Støj

Støj optræder i mange forskellige sammenhænge, fra mange forskellige kilder og med forskellig styrke.

Støj er en naturlig del af det aktive samfund, vi lever i. Hvis støjen er vedvarende, impulsagtig eller kraftig i styrke, kan der opstå støjgener.

Mennesker oplever støj på forskellige måder, og noget som er generede for én, er det måske ikke for en anden. Støj, som vi selv er herre over, kan bedre accepteres, mens støj som vi ikke kan slukke for opleves mere generende. 

Hvis du er generet af støj kan du læse mere om de forskellige typer støj ved at klikke på punkterne nedenfor. 

Der er ikke faste regler for, hvor meget fx udendørs musikarrangementer må støje. Det er de enkelte kommuner, der vedtager retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende i fri luft.

Hvis man ønsker at afholde en udendørs koncert, skal man skal altid søge politimesteren om tilladelse senest 14 dage før arrangementet. Normalt rådfører politiet sig herefter med kommunen, inden de giver tilladelsen.

Ønsker man at klage over et udendørs musikarrangement, skal man henvende sig til kommunen. Hvis generne fra fx høj musik i fri luft er for store, kan man også henvende sig til politiet.

De mest udbredte støjproblemer, i byområder, skyldes trafikken på vejene. Der findes ingen øvre grænse for, hvor meget eksisterende boliger må belastes af trafikstøj.

Ved kommune- og lokalplanlægningen bestræber kommunen  sig på at forebygge støjulemper mest muligt – ved at adskille støjende aktiviteter og beboelse hvor det er muligt.

Nye områder, der udlægges til boligformål, må højst påføres et støjniveau fra trafikken på veje og jernbaner på 55 decibel.

Klager over trafikstøj skal rettes til den myndighed, der har ansvaret for vejen og dermed støjen. Det vil sige enten stat eller vejafdelingen i den kommune hvor vejen ligger.

Hvis man vil dæmpe støjen i sin bolig, er det godt at begynde med vinduerne. Ved at forbedre støjisoleringen af din bolig kan du hindre generende støj indendørs selv om stuen vender ud mod en trafikeret vej.

Læs mere om trafikstøj på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vindmøllerne påvirker miljøet med støj, men også med visuelle virkninger som påvirkning af landskabet, skyggekast og eventuel lysafmærkning. Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og hvordan den placeres i landskabet.

Karakteren af miljøpåvirkningen afhænger af, hvor tæt møllen er ved naboerne, og hvordan den placeres i landskabet.

Støj fra vindmøller kan være generende for naboerne. Derfor er der lavet regler for, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan de skal placeres.

Hvis man vil klage over støj fra vindmøller eller ønsker yderligere oplysninger, kan man benytte klageskemaet . Al henvendelse kan rettes til industrimiljo@randers.dk 

Læs mere om vindmøller på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Mange opfatter støj fra naboerne som en af de mere generende former for støj, og det kan være vanskeligt at gøre noget effektivt ved nabostøj som fx høj musik om natten, plæneklippere, husholdningsmaskiner, tramp hen over gulvet eller lignende.

Hvis generne fra fx høj musik i fri luft eller for åbne vinduer er for store, kan man henvende sig til politiet. Det gælder også for andre former for generende udendørs støj.
By- og Boligministeriet har udgivet en pjece om, hvad man selv kan gøre for at sikre sig mod nabostøj. Pjecen kan fås på biblioteket.

Man må skelne mellem daglig støj og støj fra en enkelt fest. Fortsætter en nabo i en lejebolig med at støje, trods flere henvendelser, kan man henvende sig til beboerforeningen, der igen kan henvende sig til udlejeren. Stærk støjende adfærd kan være grund til opsigelse.

Bor man i en andels- eller en ejerbolig, kan man henvende sig til andelsboligforeningen eller grundejerforeningen.

Få rådgivning ved Lejernes Landsorganisation.

Læs på borger.dk, hvad du kan gøre ved nabostøj.

Aktive virksomheder giver anledning til støj i forskelligt omfang og fra forskellige støjkilder.

Ventilation-, udsugning- og kølekompressor anlæg, intern transport af råvarer og produkter samt musik støj er nogle af de typiske kilder til støjgener ved boliger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet flere vejledninger, der fastsætter vejledende grænseværdier for hvor meget støj en virksomhed må bidrage til omgivelserne med. De vejledende grænseværdier er afhængig af hvor støjfølsomt et område virksomheden er beliggende i.

Der må således være mere støj i et erhvervsområde end i et boligområde. Endvidere kan der være særlige forhold i bykernen med de mange værtshuse og restauranter.

Der er støjgrænser for såvel indendørs som udendørs støj fra virksomheder.

Klage over virksomhedsstøj

De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Ønsker man at klage over støj fra en virksomhed, så bør klagen indeholde oplysninger om:

  • hvilken virksomhed der klages over.
  • hvornår støjgenerne optræder.
  • hvilken type støj det drejer sig om.
  • om der har været kontakt til virksomheden.

Du kan benytte klageskemaet, hvis du vil klage over støj.

Grænseværdier for virksomheder