt at skrive sit barn op til vuggestuen i Munkdrups pavillon i Assentoft. Dette sker via den digitale pladsanvisning.

Det er også muligt at skrive sit barn op til en børnehaveplads eller vuggestueplads i den nye daginstitution i Munkdrup fra 2024. Dette sker også via den digitale pladsanvisning.

Fakta:

 • Ny daginstitution i Munkdrup, Munkdrupvej 7, 8960 Randers SØ med forventet opstart i februar 2024
 • Munkdrups pavillon ved Børnehuset Toftegården, Skolevej 22 i Assentoft, 8960 Randers SØ
 • Afstanden mellem de to institutioner er 9 km

Minimax

Minimax, Nyvangsvej forventes færdigbygget januar 2024. Det er nu muligt at skrive sit barn op til venteliste til børnehave med opstart til januar 2024. Dette sker via den digitale pladsanvisning. 

Kontakt Den Digitale Pladsanvisning

Opskrivning kan KUN ske digitalt, men du kan altid få hjælp i Børn og Skole - Pladsanvisningen på telefon 89 15 14 20 eller den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.  Telefonen
er åben mandag-fredag fra kl. 09.00-13.00 - onsdag dog lukket.

Åbningstider:
Mandag:  kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag:   kl. 09.00 - 14.00
Onsdag:  Lukket
Torsdag:  kl. 09.00 - 14.00
Fredag:    Lukket   

I Randers kommune er der pasningsgaranti. Det betyder, at dit barn er garanteret en plads senest tre måneder efter opskrivning, dog tidligst fra behovsdatoen. Pasningsgaranti gælder for alle børn over 30 uger.

Vi tilstræber, at du får en plads til dit barn inden for det dagtilbudsområde/-distrikt, hvor barnet er bosiddende. Det kan det være nødvendigt at tilbyde en plads uden for eget dagtilbudsområde. Bliver det nødvendigt at tilbyde en plads til barnet uden for eget distrikt, tilbydes der plads så nær barnets hjem som muligt. Bliver der ledige pladser i eget dagtilbudsområde, er der mulighed for at vende tilbage til distriktet. pladserne fordeles efter de gældende visitationsregler, og barnet bevarer samme opskrivningsdato ved overflytning til den ønskede plads.

Randers Kommune forsøger at imødekomme forældrenes ønske om en plads i rimelig geografisk nærhed af forældrenes bopæl eller arbejdsplads.

Randers Kommune er inddelt i fem dagtilbudsdistrikter, nemlig Dagtilbud Midt, Dagtilbud Nordvest, Dagtilbud Nordøst, Dagtilbud Sydvest og Dagtilbud Sydøst. I dagtilbud Midt har pasningsgarantien før juni 2022 foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde også omfattet følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Du kan her få en pejling på, hvilket distrikt du hører til:

Dagtilbud Midt: Ovennævnte institutioner. Midtbyen og op mod Jennumparken

Dagtilbud Nordvest: Spentrup, Gassum, Asferg, Fårup, Bjerregrav, Helsted, Vangdalen og Skelvangsvej.

Dagtilbud Nordøst: Det østlige Randers, Dronningborg, samt området fra Harridslev til Havndal.

Dagtilbud Sydvest: Ud af Viborgvej, Hornbæk, Stevnstrup og Langå .

Dagtilbud Sydøst: Vorup, Kristrup, Romalt og Assentoft.  

Der er således ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. I det omfang det er muligt, vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme dit ønske om plads.

Tilbyder vi dig en plads, er pasningsgarantien opfyldt. Siger du nej til pladsen, kan du først garanteres en plads igen tre måneder senere. Vi forsøger dog altid at hjælpe med en plads igen hurtigst muligt.

Det er i dag tidspunktet for forældrenes opskrivning af barnet til dagtilbud, der afgør barnets plads på ventelisten. 

Tidspunktet for forældrenes opskrivning af barnet til et dagtilbud i Randers Kommune afgør barnets plads på ventelisten. Hvis barnet opskrives inden for de første tre måneder efter fødslen, vil det være barnets fødselsdato, der afgør placeringen på ventelisten. Efter de tre måneder er det datoen for opskrivningstidspunktet, der gælder.

Det er opskrivningsdatoen og behovsdatoen, der afgør dit barns placering på ventelisten. Venteliste nummeret vil ikke give et brugbart billede, da søskendebørn, børn med specielle behov og børn fra garantilisten (med højere anciennitet), kan springe ind foran de børn, der allerede står på ventelisten. 

Tilflytter

Hvis du påtænker at flytte til Randers Kommune, og ønsker en plads, kan du skrive dit barn på venteliste via den digitale pladsanvisning. 

Skriv barnet op én gang pr. dagtilbud

Opskrivning af børn til dagtilbud foretages én gang pr. dagtilbud. Det vil sige, at forældrene skal angive ønske om deres barns optagelse og mulighed for at komme på venteliste til:

 • et tilbud målrettet aldersgruppen 0-2 år, og
 • et tilbud målrettet aldersgruppen 3 år og frem til skolestart.

Ancienniteten knytter sig herefter til det konkrete dagtilbud, som regnes fra det tidspunkt, hvor forældrene tilkendegiver ønske om en plads i det pågældende dagtilbud.

Barnet kan på et hvilket som helst tidspunkt opskrives til et dagtilbud i aldersgruppen 0-2 år og et dagtilbud i aldersgruppen 3 år og frem til skolestart. Såfremt opskrivning til dagtilbud målrettet henholdsvis aldersgruppen 0-2 år og aldersgruppen 3 år og frem til skolestart foretages samtidig, regnes ancienniteten derfor fra samme tidspunkt.

Rækkefølgen ved tildeling af pladser  

Der anvendes desuden følgende rækkefølge ved tildeling af pladser i dagtilbud:

 1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. Der skal foreligge en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer

 

 1. Fortrinsret for søskende. Der gives en fortrinsret for søskende til en ledig plads i den daginstitution eller dagpleje, hvor der i forvejen er indskrevet søskende, såfremt der er en ledig plads i dagtilbuddet på det tidspunkt, hvor søskendebarnet skal bruge en plads. Denne fortrinsret træder i kraft efter at barnet/børnene har været opskrevet til dagtilbud i tre måneder, og søskende skal mindst kunne være indmeldt i samme dagtilbud i tre måneder, for at fortrinsretten for søskende kan udløses.

Søskende/halvsøskende har søskende fortrinsret, selvom de ikke bor sammen.  Vil du gøre brug af fortrinsretten skal du kontakte Pladsanvisningen på tlf.nr. 89151420.  Vi gør opmærksom på, at den forælder, som er biologisk forælder til børnene, skal have del i den fælles forældremyndighed over de pågældende søskende/halvsøskende, for at man kan gøre brug af søskende fortrinsretten.

 

 1. Børn efter opskrivningsdatoen på ventelisten. Det barn der har stået længst på ventelisten tildeles en plads.

 

Endvidere skal der ved anvisningen af ledige pladser tilstræbes:

 • At der er en jævn aldersfordeling i institutionerne
 • At det enkelte barns udfordringer, herunder barnets og familiens sproglige udfordringer, kan tilgodeses i institutionen, samtidighed med at der skabes mulighed for alle børns udvikling i institutionen. Beslutningen herom sker efter en selvstændig og konkret vurdering, og i en dialog mellem den konkrete institution og Randers Kommunes Pladsanvisning.

 

Optagelse fra dagpleje/vuggestue til børnehave

Ved optagelse i vuggestue/dagpleje er barnet sikret et forløb og skal derfor flyttes videre til børnehave, når der er tilbud om en plads. Hvis forældrene siger nej til pladsen i børnehaven, udmeldes barnet derfor samtidig af vuggestue/dagpleje.

Hvis barnet optages i en vuggestue i en kombineret daginstitution, der både har vuggestue og børnehave, er barnet automatisk sikret en plads i den kombinerede institutions børnehave efterfølgende.

Hvis dit barn er indmeldt i dagpleje/institution og får tilbudt en anden pasning, kan dagplejen/institutionen se/få oplyst, når dit barn får tilbud om en anden pasning.

Vær også opmærksom på, at en bestemt børnehave ikke er en sikkerhed for, at Randers Kommune senere kan tilbyde skolegang inden for det skoledistrikt, hvor børnehaven ligger. I Randers Kommune er der frit skolevalg.

I 2018 indgik et flertal i Folketinget en aftale om "indsats mod parallelsamfund", herunder blandt andet en aftale om bedre fordeling i daginstitutioner. Aftalen betyder blandt andet, at der fra 1. januar 2020 i et kalenderår maksimalt i en daginstitution må nyindskrives 30% børn, der bor i et udsat boligområde. Dette fremgår af dagtilbudslovens §26a.

I Randers Kommune er der i dag to udsatte boligområder, nemlig Jennumparken og Glarbjergvejområdet. Ved at klikke på adresseoversigten over udsatte boligområder i Randers Kommune kan du se en oversigt over, hvilke adresser der er beliggende i et udsat boligområde i Randers Kommune.

Randers Kommunes Pladsanvisning følger løbende fordelingen af børn fra udsatte boligområder i de enkelte daginstitutioner, således at der ikke i en daginstitution i løbet af et kalenderår optages mere end 30% børn fra et udsat boligområde. Forældre fra et udsat boligområde kan derfor opleve, at de ikke kan få deres barn optaget i den ønskede daginstitution, selv om der er ledige pladser i daginstitutionen.

Private daginstitutioner er også omfattet af de samme regler om, at der maksimalt må nyindskrives 30% børn fra udsatte boligområder i institutionen i et kalenderår. De private daginstitutioner skal en gang årligt meddele Randers Kommune, hvor stor en andel af børn i institutionen, der kommer fra et udsat boligområde. Den private daginstitution skal selv sikre, at institutionen i et kalenderår ikke overstiger 30% nyoptagne børn fra udsatte boligområder.

Private pasningsordninger eller institutioner

Skal dit barn i en privat institution, kan det IKKE skrives op via den Digitale pladsanvisning, men du skal i stedet henvende dig direkte i institutionen.