Råstofindvinding

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Derfor skal der økonomiseres, og mulighederne for genbrug skal udnyttes.

Bæredygtighed, også i råstofforsyningen

Bæredygtig råstofforsyning omhandler samfundets løbende forbrug af sand, grus, sten, ler, kalk, kridt m.v. primært til anlægsvirksomhed, byggeri og industriformål. Opgravning af råstoffer skal foregå under hensyn til, hvad naturen og miljøet kan bære samt de øvrige interesser, der findes i det åbne land.

Viden om jord

Formålet er at sikre en samfundsøkonomisk og hensigtsmæssig anvendelse af råstofferne i kommunen. Opgaven omfatter behandling af ansøgninger om tilladelser til indvinding af sand, sten, grus og ler.

Der foretages en vurdering af ansøgningen i forhold til landskab, natur- og kulturhistorie, vandindvinding, miljø samt geologiske interesser.

Myndighed på råstofområdet

Region Midtjylland har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for udarbejdelsen af en regional råstofplan.

Randers Kommune har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i kommunen.    

Når du er færdig med at grave, skal der efterbehandles

I forbindelse med råstofindvindingen skal der udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan, der nærmere redegør for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af såvel gravning som efterbehandling, herunder evt. opfyldning.

På grundlag af denne plan fastsætter kommunalbestyrelsen en økonomisk sikkerhed, der skal stilles af entreprenøren for at sikre, at der kan ske en efterbehandling, uanset om entreprenøren evt. går konkurs eller af andre årsager ikke kan gennemfører efterbehandlingen.

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese natur og landskabs interesser. Der kan efterbehandles til landbrugsformål eller til natur. Ved efterbehandling til søer kræves der en særlig tilladelse. Denne er tidsbegrænset og skal derfor ikke ansøges før efterbehandlingen påbegyndes.

Du må ikke tilføre jord til råstofgrave

Det er ikke tilladt at tilføre jord, hverken forurenet eller rent jord, til råstofgrave eller tidligere råstofgrave.

Region Midtjylland kan i særlige tilfælde give dispensation for et forbud. Du kan ansøge om dispensation på et særligt skema, som kan fås ved henvendelse til Region Midtjylland.

Ikke erhvervsmæssig råstofindvinding

Der er tale om en "ikke erhvervsmæssig indvinding", hvis indvindingen på ejendommen ikke overstiger 200 m³ årligt og såfremt de indvundne råstoffer ikke videresælges til forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder.

Ikke-erhvervsmæssig indvinding skal senest 4 uger inden indvindingens påbegyndelse anmeldelse til kommune, som fastsætter eventuelle vilkår for indvindingen.

Anmeldelsen skal indgives på et særligt skema, der fås hos Regionen. Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet, og det skal være underskrevet af ejendommens ejer. Du kan læse mere om råstofindvinding på Naturstyrelsens hjemmeside.

Erhvervsmæssig råstofindvinding

Erhvervsmæssigt brug omfatter indvinding, der overstiger 200 m3 årligt, og som videresælges til forarbejdning eller til brug i andre bygge- og anlægsarbejder.

Erhvervsmæssige indvindinger af råstoffer kræver tilladelse fra kommunen. Ansøgningen skal ske på et særligt skema, der fås hos Regionen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af skemaet, kortbilag og tingbogsattest og ansøgningen skal være underskrevet af ejendommens ejer.

Prøvegravninger

Prøvegravninger, f.eks. i forbindelse med forberedelse af en ansøgning, af en større mængde end 200 m³ skal anmeldes til kommunen. Der er pligt til at efterbehandle løbende eller efter endt prøvegravning. Anmeldelsen skal ske på et særligt skema og resultaterne skal indberettes til GEUS.