Job og handicap

Når du har et handicap, kan du få bevilget hjælpemidler, hvis dit handicap giver barrierer i job eller jobcentertilbud.

Der er følgende muligheder under de handicapkompenserede ordninger:

 • Hjælpemidler herunder arbejdspladsindretning og arbejdsredskaber
 • Personlig assistance til erhverv og efter-/videreuddannelse
 • Isbryderordningen
 • Fortrinsadgang.

Personer med et handicap skal have samme muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet som andre personer uden handicap.

Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

 • Ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
 • Ansat i fleksjob eller i løntilskud
 • Selvstændig
 • Ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job. Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Mange har et handicap

I Danmark har op mod 20 procent af befolkningen et handicap – enten synligt eller usynligt. Mange af dem arbejder helt på linje med alle andre, men for nogen betyder handicappet, at der er opgaver, de ikke kan løse.

Er du i den situation, kan du benytte dig af forskellige ordninger, der skal sikre, at du har de samme muligheder som alle andre. Ved at bruge ordningerne får du lettere ved at beholde dit nuværende arbejde eller finde et nyt.

Du kan søge om personlig assistance gennem dit jobcenter, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der medfører barrierer i dit job. Den personlige assistent støtter dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af dit handicap.

Personlig assistance kan bestå af praktisk bistand, tolkning eller personlig støtte.

Den personlige assistent kan fx være en person, der er ansat eller skal ansættes i virksomheden, eller det kan være virksomhedens indehaver.

Muligheden for personlig assistance gælder, hvis du er:

 • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
 • ansat i fleksjob eller i løntilskud
 • selvstændig
 • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Du kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis du ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv.

Find yderligere oplysninger vedrørende personlig assistance til erhverv og til efter-/videreuddannelse på borger.dk.

Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

 • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
 • ansat i fleksjob eller i løntilskud
 • selvstændig
 • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Hvilke kompenserende hjælpemidler kan jeg få?

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

 • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende
 • audioudstyr til hørehæmmede
 • ordblinderedskaber
 • en speciel ergonomisk kontorstol
 • installation af en trappelift
 • ortopædisk sikkerhedssko.

Find yderligere oplysninger på borger.dk.

Hvis du er nyuddannet og har et handicap, kan du søge job med en særlig form for løntilskud.

Løntilskud til nyuddannede med handicap er en særlig løntilskudsordning, der kaldes "isbryderordningen".

Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giver støtteordningen dig mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Det sker ved, at du kommer i løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Et løntilskud betyder, at du bliver ansat til overenskomstmæssig løn, mens din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn fra jobcentret.

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at du opfylder alle betingelserne:

 • du har et handicap
 • du har gennemført en uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • uddannelsen giver ret til at blive optaget i en a-kasse (der er ikke krav om medlemskab)
 • du mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet til
 • du bliver ansat i isbryderordningen, inden to år efter du har afsluttet din uddannelse.

Der er ikke krav om, at du skal være ledig, inden du bliver ansat i isbryderordningen. Det betyder, at du kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Få mere viden om isbryderordningen på borger.dk.

Hvis du har et handicap og har vanskeligt ved at finde job på det almindelige arbejdsmarked, kan du søge med fortrinsadgang på ledige opslåede stillinger i offentlige virksomheder. Hvis du gør det, er arbejdsgiveren dermed forpligtet til at indkalde dig til en ansættelsessamtale. Det er en betingelse, at du lever op til de formelle uddannelseskrav, der er nævnt i stillingsopslaget.

Får du ikke stillingen, skal arbejdsgiveren sende en redegørelse til dit jobcenter. På baggrund af redegørelsen skal jobcentret forhandle med arbejdsgiveren om, hvorvidt du alligevel vil kunne ansættes i stillingen.

Fortrinsadgang gælder også ved ansøgning om bevillinger til stadepladser og kiosker og ved uddeling af taxibevillinger.

Du kan finde yderligere information på borger.dk.