Solceller og solfangere

Det skal du være opmærksom på, hvis du vil montere solceller eller solfangere.

Går du med planer om at montere solceller eller solfangere, skal du undersøge om der gælder eventuelle regler eller bestemmelser inden du går i gang med projektet.

Tjek følgende punkter:

 • Er din ejendom omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller en deklaration, som indeholder bestemmelser, der eventuelt strider mod opsætning af solceller og/eller solfangere på din ejendom?
 • Er huset fredet eller bevaringsværdigt eller gælder der særlige fredningsbestemmelser i det område, hvor din ejendom er beliggende?
 • Er der risiko for, at refleksioner fra solcellerne eller solfangere kan genere naboerne?
 • Kan tagkonstruktionen klare den øgede belastning med solcelle- eller solfangeranlægget og eventuel øget snelast?

Montering af solcelle-/solfangeranlæg kræver en byggetilladelse i tilfælde af at:

 • Solcelle-/solfangeranlæg opsættes tættere på skel end 2.50 meter
 • Solcelle-/solfangeranlæg opsættes på terræn med en højde på mere end 1.80 meter og/eller med et areal på mere end 35m2
 • Solcelle-/solfangeranlæg opsættes på bygninger som for eksempel erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger hvor lasten øges mere end 5% (bør vurderes af en rådgiver).
 • Solcelle-/solfangeranlægget opsættes på fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt sekundære bygninger, hvor byggeretten i Bygningsreglementets kapitel 8 overskrides.

Montering af solceller/solfangere kræver IKKE en byggetilladelse i tilfælde af at:

 • Solcelle/solfangeranlæg opsættes på terræn med en højde under 1.80 meter og/eller med et areal mindre end 35m2
 • Solcelle/solfangeranlæg opsættes på bygninger som for eksempel erhvervsbygninger, skoler, ridehaller og etageboliger, hvor lasten IKKE øges mere end 5% (bør vurderes af en rådgiver).

Solcelle/solfangeranlægget opsættes på fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse samt sekundære bygninger, hvor byggeretten i bygningsreglementets kap. 8 IKKE  overskrides.

Montering af solcelle-/solfangeranlæg kræver en tilladelse/dispensation, når din ejendom er omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration der indeholder følgende bestemmelser:

 • Forbud mod blanke og reflekterende overflader.
 • Anvendelse af bestemte tagmaterialer, som for eksempel tegl eller skifer eller lignende.
 • Særlige bestemmelser vedrørende bevaring.
 • Krav om, at solcelle- og solfangeranlæg skal indbygges i taget.
 • Andre bestemmelser kan være gældende. Er du i tvivl spørg kommunen.

Her kan du se alle gældende lokalplaner i Randers Kommune.

På tinglysningen kan du se om din ejendom er omfattet af deklarationer.

Spørgsmål til solcelle- og solfangeranlæg i forhold til lokalplaner kan sendes til plan@randers.dk.

Er ejendommen beliggende i landzone og opsætning af solceller/solfangere er omfattet af forhold der forudsætter en byggetilladelse, skal der også ansøges om landzonetilladelse.

Opstilling af solcelle-/solfangeranlæg på terræn, kræver landzonetilladelse.

Du kan læse mere om og ansøge om landzonetilladelse på Randers Kommunes hjemmeside landzonetilladelse.

Montering af solceller/solfanger nær skov, sø, å, særligt naturområde eller lignende kan kræve særskilt dispensation eller tilladelse.

 • Er ejendommen beliggende i et fredet område, kulturmiljø, særligt naturområde m.m., kræver det en særlig tilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven.
 • Er ejendommen omfattet af beskyttelseslinjer fra skov, sø, åløb eller lignende, kræver det en særlig tilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven.

Du kan her læse mere om naturbeskyttelseslinjer.

Hvis du er i tvivl om , hvad der gælder for din ejendom eller du skal søge dispensation fra en beskyttelseslinje, skal du sende din henvendelse til naturbeskyttelse@randers.dk

 • Er din ejendom beliggende i fredskov, skal du indhente særskilt dispensation fra skovloven.

Det er Miljøstyrelsen der er myndighed på Skovloven, og du skal derfor sende din ansøgning om dispensation til Miljøstyrelsen.

Der tillades ikke opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg på fredede bygninger. Hvis du har yderligere spørgsmål om, hvad der er muligt på en fredet bygning, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed på fredede bygninger.

På bevaringsværdige og historiske bygninger med bevaringsværdi 1-3, beliggende inden for kulturmiljøer og kulturlandskaber udpeget i kommuneplanen, gives som udgangspunkt ikke tilladelse til at opsætte solcelle/solfangeranlæg.

På bygninger med en bevaringsværdi 1-3, vurderes ansøgning vedrørende solcelle-/solfangeranlæg i hvert enkelt tilfælde.

Hvis du vil have vurderet muligheden for montering af solcelle-/solfangeranlæg på bygninger med bevaringsværdige 1-3, skal du sende din forespørgsel til plan@randers.dk.

Vejledning til opsætning af solceller og solfangere

Randers Kommune har udarbejdet en generel Vejledning til opsætning af solceller og solfangere. Vejledningen beskriver en række forhold, der lægges vægt på i sagsbehandlingen og vurderingen af en ansøgning. Vejledningen giver samtidigt en række gode råd, eksempler på gode og mindre gode løsninger som kan bruges til inspiration. 

Hvis du har spørgsmål til vejledningen kan du sende dem til plan@randers.dk.

Byggeansøgning

Hvis dit solcelle-/solfangeranlæg kræver byggetilladelse, skal du indsende en byggeansøgning sammen med følgende materiale:

 • Ansøgning med en kort beskrivelse af anlæggets størrelse, herunder effekt samt antal celler/dimension
 • Tegning der viser den ønskede placering af anlægget på ejendommen
 • Fuldmagt fra ejer, hvis du ikke selv er ejer af ejendommen.