Kriterier for udlejning i udsatte boligområder

I udsatte boligområder er der nogle særlige kriterier, som boligorganisationerne skal anvise ledige boliger efter.

I forbindelse med de politiske aftaler vedrørende parallelsamfundsindsatsen, også kaldet ghetto-pakken, er der blandt andet sket ændringer i den almene boliglovgivning.

Lovændringerne vedrører de udsatte boligområder, hvor kommunen skal fastsætte særlige kriterier, som boligorganisationerne fremover skal anvise ledige boliger efter. Kriterierne giver ved anvisning efter en venteliste bestemte grupper af boligsøgende fortrinsret til ledige boliger. Det er kommunen, der skal fastsætte kriterierne, men inden kriterierne fastsættes, bør de drøftes med boligorganisationerne for at sikre, at de er administrerbare for boligorganisationerne.

I Randers Kommune er Gl. Jennumparken og Glarbjergvej-området betegnet som udsatte boligområder, hvorfor der skal fastsættes kriterier for udlejning i disse områder. Med henblik på at få fastlagt hensigtsmæssige og administrerbare kriterier har forvaltningen været i dialog med de relevante boligorganisationer – RandersBolig og Lejerbo – hvilket har ført til, at nedenstående to kriterier er fastsat.

Krav om fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at mindst ét medlem af husstanden har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Tidsbegrænset ansættelse skal vare mindst 3 måneder for at blive betegnet som fast, varigt arbejde. Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering. Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som
uddannelse.

Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved en midlertidig ansættelse med løntilskud.

Uddannelsessøgende

For at opnå dette fortrin kræves det, at mindst ét medlem af husstanden er under uddannelse på overtagelsestidspunktet. Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed. Fortrinsretten er også gældende for kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser og elevstillinger.