Forurening

Forurening kan være forårsaget af mange ting. En kilde til jordforurening kan være olietanke, som er sprunget læk eller spild ved påfyldning af dem.

Ved opbevaring af flydende olie og kemikalier - både råvarer, færdigvarer og affald - er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt tilledning til kloak. For at nedsætte denne risiko, skal flydende olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt.

Virksomheder som foretager midlertidige forurenende aktiviteter, har pligt til at anmelde disse til kommunen.

Akut forurening

Akut forurening af jord og vand skal stoppes ved kilden, ved hjælp af afværgeforanstaltninger, som forhindre forureningen i at spredes.

Enhver, der forårsager forurening af jord og vand (herunder kloak) eller konstaterer en forurening, skal hurtigst muligt underrette Miljø og Teknik, i åbningstiden på tlf. 89 15 15 15.

Kræves en omgående indsats for at modvirke forurening af omgivende miljø skal alarmcentralen underrettes på tlf. 112.

Olie og kemikalier

For at nedsætte denne risiko, skal flydende olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt. Det gælder også produkter, hvorfra olie og kemikalier kan sive ud - f.eks. brugte oliefiltre eller akkumulatorer.

For at begrænse risikoen for forurening har Randers Kommune udarbejdet en forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Anmeldelse og bortskaffelse af farligt affald

Virksomheder, hvorfra der fremkommer farligt affald, skal anmelde typer og mængder til Randers Kommune.

Bortskaffelse af farligt affald fra erhvervsvirksomheder skal ske efter reglerne i Randers Kommunes regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald. Farligt affald er f.eks. olieaffald, kemikalieaffald, oliefiltre m.m.

Affaldsproducenten skal som hovedregel bortskaffe farligt affald til et modtageanlæg, som Miljøstyrelsen har på sin liste over modtageanlæg. Modtageranlæggene fremgår af affaldsdataregisteret.

Randers Kommune har mulighed for at meddele fritagelse for pligten til at benytte den kommunale indsamlingsordning, hvis affaldet bortskaffes til en miljøgodkendt virksomhed, som oparbejder eller genanvender affaldet.

Skema til anmeldelse af farligt affald