Kontrol af vandkvalitet

Hvis vand skal være af drikkevandskvalitet, skal der foretaget analyser af drikkevandet og råvandet.

Vandværker og andre vandforsyningsanlæg, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet, har pligt til at få foretaget analyser af drikkevandet og råvandet. Analyserne skal foretages af et akkrediteret analyselaboratorium. Man kan på DANAK - Den Danske Akkrediteringsfonds hjemmeside se om analysefirmaet er akkrediteret.

Hvor hyppigt skal vandanalyserne foretages?

Hyppighed og omfang af vandanalyser bestemmes af kommunen på grundlag af reglerne i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg samt Miljøstyrelsens vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 3 2005.

Randers Kommune har på baggrund af bekendtgørelsen udarbejdet en samlet oversigt med analyseprogram for almene vandværker og andre vandforsyningsanlæg, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet. Skemaet viser både hvilke analyser, der skal udføres, og hvilke, vandværket kan vælge en nedsat kontrolhyppighed for.

Randers Kommune vil tilstræbe, at der en gang årligt foretages en gennemgang af den samlede oversigt for hyppigheden og omfanget af analyser ved vandværker og andre vandforsyningsanlæg, hvor der kræves vand af drikkevandskvalitet.

Hvordan bestemmes antallet af analyser?

Antallet af analyser er afhængig af den producerede vandmængde. Derfor er det vigtigt, at vi modtager indberetningerne om oppumpede vandmængder fra de enkelte vandindvindingsanlæg.

For almene vandværker, som producerer mindre end 3.000 m3 årligt, fastsættes hyppigheden og omfanget af analyser således, at det svare til bekendtgørelsens laveste hyppighed, i bilag 9 og bilag 10.

For ikke almene vandværker, som producerer mindre end 3.000 m3 årligt og har under 10 forbrugere, er hyppigheden fastsættes til én forenklet kontrol en gang årligt. Disse vandforsyningsanlæg kan ses i denne oversigt over ikke almene vandforsyningsanlæg.

Nedsat kontrolhyppighed

Vandværkerne har mulighed for at få analysehyppigheden nedsat for følgende analyser:

  • begrænset kontrol - udtaget på ledningsnettet. Vurderingen af hyppigheden for den begrænsede kontrol sker på baggrund af de undersøgelser der har været foretaget de seneste 2 år. Resultaterne af disse undersøgelser skal være ensartet og væsentligt under kvalitetskravene.
  • kontrol med sporstoffer (metaller) og organiske mikroforureninger (pesticider mv.) udtaget på vandværket. Vurderingen af hyppigheden for kontrol med sporstoffer og kontrol med organiske mikroforureninger sker på baggrund af flere på hinanden følgende analyser. Til og med 350.000 m3 kræves der 2 analyser og over 350.000 m3 kræves der 3 analyser. Resultaterne af disse undersøgelser skal være ensartet og væsentligt under kvalitetskravene.

Hvor det er vurderes, at hyppigheden kan nedsættes er det den nedsatte hyppighed der er angivet i skemaet.

Hvis der konstateres overskridelse af grænseværdierne vil det blive vurderes, om kontrolhyppighed skal ændres til "normal".

Fritagelse for kontrol med udvalgte pesticider

Der er mulighed for, at søge om fritagelse for kontrol med de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er nævnt i note 1 og 2 i bekendtgørelsens bilag 7.

Som udgangspunkt skal der søges om fritagelsen.